Uutinen

55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamiseksi muutetaan useita lakeja

Eduskunta hyväksyi kesällä 2022 lakipaketin, jonka tavoitteena on 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostaminen. Lait tulevat voimaan 1.1.2023 lukien.

Lakipaketti sisältää muutoksia seuraaviin lakeihin

  • työttömyysturvalaki
  • laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista
  • laki työllisyyden kuntakokeilun edistämisestä
  • työsopimuslaki
  • työaikalaki
  • kuntien ja hyvinvointialueiden viranhaltijoista annettu laki
  • laki työttömyysetuuksien rahoituksesta
  • tulotietojärjestelmästä annettu laki

 Lainsäädäntökokonaisuutta on käsitelty hallituksen esityksessä (HE 62/2022) 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamisista koskevaksi lainsäädännöksi. 

Muutokset parantavat yli 55-vuotiaiden muutosturvaa

Nykyisen työsopimuslaissa säädetyn muutosturvan lisäksi uudessa laissa säädetään uudesta muutosturvasta kaikille tuotannollisin tai taloudellisin perustein irtisanotuille yli 55-vuotiaille, jotka ovat olleet vähintään viisi vuotta saman työnantajan palveluksessa.
 
Uusi muutosturva koostuu muutosturvarahasta ja muutosturvakoulutuksesta. 

Muutosturvarahan maksaa työttömyyskassa tai Kela, ja se vastaa irtisanotun yhden kuukauden palkkaa. Muutosturvaraha ei vähennä työttömyyspäivärahaa tai siirrä sen alkamisajankohtaa. 

Muutosturvakoulutuksen järjestää työ- ja elinkeinotoimisto, ja sen arvo vastaa enintään irtisanotun työntekijän kahden kuukauden palkkaa.

Muutosturvakoulutuksen tarkoituksena on parantaa irtisanotun ammatillisia valmiuksia tai valmiuksia toimia yrittäjänä, ja edistää irtisanotun nopeaa uudelleen työllistymistä. Työnhakijaksi ilmoittautuminen, osaamis- ja työkykykartoitus sekä työllistymissuunnitelman tekeminen toteutuvat jo irtisanomisaikana.

Uusi muutosturva rahoitetaan Työllisyysrahaston kautta muutosturvamaksulla, joka muodostuu irtisanovan työnantajan osasta ja yhteisestä osasta. Yhteinen osa rahoitetaan kaikkien työnantajien työttömyysvakuutusmaksua korottamalla.

Uudistuksessa 55 vuotta täyttäneiden ja vähintään viisi vuotta saman työnantajan palveluksessa työskennelleiden työllistymisvapaita pidennetään. Nykyisin työllistymisvapaan pituus on 5, 10 tai 20 päivää työntekijän irtisanomisajan pituudesta riippuen. Vuodesta 2023 alkaen työllistymisvapaiden pituus on 5, 15 tai 25 päivää. Työllistymisvapaata voi käyttää osaamis- ja työkykykartoituksen tekemiseen ja muutosturvakoulutuksen aloittamiseen.

Työttömyysturvan lisäpäivät poistuvat

Mahdollisuus työttömyysturvan lisäpäiviin poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. 

Vuonna 1963 ja 1964 syntyneiden alaikäraja työttömyysturvan lisäpäivien saamiseksi nousee vuodella. 

Vuonna 1963 syntyneiden lisäpäivien alaikäraja nousee 63 vuoteen ja vuonna 1964 syntyneillä 64 vuoteen. 

Muutos ei vaikuta jo työttömyysturvan lisäpäivillä oleviin henkilöihin eikä vuonna 1962 tai sitä ennen syntyneisiin.

Ohje työnantajille

Työnantajien on hyvä tutustua lakipakettiin, etenkin jos he suunnittelevat työvoiman vähentämistä tuotannollisista tai taloudellista syistä.
 
Säännökset tulevat sovellettaviksi, jos työntekijä tai viranhaltija on irtisanottu tuotannollisista tai taloudellisista syistä aikaisintaan vuonna 2023.

Työaikalain muutos

Työaikalakiin on tehty lisäys, jonka mukaan 55 vuotta täyttäneet, saman työnantajan palveluksessa kolme vuotta olleet voivat siirtyä halutessaan osa-aikatyöhön.

Säännöksen soveltamisen edellytyksistä on säädetty työaikalain 15 §:n 3 momentissa. Kyse ei ole kuitenkaan subjektiivisesta oikeudesta.
 
Muualla verkossa