Uutinen

Ensihoitajan työssä tarvitaan hyvää toimintakykyä

Ensihoitajan työ on fyysisesti raskasta ja sitä tehdään vaikeissa olosuhteissa. Työterveyslaitos on kehittänyt FirstFit-menetelmän, jolla ensihoitajien fyysistä toimintakykyä voidaan arvioida ja kehittää.

Potilas ja ensihoitajat ovat lähdössä yöllä ambulansilla sairalaan. Kuva: Mat Napo /Unsplash.
Kuva: Mat Napo /Unsplash.

Ensihoitajilla on havaittu kaksi kertaa suurempi riski työtapaturmiin kuin muilla sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijöillä. Työssä on fyysisesti kuormittavia työvaiheita, joiden kuormittavuutta työympäristön olosuhteet lisäävät.

Hyvä fyysinen kunto parantaa ensihoitajien toiminta- ja työkykyä ja vähentää tapaturmien sekä tuki- ja liikuntaelinvaivojen riskiä. Alalta on kuitenkin puuttunut yhtenäinen fyysisen toimintakyvyn arvioinnin ja edistämisen toimintamalli. Työterveyslaitoksen koordinoimassa hankkeessa kehitettiin perusta fyysisen toimintakyvyn arviointi-, palautteenanto- ja seurantamenetelmälle.

Työpaikoille suositellaan FirstFit-menetelmän ottamista käyttöön

FirstFit-menetelmän tavoitteena on tukea ensihoitajien fyysistä toimintakykyä ja työkykyä läpi koko työuran ja motivoida heitä huolehtimaan omasta toimintakyvystään ja hyvinvoinnistaan. Tavoitteena on luoda työpaikoille myönteinen ilmapiiri fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen.

FirstFit-testistö pohjautuu ensihoitotyön fyysisiin kuormitustekijöihin, joita selvitettiin FirstFit-hankkeessa. Testaus alkaa terveydellisten riskien kartoituksella ja arvioinnilla.
Parhaimmillaan fyysisen toimintakyvyn testaus opettaa ergonomisesti oikeita liikeratoja, joita voi hyödyntää esimerkiksi oman työn nostamis- ja kantamistehtävissä. Testeistä annetaan palaute fyysisestä toimintakyvystä suhteutettuna ikä- ja sukupuolivakioituihin väestötason tai joidenkin ammattien viitearvoihin.

FirstFit – Ensihoitajien fyysisen toiminta- ja työkyvyn arviointi ja edistäminen työuran kaikissa vaiheissa -hanke toteutettiin vuosina 2019–2021. Hanketta rahoittivat Työsuojelurahasto, pelastuslaitokset ja Työterveyslaitos. Hankkeessa luotiin testistö ja ohjeet, joita työpaikkojen suositellaan ottavan käyttöön. Hankkeessa testausta pilotoi 25 ensihoitajaa: Menetelmän kehittämistä on myös tarkoitus jatkaa sekä ensihoitajilta ja testaajilta saadun palautteen että tutkimustiedon pohjalta.

Muualla verkossa