Suomeksi
Nyhet

Kvinnor inom kommunsektorn

Kommunsektorn hade cirka 422 000 anställda i oktober 2019. Totalt 337 000 av dem var kvinnor, dvs. 80 procent. Medelåldern bland kvinnorna var 45,8 år. Kvinnorna inom kommunsektorn är yrkeskunniga och välutbildade.

Naisten paiva, kuvituksessa 3 naista eri työskentelytiloissa

En fjärdedel av kommundirektörerna är kvinnor

I oktober 2019 var över en fjärdedel av kommundirektörerna och stadsdirektörerna kvinnor (26 procent). Andelen kvinnor bland kommundirektörerna har ökat under de senaste åren. År 2015 var kvinnornas andel av kommundirektörerna 19 procent. Tio år tidigare var andelen 13 procent. 

Inom kommunsektorn arbetade sammanlagt nästan 8 000 personer under yrkesbeteckningarna direktörer och högre tjänsteinnehavare. Av dem var ca 62 procent kvinnor.

Kvinnor inom olika avtalsområden

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) är det största avtalsområdet inom kommunsektorn. Det omfattar 312 000 anställda, varav 88 procent är kvinnor.  De största yrkesgrupperna är sjukskötare, närvårdare, barnskötare, lärare inom småbarnspedagogik, socialhandledare, elevassistenter (skolgångsbiträden) och familjedagvårdare. 

Bland lärarna i grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter, dvs. anställda som omfattas av tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA), är 72 procent kvinnor. Bland dem som omfattas av läkaravtalet (LÄKTA), dvs. läkare och tandläkare, är andelen kvinnor 65 procent. Bland dem som omfattas av det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) är däremot endast 22 procent kvinnor. Den största yrkesgruppen inom detta avtal är brand- och räddningspersonalen och därtill ingår bland annat fastighetsskötare, byggmästare och ingenjörer.

Lika lön betalas för lika arbete

Av de anställda inom kommunsektorn arbetar endast sex procent i yrken där det finns ungefär lika många kvinnor och män. Sådana yrkesgrupper är bland annat lantbruksavbytare, förstavårdare samt vissa lärar- och läkargrupper. Inom samma yrkesgrupp försvinner inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män nästan helt. På basis av lönesystemet inom kommunsektorn betalas lika lön för lika arbete oberoende av kön.

Metoder söks för att bryta segregationen

De numerärt sett största kvinnodominerade yrkesgrupperna är sjukskötare, närvårdare, lärare inom småbarnspedagogik och barnskötare, medan de största mansdominerade yrkesgrupperna är brandmän, fastighetsskötare och timmermän. 

Regeringen och arbetsmarknadens centralorganisationer kom i december överens om ett likalönsprogram 2020–2023.

Denna gång ingår i likalönsprogrammet också ett omfattande projekt för att bryta segregationen mellan könen på arbetsmarknaden. Projektet syftar till att ingripa i att olika branscher, yrken och uppgifter uppdelas i kvinnoarbeten och mansarbeten, och därigenom minska den genomsnittliga inkomstskillnaden mellan könen på ett hållbart sätt.

Mer på webben