Suomeksi
Cirkulär
2/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2001-2002

De ändrade bestämmelserna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2001- 2002 skickades för kännedom i bilaga 3 till Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 30/2000. Bilaga 8 (anvisningar om individuella tillägg) och de ändrade avtalsbestämmelserna i bilaga 13 (familjedagvårdarnas anställningsvillkor) uteblev emellertid, och de skickas därför med detta cirkulär.

Om grundlönen är mindre än 9 455 mk är den allmänna förhöjningen 208 mk fr.o.m. 1.2.2001. Om grundlönen är minst 9 455 mk är den allmänna förhöjningen 2,2 %.

Bestämmelserna i AKTA 2001-2002 tillämpas inte på medlemmar i AKAVA-OS rf:s underföreningar. Således betalas t.ex. inte allmän förhöjning eller nedregränsjustering enligt lönesättningsbilagorna till en person som omfattas av AKTA, om hans eller hennes medlemsavgift uppbärs för en underförening till AKAVA-OS rf eller om man på andra grunder vet att han eller hon tillhör en underförening till AKAVA-OS rf.

Ersättningar för resekostnader

Resekostnadsersättningar enligt bilaga 17 till AKTA tillämpas redan fr.o.m. 1.1.2001. Grunden för detta är bestämmelserna i § 4 i underteckningsprotokollet till AKTA 2000. Resekostnadsersättningar enligt bilaga 17 tillämpas även på medlemmar av underföreningar till AKAVA-OS rf, eftersom ersättningarna trädde i kraft 1.1.2001 enligt det tidigare tjänstekollektivavtalet.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Förhandlingschef                             Heikki Saipio

LIITTEET
1. Anvisningar om individuella tillägg (Bilaga 8 i AKTA)
2. Ändrade bestämmelser för familjedagvårdens anställningsvillkor (Bilaga 13 i AKTA)