På svenska
Uutinen
KT Kuntatyönantajat, Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto:

Lääkärisopimukseen useita muutoksia ensi keväänä

KT ja lääkärijärjestöt neuvottelevat muutoksista nykyiseen lääkärisopimukseen. Huhtikuussa 2020 voimaan tulevan sopimuksen palkkaus-, työaika- ja päivystysmääräykset poikkeavat voimassa olevan sopimuksen määräyksistä.

Palkkausjärjestelmän kehittämistä jatketaan

Osapuolet ovat pitkään neuvotelleet uudesta palkkausjärjestelmästä, jota on myös kokeiltu kolmessa maakunnassa. Järjestelmämuutoksen taustalla oli muun muassa Sipilän hallituksen valmistelema sote- ja maakuntauudistus, jonka perusteella nykyisistä noin 150 kunnallisesta työnantajatahosta olisi siirrytty kahdeksaantoista maakuntakonserniin. Sama yksikkö olisi toiminut sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon palkansaajien työnantajana. 

Rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaan sote-uudistuksessa palveluiden järjestäminen kootaan kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille, maakunnille, joita on kahdeksantoista. Hallitus ratkaisee tämän vuoden loppuun mennessä kuntien mahdollisuuden toimia tuottajina. Osapuolet seuraavat parlamentaarisen työn etenemistä ja huomioivat työn tuloksen lääkärisopimusta kehitettäessä. Samaan aikaan jatketaan palkkaus- ja työaikajärjestelmän kehittämistä.

Työaikalaki aiheuttaa muutoksia lääkärisopimukseen

Työaikalaki uudistuu vuoden 2020 alussa. Lakimuutokset huomioidaan 1.4.2020 voimaan tulevassa sopimuksessa. Työpaikalla tapahtuva päivystys on jatkossa kokonaisuudessaan työaikaa. Työaikalain vuorokausilepomääräys koskee myös Lääkärisopimuksen soveltamisalaa, mutta vuorokausilevosta on mahdollista sopia toisin. Uusi laki sisältää myös uuden velvoittavan määräyksen saamatta jäänyttä vuorokausilepoa korvaavasta lepoajasta.

Uudessa työaikalaissa ei enää ole ylityökattoa. Työaikaa säädellään sen sijaan enimmäismäärän (keskimäärin 48 tuntia viikossa) kautta. Enimmäismäärän laskentajaksoista voi sopia Lääkärisopimuksessa toisin. Osapuolet neuvottelevat myös ns. opt-out -määräyksen käyttöönotosta ja pelisäännöistä. Opt-out -menettelyn avulla työnantaja ja palkansaaja voivat sopia, ettei ns. ei-aktiivista päivystysaikaa huomioida työajan enimmäismäärän laskennassa.

Paljon päivystävillä aloilla lakimuutosten toimeenpano voi aiheuttaa pulmia toiminnan järjestämiseen. Lakimuutosten vuoksi myös päivystyskäytännöt ja -mallit voivat muuttua paikallisesti.

Lääkärisopimuksen omalääkärimääräykset poistuvat

Uuden työaikalain aikana työajatonta omalääkärijärjestelmää ei voi enää soveltaa sellaisenaan. Omalääkärijärjestelmää palvelumuotona voi toki jatkaa, mutta palvelussuhteen ehdot määräytyvät jatkossa 1.4.2020 voimaan tulevan Lääkärisopimuksen ja liitteen 1 (terveyskeskuslääkärit) mukaan. Siirtymäaikaa työajattomille paikallisille järjestelyille ei voida antaa.

Myös eläinlääkärien ehdoista neuvotellaan

KT:n ja Eläinlääkäriliiton välillä neuvotellaan allekirjoituspöytäkirjassa 20182019 sovitusti muun muassa eläinlääkärien lepoaikamääräyksistä sekä uuden työaikalain tulkinnan mukaisista mahdollisista muutoksista lääkärisopimukseen.

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT