Suomeksi
Nyhet

Distansvårdstjänster kompletterar vårdutbudet

Digitaliseringen erbjuder möjligheter att producera tjänster på nya sätt. Samkommunen för folkhälsoarbete i Pöytyä har som ett pilotprojekt inom hälso- och sjukvården infört distansmottagning, vilket tagits väl emot av klienterna.

Kaksi lääkäriä tietokoneella

Syftet med samkommunens försök har varit att undersöka hur de elektroniska tjänsterna inverkar på

  • hur lätt det är att uträtta ärenden
  • tillgången till vård
  • underlättandet av vardagen för anställda och klienter
  • utnyttjandet av hälso- och sjukvårdens resurser.

Tjänsten MunKlinikka ger klienten möjlighet att få kontakt med hälsocentralen via chatt- eller videoförbindelse. Datasäkerheten har säkerställts genom att klienten identifierar sig med bankkoder eller mobil inloggning. Genom tjänsten har man också kunnat reservera nya mottagningstider elektroniskt.

Tre fjärdedelar av de klienter som använt tjänsten har upplevt att distanstjänsten är nyttig.

Den alternativa servicekanalen har förbättrat servicen i glesbygden

Tre femtedelar av de klienter som deltagit i försöket ansåg att användningen av distanstjänsten eliminerat behovet av att besöka hälsocentralen på ort och ställe eller ringa till den.

Distansvårdstjänsten fungerar också ofta parallellt med besök och telefonsamtal, som en alternativ servicekanal och som en del av ett servicepaket. Betjäningen ges av samma bekanta anställda inom hälso- och sjukvården.

De anställda som deltagit upplevde å sin sida att distansvårdstjänsten stöder den traditionella verksamhetsmodellen och gör det möjligt att bygga upp vårdstigar som utgår från klienternas individuella behov.

Pilotförsöket har också förbättrat hälso- och sjukvårdstjänsterna i glesbygden, där avstånden kan vara långa.

Därtill kan den nya tjänsten sänka tröskeln för att söka vård i situationer där klienten av en eller annan orsak inte annars skulle uppsöka mottagningen, trots att det vore nödvändigt.

Resultaten från pilotförsöket har varit så uppmuntrande att man nu har för avsikt att vidareutveckla tjänsten och efter hand utvidga användningen av den. Härnäst ska distansvårdstjänsten tas i bruk inom hemvården och vid serviceboenden.