På svenska
Uutinen

Sairausvakuutuslain muutokset tuovat uusia tarkistuspisteitä pitkiin sairauslomiin

Sairausvakuutuslakiin tuli 1.1.2022 muutos, jonka mukaan sairauspäivärahaa saavan työkykyä arvioidaan nykyistä useammin. Pitkittyvillä sairausjaksoilla työntekijän mahdollisuuksia palata työhön selvitetään tarvittaessa myös 150 ja 230 sairauspäivärahapäivän kohdalla.

Uudistuksella halutaan tukea työhön paluuta, työkyvyn arviointia sekä kuntoutustarpeen tunnistamista. Lisäksi tavoitteena on vähentää pitkittyneitä sairauspäivärahakausia ja ehkäistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisiä.

Työntekijän jäljellä oleva työkyky ja työssä jatkamisen mahdollisuudet selvitetään lakimuutosten tultua voimaan viimeistään 90 sairauspäivärahapäivän kohdalla sekä tarvittaessa myös ennen 150 ja 230 sairauspäivärahapäivän täyttymistä.

Kelan on selvitettävä asiakkaan kuntoutustarve viimeistään silloin, kun henkilö on saanut sairauspäivärahaa 60 arkipäivää. Lisäksi Kelalla on velvollisuus tarvittaessa arvioida henkilön kuntoutustarve myös silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 150 ja 230 päivää.

Lausunto työkyvystä uusissa tarkistuspisteissä

Pitkittyviin sairauspäivärahakausiin kiinnitetään erityistä huomiota työterveyshuollossa. Jo ennen muutosten voimaantuloa työterveyshuollon tehtävänä on ollut selvittää työntekijän työssä jatkamisen mahdollisuuksia, ennen kuin sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivää. Työntekijän on toimitettava viimeistään silloin Kelaan työterveyslääkärin lausunto, jotta sairauspäivärahan maksu ei katkea.

Jos työntekijän jäljellä oleva työkyky ja mahdollisuudet jatkaa työssä arvioidaan 90 päivän ajankohdan lisäksi ennen 150 tai 230 sairauspäivärahapäivää, työntekijän on toimitettava siitä ajantasainen lausunto Kelalle. Lausunnon toimittamatta jättäminen näissä tarkistuspisteissä ei kuitenkaan johda sairauspäivärahan maksamisen keskeyttämiseen.

Sairauspäivärahakauden tarkistuspisteisiin (90, 150 ja 230 sairauspäivärahapäivään) ei sisällytetä osasairauspäivärahapäiviä.

Lakia sovelletaan, jos vakuutetun työkyvyttömyys alkaa 1.1.2022 tai sen jälkeen.