Suomeksi
Nyhet

Ändringar i sjukförsäkringslagen innebär nya kontrollpunkter för långa sjukledigheter

Den 1 januari 2022 trädde en ändring i sjukförsäkringslagen i kraft som innebär att arbetsförmågan hos en person som får sjukdagpenning ska bedömas oftare än hittills. Under utdragna sjukperioder utreds arbetstagarens möjligheter att återgå till arbetet också vid 150 och 230 sjukdagpenningsdagar vid behov.

Med reformen vill man stödja återgången till arbetet, bedömningen av arbetsförmågan och identifieringen av rehabiliteringsbehovet. Ett ytterligare syfte är att minska de utdragna sjukdagpenningsperioderna och förebygga övergångar till invalidpension.

Efter att lagändringen trätt i kraft utreds arbetstagarens återstående arbetsförmåga och möjligheter att fortsätta i arbetet senast när sjukdagpenning betalats ut i 90 dagar och vid behov även innan sjukdagpenning betalats ut i 150 och 230 dagar.

Folkpensionsanstalten ska utreda klientens rehabiliteringsbehov senast då personen har fått sjukdagpenning för 60 vardagar. Folkpensionsanstalten har också en skyldighet att vid behov bedöma personens rehabiliteringsbehov då sjukdagpenning har betalats ut för 150 och 230 dagar.

Nya kontrollpunkter för utlåtande om arbetsförmåga 

Företagshälsovården ska fästa särskild uppmärksamhet vid utdragna perioder med sjukdagpenning. Dess uppgift har redan före lagändringarna varit att utreda arbetstagarens möjligheter att fortsätta i arbetet innan sjukdagpenning har betalats ut i 90 vardagar. Senast då ska arbetstagaren lämna in ett utlåtande av företagsläkaren till Folkpensionsanstalten för att det inte ska uppstå ett avbrott i utbetalningen av sjukdagpenning.

Om arbetstagarens återstående arbetsförmåga och möjligheter att fortsätta i arbetet bedöms vid 90 dagar och innan 150 eller 230 sjukdagpenningsdagar gått till ända, ska arbetstagaren lämna ett uppdaterat utlåtande om detta till Folkpensionsanstalten. Om ett utlåtande inte lämnas in vid dessa kontrollpunkter, leder det ändå inte till att utbetalningen av sjukdagpenningen avbryts.

Dagar med partiell sjukdagpenning ingår inte i kontrollpunkterna för sjukdagpenningsperioden (90, 150 och 230 sjukdagpenningdagar). Lagen tillämpas då den försäkrades arbetsoförmåga börjat 1.1.2022 eller senare.