Suomeksi
Nyhet

Många faktorer stöder arbetshälsan inom social- och hälsovården

En färsk undersökning från Arbetshälsoinstitutet visar att arbetshälsan inom social- och hälsovårdssektorn är bättre än vad ryktet säger. Arbetstagarnas arbetshälsa stöds bland annat av rättvist ledarskap och betydelsefullt arbete.

Lääkäri hoitaa lapsipotilasta. Kuva: Pixhill.

Fler än två tredjedelar av dem som deltog i Arbetshälsoinstitutets undersökning om personalens arbetshälsa upplever sitt arbete som meningsfullt. Sammanlagt 88 procent satsar mycket eller väldigt mycket på sitt arbete. De anställda inom social- och hälsovårdssektorn får stöd för sin arbetshälsa genom ett fungerande samarbete och sin närmaste chef.

Uppgifterna baserar sig på Arbetshälsoinstitutets undersökning om arbete, arbetsgemenskaper och ledarskap.

Välbefinnandet påverkas av många olika faktorer

Den närmaste chefen är en av de faktorer som påverkar välbefinnandet i arbetet. Under pandemin har man betonat betydelsen av chefernas verksamhet, och cheferna verkar ha lyckats eftersom över 70 procent av dem som deltog i undersökningen år 2021 upplevde att deras chefer var rättvisa. Detta är samma resultat som år 2019, och situationen har förbättrats med nästan 10 procentenheter sedan 2020.

71 procent av de som svarade upplevde sitt arbete som meningsfullt. Under de senaste 21 åren har denna siffra varierat ganska lite.
Av alla deltagare bedömde 66 procent att samarbetet inom arbetsgemenskapen fungerade bra. Denna andel var densamma som två år tidigare, men fem procentenheter högre än 2000.

Strävan efter en bättre arbetshälsa inom sektorn

Även om arbetspåfrestningarna och arbetsstressen inom social- och hälsovårdssektorn har ökat under coronapandemin, verkar arbetshälsan inom social- och hälsovårdssektorn se bättre ut än vad ryktena påstår. Dessutom visar arbetstagarnas vilja att satsa på sitt arbete och upplevelserna av att ha ett meningsfullt arbete, att arbetet är motiverande.

Det här gör det möjligt att fortsätta förbättra och utveckla arbetshälsan inom social- och hälsovårdssektorn. KT har redan länge föreslagit ett program för att främja social- och hälsovårdspersonalens välbefinnande.

Social- och hälsovårdsministeriet har nyligen föreslagit ett nytt riksomfattande program för förutsättningar för ett gott arbete inom social- och hälsovården. Målet med programmet är att förbättra ledarskapet och arbetssäkerheten samt att minska de psykosociala riskfaktorerna i arbetet samt våld och trakasserier som förekommer i arbetet. I programmet följer man upp hur arbetshälsan utvecklas i de framtida välfärdsområdena.

Undersökningen är en del av uppföljningsundersökningen om personal inom kommun- och välfärdssektorn, och den görs vartannat år tillsammans med undersökningen Kommun10. Undersökningen har genomförts nio gånger sedan år 2000.

Mer på webben (på finska)