Suomeksi
Nyhet

Förutsättningarna för partiell sjukdagpenning ändras och maximitiden förlängs

Sjukförsäkringslagen ändras 1.1.2023. Syftet med ändringarna är att få anställda att stanna kvar i arbetslivet och återgå till heltidsarbete.

Pyörätuoleja ja muita apuvälineitä

Förutsättningarna för att få partiell sjukdagpenning ändras och maximitiden förlängs. I och med lagändringarna kan fler få partiell sjukdagpenning.

Maximitiden förlängs till 150 vardagar

Maximitiden för partiell sjukdagpenning förlängs från 120 till 150 vardagar.

Förlängningen av maximitiden för partiell sjukdagpenning förbättrar den anställdas möjligheter att återgå till heltidsarbete. Förlängningen behövs till exempel i fall där den nuvarande maximitiden inte räcker till för att återställa arbetsförmågan.

Den nya lagen tillämpas när maximitiden för partiell sjukdagpenning enligt den gällande bestämmelsen, dvs. 120 vardagar, inte har nåtts före 1.1.2023.

Definitionen av heltidsarbete ändras

Definitionen av heltidsarbete som är en förutsättning för partiell sjukdagpenning ändras så att heltidsarbete i regel avser en ordinarie arbetstid på minst 30 timmar i veckan. 

Minimiarbetstiden för arbete som betraktas som heltidsarbete anges i fortsättningen i timmar. I periodarbete enligt arbetstidslagen ska arbetstiden utjämnas till minst 30 timmar per vecka under den utjämningsperiod som tillämpas.

I alla arbeten kan heltidsarbete inte definieras i timmar per vecka. Därför betraktas som heltidsarbete också arbete där den anställdas arbetstid motsvarar den ordinarie arbetstid som normalt tillämpas på en heltidsanställd inom sektorn i fråga. Bestämmelsen om detta kvarstår som ett alternativ, eftersom den totala arbetstiden inom vissa sektorer, såsom undervisningssektorn, inte i anges i veckotimmar. Syftet med lagändringen är inte att personer som arbetar på heltid inom dessa sektorer ska fråntas rätten till partiell sjukdagpenning. 

I och med ändringen kan partiell sjukdagpenning betalas även till anställda vars avtalade arbetstid inte motsvarar den ordinarie arbetstiden för heltidsanställda enligt kollektivavtalen eller den ordinarie arbetstiden enligt arbetstidslagen. Ändringen gör det lättare för de anställda att stanna kvar i arbetslivet och att återgå till heltidsarbete efter sjukfrånvaro.

Den nya definitionen på heltidsarbete tillämpas när deltidsarbetet börjar 1.1.2023 eller senare.

Deltidsarbete kan påbörjas redan under självrisktiden för sjukdagpenning 

En förutsättning för partiell sjukdagpenning har varit att personen inleder deltidsarbetet först efter att ha varit frånvarande från sitt arbete under självrisktiden för sjukdagpenningen. I och med lagändringen är det möjligt att börja arbeta på deltid redan under självrisktiden, som då också löper.

För att en anställd ska kunna börja deltidsarbeta genast efter att arbetsoförmågan konstaterats krävs det att arbetsgivaren och den anställda har kommit överens om detta och att deltidsarbetet inte äventyrar den anställdas hälsa och återhämtning. 

I övrigt gäller de nuvarande förutsättningarna för avtal om deltidsarbete. Förutsättningarna gäller också deltidsarbete som inletts under självrisktiden.

Med andra ord ska arbetstiden fortfarande minska med minst 40 och högst 60 procent och deltidsarbetet ska planeras så att det varar minst 12 vardagar i följd.

Ändringen förkortar eller eliminerar inte självrisktiden, utan rätten till partiell sjukdagpenning börjar fortfarande efter självrisktiden. 

Förändringen påverkar inte heller skyldigheten att betala sjuklön. Den som har partiell sjukledighet har rätt att få sjuklön för den tid som bestäms i det kollektivavtal som tillämpas under den partiella sjukledigheten.
Det kan vara möjligt att inleda deltidsarbete under självrisktiden till exempel när den anställdas arbetsförmåga har varit nedsatt under en längre tid och han eller hon har haft flera korta perioder av sjukfrånvaro.

Denna bestämmelse i sjukförsäkringslagen tillämpas när den anställda börjar arbeta på deltid 1.1.2023 eller senare.

En anställd som är arbetsoförmögen på grund av sjukdom har också i fortsättningen rätt att vara borta från sitt arbete på heltid och få sjuklön och sjukdagpenning efter självrisktiden.

Ändringarna träder i kraft 1.1.2023. Lagändringarna väntar ännu på stadfästelse av presidenten.

Mer på webben