På svenska
Uutinen

Osasairauspäivärahan saamisen edellytykset muuttuvat ja enimmäisaika pitenee

Sairausvakuutuslain muutokset tulevat voimaan 1.1.2023 alkaen. Muutosten tavoitteena on edistää ihmisten työelämässä pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhön.

Pyörätuoleja ja muita apuvälineitä

Osasairauspäivärahan saamisen edellytykset muuttuvat ja enimmäisaika pitenee. Lakimuutosten myötä nykyistä useammat voivat saada osasairauspäivärahaa.

Enimmäisaika pitenee 150 arkipäivään

Osasairauspäivärahan enimmäisaika pitenee 120 arkipäivästä 150 arkipäivään. 

Osasairauspäivärahan enimmäisajan pidentäminen parantaa mahdollisuuksia palata kokoaikaiseen työhön ja on tarpeen esimerkiksi henkilöille, joille nykyinen enimmäisaika ei riitä työkyvyn palautumiseen.

Uutta lakia sovelletaan silloin, kun nyt voimassa olevan säännöksen mukainen osasairauspäivärahan enimmäisaika eli 120 arkipäivää ei ole vielä täyttynyt ennen 1.1.2023.

Kokoaikatyön määritelmä muuttuu

Osasairauspäivärahan edellytyksenä oleva kokoaikatyön määritelmä muuttuu siten, että kokoaikatyöllä tarkoitetaan pääsääntöisesti työtä, jossa säännöllinen työaika on vähintään 30 tuntia viikossa. 

Kokoaikatyöksi katsottavan työn vähimmäistyöaika määritellään jatkossa tunneissa. Jos kyse on työaikalaissa tarkoitetusta jaksotyöstä, edellytyksenä on, että työaika tasoittuu vähintään 30 tuntiin viikossa sovellettavalla tasoittumisjaksolla.

Kaikissa töissä kokotyöaikaa ei voida määritellä viikkotyötunteina. Sen vuoksi kokoaikatyönä pidetään myös työtä, jossa työntekijän työaika on asianomaisella alalla normaalisti sovellettavan kokoaikaisen työntekijän säännöllisen työajan pituinen. Nykyisen kaltainen säännös säilytetään siis edelleen vaihtoehtona, koska joillakin aloilla, kuten opetusalalla, kokonaistyöaikaa ei määritellä viikkotyötunneissa. Lakimuutoksen tarkoituksena ei ole, että näiden alojen kokoaikaisesti työskentelevät jäisivät osasairauspäivärahaoikeuden ulkopuolelle. 

Muutoksen myötä osasairauspäivärahaa voivat saada myös työntekijät, joiden sovittu työaika ei vastaa alan työehtosopimusten mukaista kokoaikaisen työntekijän säännöllistä työaikaa tai työaikalaissa tarkoitettua säännöllistä työaikaa. Muutos tukee heidän työelämässä pysymistään ja paluuta kokoaikaiseen työhön sairauspoissaolon jälkeen.

Uutta kokoaikatyön määritelmää sovelletaan, kun osa-aikainen työskentely alkaa 1.1.2023 tai sen jälkeen.

Osa-aikaisen työn voi aloittaa jo sairauspäivärahan omavastuuajalla 

Osasairauspäivärahan edellytyksenä on ollut, että henkilö aloittaa osa-aikaisen työskentelyn  vasta sen jälkeen kun, hän on ollut poissa työstään sairauspäivärahan omavastuuajan. Lakimuutoksen myötä osa-aikaisen työn aloittaminen on mahdollista jo omavastuuajalla, jolloin omavastuuaika myös kuluu. 

Osa-aikaisen työn aloittaminen heti työkyvyttömyyden toteamisen jälkeen on mahdollista vain, jos työnantaja ja työntekijä ovat näin sopineet eikä osa-aikainen työ vaaranna työntekijän terveyttä ja toipumista. 

Muilta osin osa-aikatyöstä tehtävää sopimusta koskevat nykyiset edellytykset, jotka koskevat myös omavastuuajalla aloitettua osa-aikaista työskentelyä.

Toisin sanoen työaikaa on edelleen vähennettävä  vähintään 40 prosenttia ja enintään 60 prosenttia ja osa-aikatyöskentely on suunniteltava siten, että se kestää  yhdenjaksoisesti vähintään 12 arkipäivää.

Muutos ei lyhennä tai poista omavastuuaikaa, vaan oikeus osasairauspäivärahaan alkaa edelleen omavastuuajan jälkeen. 

Muutos ei myöskään vaikuta sairausajan palkanmaksuvelvollisuuteen. Osasairauslomalla olevalla on  oikeus saada sairausajan palkka osasairausloman ajalta sovellettavan työ- tai virkaehtosopimuksen määrittelemältä ajalta.

Osa-aikatyön aloittaminen omavastuuajalla voi olla mahdollista esimerkiksi silloin, kun henkilön työkyky on ollut pidemmän aikaa alentunut ja hänellä on ollut useita lyhyitä sairauspoissaolojaksoja.

Tätä sairausvakuutuslain säännöstä sovelletaan silloin, kun osa-aikainen työskentely alkaa 1.1.2023 tai sen jälkeen.

Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi työntekijällä on jatkossakin oikeus olla kokoaikaisesti pois työstään ja saada sairausajan palkkaa sekä sairauspäivärahaa omavastuuajan jälkeen.

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2023. Lakimuutokset odottavat vielä presidentin vahvistusta.

Muualla verkossa