Suomeksi
Cirkulär
3/2020
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ändring i arbets- och tjänstekollektivavtalet om en engångspott

I samband med förhandlingarna om de kommunala kollektivavtalen 2018–2019 kom parterna också överens om en resultatbaserad engångspott. Betalningen av engångspotten förutsatte att anställningsförhållandet fortgått under en viss period hösten 2018 och att den anställde under samma period hade minst en dag med lön.

Jämställdhetsombudsmannen har i mars 2020 gett ett utlåtande om huruvida villkoret om en dag med lön strider mot jämställdhetslagen. På de grunder som framgår närmare av utlåtandet anser ombudsmannen att engångspotten diskriminerat dem som haft moderskaps-, föräldra- eller vårdledigt.

Jämställdhetsombudsmannens utlåtande kan läsas här (på finska) >

KT och de kommunala huvudavtalsorganisationerna har genom ett arbets- och tjänstekollektivavtal 25.3.2020 gjort en ändring i arbets- och tjänstekollektivavtalet om engångspotten. 

Engångspotten betalas också till moderskaps-, föräldra- och vårdlediga anställda vars anställningsförhållande hos arbetsgivaren pågått utan avbrott 3.9–18.11.2018, även om villkoret om en dag med lön inte uppfyllts. Engångspotten betalas retroaktivt till dessa anställda beräknad på den ordinarie lönen för november 2018. Dröjsmålsränta betalas inte. 

Exempel:
En arbetstagare har haft vårdledigt 3.9–18.11.2018. Engångspotten betalas, trots att arbetstagaren inte haft en enda dag med lön under perioden.

De övriga villkoren och tillämpningsanvisningarna för engångspotten (cirkulär 1/2018 och 9/2018) gäller fortfarande.

Engångspotten betalas i samband med den första möjliga lönebetalningen.

Kommunerna och samkommunerna ombeds utan dröjsmål kontrollera vilka anställda som omfattas av det nya tjänste- och arbetskollektivavtalet och betala engångspotten till dem.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen

Förhandlingschef    Henrika Nybondas-Kangas

 

TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL:

Ändring i arbets- och tjänstekollektivavtalet 13.2.2018 om grunderna för och betalning av en lokal resultatbaserad engångspott

Med stöd av jämställdhetsombudsmannens utlåtande TAS/408/2018 från mars 2020 ändras följande avtalsvillkor (observera att utlåtandet har det felaktiga datumet 10.3.2019): 

Engångspotten betalas inte om den anställde inte har en enda dag med lön under denna period.

Det nya avtalsvillkoret:

Engångspotten betalas inte om den anställde inte har en enda dag med lön under denna period. Engångspotten betalas dock till anställda som haft moderskaps-, föräldra- eller vårdledigt under hela eller en del av perioden 3.9–18.11.2018.

Liksom för övriga anställda beräknas engångspotten på den ordinarie lönen för november 2018.

För att engångspotten ska betalas måste de övriga villkoren i arbets- och tjänstekollektivavtalet 13.2.2018 uppfyllas. Dröjsmålsränta betalas inte. Engångspotten betalas på den första möjliga lönebetalningsdagen, dvs. till exempel i samband med lönebetalningen för april 2020.


Helsingfors, den 25 mars 2020

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF 

OFFENTLIGA SEKTORNS UNION JAU RF

FÖRBUNDET FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH VÄLFÄRDSOMRÅDENA JHL RF  

SOCIAL - OCH HÄLSOVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION SOTE RF
(tidigare KOMMUNSEKTORNS UTBILDADE VÅRDPERSONAL KOHO RF)

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT