Suomeksi
Pressmeddelande

KT anser att regeringsperiodens viktigaste mål är att höja sysselsättningsgraden

KT Kommunarbetsgivarna anser det vara nödvändigt att sysselsättningsgraden höjs till åtminstone 75 procent under nästa regeringsperiod. En omfattande helhet av åtgärder som främjar sysselsättningen bör skrivas in i regeringsprogrammet för att den åldrande befolkningens välfärdstjänster, pensioner och övriga sociala trygghet ska kunna finansieras.

Tampereen työmarkkinaseminaari 2019 on alkamassa ja suuri luentosali on täynnä.

Den viktigaste åtgärden är återhållsamma arbetsmarknadsuppgörelser. Dessa är nödvändiga också i fortsättningen för att trygga vår internationella konkurrenskraft, den offentliga ekonomin och sysselsättningen.

Arbetsmarknadsseminariet lockar mer än 600 deltagare

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen lyfte fram KT:s synpunkter vid arbetsmarknadsseminariet som inleddes i Tammerfors på onsdagen. Seminariets arrangörer utöver KT är Tammerfors stad och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer.

Samtliga arbetsmarknadsparter inom kommunsektorn har redan tidigare varit eniga om att statsandelarna ska återbördas till kommunerna till fullt belopp efter de temporära statsandelsnedskärningar som baserat sig på konkurrenskraftsavtalet. Basfinansieringen bör även i övrigt vara tillräcklig.

Nästa regerings ekonomiska politik bör också föra med sig förutsebarhet och stabilitet som stödjer en återhållsam löneutveckling.

Lägre anställningströskel, nya familjeledigheter

KT anser att arbetsgivarnas anställningströskel bör sänkas ytterligare, vid behov genom en ändring i arbetslagstiftningen, och arbetslöshetsförmånerna bör graderas för att sporra till att ta emot arbete. Sysselsättningen av partiellt arbetsföra bör främjas med individuella åtgärder och med åtgärder som sänker arbetsgivarnas rekryteringströskel.

Under den följande regeringsperioden bör vårt system för social trygghet stegvis förnyas. Systemet bör främja individers aktivitet och höja sysselsättningen.

För att arbetsmarknaden ska fungera krävs också en familjeledighetsreform som delar familjeledigheterna jämnare, förbättrar kvinnornas ställning på arbetsmarknaden och tryggar barnens intresse. Faderskapskvoterna bör höjas.

Kommunernas sysselsättande roll bör erkännas

Bland KT:s åtgärder nämns också en effektivare användning av lönesubventioner som också ska kunna utnyttjas av kommunerna som arbetsgivare. För att minska problemen med fördelningen av arbetskraften bör arbetskraftens rörlighet stödjas.

Regeringsprogrammet bör erkänna kommunernas roll i främjandet av sysselsättningen och utnyttja resultaten från regionala sysselsättningsförsök. Därtill bör närservicen inom sysselsättningen överföras på kommunens ansvar. Kommunerna har ett direkt intresse i att främja sysselsättningen. Redan nu investerar kommunerna cirka en miljard euro per år i sysselsättningen.

KT stödjer en ökning av arbetskraftsinvandring utan behovsprövning och vill effektivera utbildning och integration av invandrare. Kommunerna bör få helhetsansvaret för integrationen och tillräckliga resurser för det, så som riksdagens revisionsutskott har föreslagit.

Den nya regeringen bör inleda en totalrevidering av vuxenutbildningen inom alla branscher, på alla stadier och för olika inlärningsformer för att trygga lärandet genom hela arbetskarriären. I kompetenspolitiken och i revideringen av utbildningsutbudet och innehållet bör kommunarbetsgivarnas arbetskraftsbehov identifieras.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT