På svenska
Yleiskirje
3/2020
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kertaerää koskeva työ- ja virkaehtosopimuksen muutos

Vuosien 2018–2019 kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluiden yhteydessä sovittiin myös tuloksellisuuteen perustuvasta kertaerästä. Kertaerän maksamisen edellytyksenä oli tietty palvelussuhteen kesto syksyllä 2018 sekä se, että palkansaajalle muodostui samana ajanjaksona yksi palkallinen päivä.

Tasa-arvovaltuutettu on maaliskuussa 2020 antanut lausunnon siitä, onko kertaerän ehto palkallisesta päivästä tuolla ajanjaksolla tasa-arvolain vastainen. Lausunnosta tarkemmin luettavissa olevien perusteluiden mukaan valtuutettu on katsonut kertaerän syrjivän äitiys-, vanhempain- ja hoitovapailla olleita.

Tasa-arvovaltuutetun lausunto on luettavissa verkossa >

KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat 25.3.2020 tehneet työ- ja virkaehtosopimuksella muutoksen kertaerää koskevaan työ- ja virkaehtosopimukseen.

Kertaerä maksetaan myös kaikille äitiys-, vanhempain- ja hoitovapaalla olleille tai oleville, joiden palvelussuhde työnantajaan on kestänyt yhtäjaksoisesti 3.9.–18.11.2018, vaikka palkallista päivää koskeva ehto ei täyttyisikään. Näin ollen tällaiselle palkansaajille maksetaan takautuvasti kyseinen kertaerä marraskuun 2018 varsinaisen palkan perusteella. Mitään viivästyskorkoa saatavalle ei makseta.

Esimerkki:
Työntekijä on ollut hoitovapaalla 3.9.–18.11.2018. Kertaerä maksetaan, vaikka ajanjaksolla ei ole yhtään palkallista päivää.

Muut kertaerää koskevat ehdot ja soveltamisohjeet (yleiskirjeet 1/2018 ja 9/2018) ovat ennallaan.

Kertaerä maksetaan ensimmäisen mahdollisen palkanmaksun yhteydessä.

Kuntia ja kuntayhtymiä pyydetään viivyttämättä tarkistamaan ne palkansaajat, jotka kuuluvat uuden kertaerästä tehdyn virka- ja työehtosopimuksen piiriin, ja maksamaan heille kyseinen kertaerä.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja    Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö    Henrika Nybondas-Kangas

 

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS:

Muutos 13.2.2018 solmittuun työ- ja virkaehtosopimukseen paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta

Tasa-arvovaltuutetun maaliskuussa 2020 antaman lausunnon TAS/408/2018 perusteella muutetaan seuraava sopimusehto (huom. lausunnossa on virheellisesti päivämäärä 10.3.2019):

Kertaerää ei makseta, jos työntekijällä/viranhaltijalla ei ole ko. ajanjaksona yhtään palkallista päivää.

Uusi sopimusehto:

Kertaerää ei makseta, jos työntekijällä/viranhaltijalla ei ole ko. ajanjaksona yhtään palkallista päivää. Kertaerä maksetaan kuitenkin, mikäli työntekijä on ollut äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaalla osan tai koko ajanjakson 3.9.–18.11.2018.

Kertaerän suuruus määräytyy kuten muillakin palkansaajilla marraskuun 2018 palkan perusteella.

Kertaerän saamiseksi muut 13.2.2018 solmitun työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset ehdot tulee täyttyä. Viivästyskorkoa saatavalle ei kuitenkaan makseta. Kertaerä maksetaan ensimmäisenä mahdollisena palkanmaksupäivänä eli esimerkiksi huhtikuun 2020 palkanmaksun yhteydessä.


Helsingissä 25. maaliskuuta 2020

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISEN ALAN UNIONI JAU RY

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY  

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ SOTE RY
(entinen KUNTA-ALAN KOULUTETTU HOITOHENKILÖSTÖ KOHO RY)

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT