Suomeksi
Cirkulär
12/2024
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönejusteringar för kommunsektorns timavlönade personal i juni 2024

I detta cirkulär sänder vi för kännedom uppgifter om fördelningen av de allmänna förhöjningarna och de lokala justeringspotterna som överenskommits både i enlighet med § 4 i underteckningsprotokollet till arbetskollektivavtalet för kommunsektorns timavlönade personal (TIM-AKA) 2022–2025 och i enlighet med punkt 3.5 i tjänste- och arbetskollektivavtalet om ett program för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027 (se KT:s cirkulär 15/2022). 

Kostnadseffekten av lönejusteringarna är 4,00 procent, men den varierar i olika kommuner och samkommuner beroende på personalstrukturen.
 

 

1.6.2024
Allmän förhöjning

Lokala potter att förhandla om före 1.6.2024

TIM-AKA underteckningsprotokollet § 4 mom. 1

1,5 %

 

TIM-AKA underteckningsprotokollet § 4 mom. 3

0,77 %

 

TIM-AKA underteckningsprotokollet § 4 mom. 2

 

0,4 %
arbetsgivaren beslutar vid behov

TIM-AKA underteckningsprotokollet § 4 mom. 3

 

0,33 % *)

Löneutvecklingsprogrammet punkt 3.5    

 

1,0 %
arbetsgivaren beslutar vid behov

 

 

 

Totalt

2,27 (+ 0,17) %

1,73 (- 0,16) %

*) Om samförstånd inte nås lokalt, fördelas hälften (0,17 %) som en allmän förhöjning av grundtimlönerna och resten (0,16 %) enligt arbetsgivarens beslut.

1  Allmänna förhöjningar 1.6.2024

Lönerna höjs 1.6.2024 eller från ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum genom allmänna förhöjningar på sammanlagt 2,27 (1,50 % + 0,77 %) procent. 

De allmänna förhöjningarna genomförs på det sätt som framgår av punkt 3 nedan.

2  Lokala justeringspotter 1.6.2024 

Lönerna höjs genom lokala justeringspotter 1.6.2024, eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum.

Lokalt förhandlas om och fördelas både den justeringspott på 0,4 procent som överenskommits i § 4 mom. 2 i underteckningsprotokollet till TIM-AKA och den justeringspott på 1,0 procent som överenskommits i punkt 3.5 i tjänste- och arbetskollektivavtalet om ett program för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem och som överenskommits tidigare i år (se KT:s cirkulär 15/2022, 06/2024).

Om samförstånd inte nås om fördelningen av de ovan nämnda lokala potterna på sammanlagt 1,4 (0,4 % + 1,0 %) procent, beslutar arbetsgivaren hur de fördelas. 

Förfarandet för beräkning av och förhandling om potterna beskrivs nedan i punkt 5.

Lokalt förhandlas om och fördelas också den justeringspott på 0,33 procent som överenskommits i § 4 mom. 3 i underteckningsprotokollet till TIM-AKA. 

Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten på 0,33 procent, fördelas hälften (0,17 %) som en allmän förhöjning av grundtimlönerna och resten (0,16 %) enligt arbetsgivarens beslut.

I övrigt går man tillväga på det sätt som beskrivs i punkt 5.
 

3  Allmän förhöjning 1.6.2024

Grundtimlönerna, det individuella tillägget och ackordslönerna höjs 1.6.2024 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum. Höjningarna görs på det sätt som anges nedan.

Arbetserfarenhetstilläggen och arbetsmiljötilläggen höjs inte.

Grundtimlöner och löner för unga arbetstagare från 1.6.2024

Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms och de individuella grundtimlönerna höjs 1.6.2024 enligt följande:

Lönegrupp

 

€/timme

Höjning av grundtimlönen
cent/timme

I

A

14,31–16,33

38

 

B

12,78–14,78

35

 

C

11,82–13,24

32

II

A

11,28–12,22

30

 

B

11,06–11,74

30

III

 

10,68–11,38

25

IV

 

9,96

25

O

 

10,15

23

Lön för unga
arbetstagare
under 18 år

9,33–9,55

21

Grundtimlönen för en arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade är lägre än den förhöjda fulla grundtimlönen i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt.

Ackordslöner från 1.6.2024

Ackordslönerna och inkomstmålen för delackordslönesättningen i bilaga 4 i TIM-AKA höjs med 2,27 procent.

Inkomstmål från 1.6.2024, euro/timme

 Nivå I

18,15–22,48

Nivå II

16,25–20,11

Nivå III

15,61–18,31

Nivå IV

14,93–17,44

Nivå V

13,89–16,17

Nivå VI

12,66–14,71

Individuellt tillägg från 1.6.2024

Det individuella tillägget höjs med 2,0 procent, dock minst med 1 cent.

4   Justering av medeltiminkomsten

Lönejusteringarna har följande verkan på de kvartalsvisa medeltiminkomster som avses i § 35 mom. 1 i kollektivavtalet:

Medeltiminkomsten för III och IV kvartalet år 2023 och I kvartalet innevarande år höjs med sammanlagt 2,27 procent, och medeltiminkomsten för II kvartalet innevarande år höjs med sammanlagt 1,51 procent.

De höjda medeltiminkomsterna tillämpas från den dag då den ovannämnda allmänna förhöjningen har trätt i kraft.
 

Medeltiminkomsten höjs retroaktivt

Användningstidpunkt

Kvartal
som ska användas

Korrigering

juni–juli
2024

2023/III


2024/I

2,27 %


2,27 %

augusti–oktober 2024

2023/IV
2024/II

2,27 %
1,51 %

november 2024-januari 2025

2024/I
2024/III

2,27 %
höjs inte

februari–april 2025

2024/II
2024/IV

1,51 %
höjs inte

maj 2025

2025/I ja 2024/III

höjs inte

5  Förfaranden med de lokala justeringspotterna 

Fördelningen av de lokala justeringspotterna

När de lokala justeringspotterna fördelas är syftet först och främst att trygga tillgången på personal, rätta till lokala missförhållanden i lönerna samt stödja resultat- och produktivitetsfrämjande omorganiseringar av verksamheten och arbetsuppgifterna på så lika villkor som möjligt i olika lönegrupper.

Beräkning av de lokala justeringspotterna

De lokala justeringspotterna beräknas på summan av medeltiminkomsterna enligt TIM-AKA § 35 för tillsvidareanställda arbetstagare. I maj–juni 2024 används vid beräkningen medeltiminkomsterna för tredje kvartalet 2023 och första kvartalet 2024, utan höjningarna i punkt 4 ovan.

Användning av och förhandlingar om de lokala justeringspotterna

Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationens representanter förhandlar om användningen av de lokala justeringspotterna. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.

Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

Utredning om justeringspotterna

Arbetsgivaren ska ge huvudavtalsorganisationernas representanter en skriftlig utredning om hur justeringspotterna fördelats.

6  Centraliserad pott 1.2.2025

Avtalsparterna har kommit överens om att en del av den lokala justeringspotten 1.6.2025 som överenskommits i punkt 3.5 i tjänste- och arbetskollektivavtalet om ett program för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem ska betalas som en centraliserad pott 1.2.2025.

Den centraliserade potten 1.2.2025 är 0,4 %. Om den inte används 1.2.2025, senareläggs den till 1.6.2025. 

Likaså ändras storleken på den lokala potten 1.6.2025 enligt utvecklingsprogrammet till 0,4 % (0,8 %–0,4 %).

Information om användningen av den centraliserade potten ges våren 2025. 
 

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen
Förhandlingschef Anne Kiiski

Juha Raunio

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2143
Mobiltelefon:
+358 50 518 1491
E-post:
Juha.Raunio@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Hanne Ojanperä

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2283
Mobiltelefon:
+358 50 526 6182
E-post:
Hanne.Ojanpera@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Piitu Parmanne

Telefon:
+358 9 771 2242
Mobiltelefon:
+358 50 511 3774
E-post:
Piitu.Parmanne@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT