På svenska
Yleiskirje
12/2024
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset kesäkuussa 2024

Ohessa lähetetään tiedoksi sekä kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) 2022–2025 allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaisesti sovittujen että virka- ja työehtosopimuksen kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevan kehittämisohjelman 2023–2027 kohdassa 3.5. sovittujen yleiskorotusten ja paikallisten järjestelyerien toteuttaminen (ks. KT:n yleiskirje 15/2022).

Palkantarkistusten kustannusvaikutus on 4,00 prosenttia, mutta se vaihtelee eri kunnissa ja kuntayhtymissä riippuen henkilöstörakenteesta.
 

 

1.6.2024
Yleiskorotus

1.6.2024 mennessä neuvoteltavat paikalliset erät

TTES allekirjoituspöytäkirja 4 § 1 mom.

1,5 %

 

TTES allekirjoituspöytäkirja 4 § 3 mom.

0,77 %

 

TTES allekirjoituspöytäkirja 4 § 2 mom.

 

0,4 %
työnantaja päättää tarvittaessa

TTES allekirjoituspöytäkirja 4 § 3 mom.

 

0,33 % *)

Palkkauksen kehittämisohjelman kohta 3.5.

 

1,0 %
työnantaja päättää tarvittaessa

 

 

 

Yhteensä

2,27 (+ 0,17) %

1,73 (- 0,16) %

*) Jos ei päästä paikallisesti yksimielisyyteen, puolet (0,17 %) jaetaan yleiskorotuksena perustuntipalkkoihin ja muusta osasta (0,16 %) päättää työnantaja.

1  Yleiskorotukset 1.6.2024 lukien

Palkkoja korotetaan 1.6.2024 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksilla, joiden suuruus on yhteensä 2,27 (1,50 %+ 0,77 %) prosenttia.

Yleiskorotukset toteutetaan siten kuin jäljempänä kohdassa 3 todetaan.

2  Paikalliset järjestelyerät 1.6.2024 lukien

Paikallisilla järjestelyerillä korotetaan palkkoja 1.6.2024 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Paikallisesti neuvotellaan ja jaetaan sekä TTES:n allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n 2 momentissa sovittu 0,4 prosentin suuruinen että virka- ja työehtosopimuksen kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevan kehittämisohjelman kohdassa 3.5. sovittu ja aiemmin tänä vuonna sovittu yhteensä 1,0 prosentin suuruinen järjestelyerä (ks. KT:n yleiskirje 15/2022, 06/2024).

Jos em. paikallisten yhteensä 1,4 (0,4 % + 1,0 %) prosentin suuruisten erien jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaosta päättää työnantaja.

Menettely erien laskemisesta ja neuvottelemisesta on selostettu jäljempänä kohdassa 5.

Lisäksi paikallisesti neuvotellaan ja jaetaan TTES:n allekirjoituspöytäkirjan 4 § 3 momentin mukaisesti sovittu 0,33 prosentin suuruinen järjestelyerä.

Jos paikallisen 0,33 prosentin suuruisen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, puolet (0,17 %) jaetaan yleiskorotuksena perustuntipalkkoihin ja muusta osasta (0,16 %) päättää työnantaja.

Muutoin menetellään siten kuin kohdassa 5 on selostettu.

3  Yleiskorotus 1.6.2024 lukien

Perustuntipalkkoja, henkilökohtaista lisää, ja urakkapalkkoja korotetaan 1.6.2024 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien siten kuin jäljempänä todetaan.

Työkokemuslisiä tai työolosuhdelisiä ei koroteta.

Perustuntipalkat ja nuorten palkka 1.6.2024 lukien

Perustuntipalkkojen sekä nuorten työntekijöiden palkat määräytyvät ja henkilökohtaisia perustuntipalkkoja korotetaan 1.6.2024 lukien seuraavasti:

Palkkaryhmä

 

€/tunti

Perustuntipalkan
korotus snt/tunti

I

A

14,31–16,33

38

 

B

12,78–14,78

35

 

C

11,82–13,24

32

II

A

11,28–12,22

30

 

B

11,06–11,74

30

III

 

10,68–11,38

25

IV

 

9,96

25

O

 

10,15

23

Nuorten alle 18 v.
työntekijöiden
palkat

9,33–9,55

21

Vammaisten työllistymistyötä tekevän perustuntipalkka on työkyvyn vajausta vastaavassa suhteessa alempi kuin edellä mainitun mukaisesti korotettu täysi perustuntipalkka.

Urakkapalkkaus 1.6.2024 lukien

Urakkapalkkoja ja TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansiota korotetaan 2,27 prosenttia.

Tavoiteansiot 1.6.2024 lukien, euroa/tunti

Taso I

18,15–22,48

Taso II

16,25–20,11

Taso III

15,61–18,31

Taso IV

14,93–17,44

Taso V

13,89–16,17

Taso VI

12,66–14,71

Henkilökohtainen lisä 1.6.2024 lukien

Henkilökohtaista lisää korotetaan 2,0 prosenttia, kuitenkin vähintään 1 sentillä.

4  Keskituntiansion tarkistaminen

Palkantarkistusten vaikutuksesta työehtosopimuksen 35 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin vuosineljänneksien keskituntiansioihin on sovittu seuraavasti:

Vuoden 2023 III ja IV vuosineljänneksen ja kuluvan vuoden I vuosineljänneksen keskituntiansiota korotetaan yhteensä 2,27 prosenttia ja kuluvan vuoden II vuosineljänneksen keskituntiansiota korotetaan yhteensä 1,51 prosenttia.

Näin korotettuja keskituntiansioita käytetään samasta ajankohdasta alkaen kuin edellä mainittu yleiskorotus on tullut voimaan.

KTA:ta korotetaan takautuvasti

Käyttöhetki

Käytettävät 
neljännekset

Korjaus

Kesä-heinäkuu 
2024

2023/III


2024/I

2,27 %


2,27 %

Elo-lokakuu 2024

2023/IV
2024/II

2,27 %
1,51 %

Marraskuu 2024-tammikuu 2025

2024/I
2024/III

2,27 %
ei koroteta

Helmi-huhtikuu 2025

2024/II
2024/IV

1,51 %
ei koroteta

Toukokuu 2025

2025/I ja 2024/III

ei koroteta

5  Paikallisten järjestelyerien menettelyt

Paikallisten järjestelyerien kohdentaminen

Paikallisia järjestelyeriä kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat henkilöstön saatavuuden turvaaminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta ja tuottavuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen mahdollisimman tasapuolisesti eri palkkaryhmissä.

Paikallisten järjestelyerien laskeminen

Paikallisten järjestelyerien suuruus lasketaan toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevien TTES:n 35 §:n mukaisten keskituntiansioiden summasta. Touko-kesäkuussa 2024 keskituntiansion laskennassa käytetään vuoden 2023 kolmannen ja vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen keskituntiansioita, joita ei ole korotettu siten kuin edellä kohdassa 4 on selostettu.

Paikallisten järjestelyerien täytäntöönpano ja neuvottelumenettely

Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestön edustajat neuvottelevat paikallisten järjestelyerien käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

Selvitys järjestelyerien käytöstä

Työnantajan on annettava pääsopijajärjestöjen edustajille kirjallinen selvitys siitä, miten järjestelyerät on jaettu.

6  Keskitetty erä 1.2.2025

Sopijaosapuolet ovat sopineet, että virka- ja työehtosopimuksen kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevan kehittämisohjelman kohdassa 3.5. sovitusta 1.6.2025 paikallisesta järjestelyerästä siirretään osa keskitetyksi eräksi 1.2.2025 lukien.

Keskitetty erä on 1.2.2025 lukien 0,4 %. Jos keskitettyä erää ei käytetä 1.2.2025 lukien, niin se siirtyy käytettäväksi keskitettynä eränä 1.6.2025 lukien.

Vastaavasti kehittämisohjelman paikallisen erän suuruus muuttuu ja se on muutoksen jälkeen 1.6.2025 lukien 0,4 % (0,8 %–0,4 %).

Tieto keskitetyn erän toteuttamisesta annetaan keväällä 2025.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen
Neuvottelujohtaja Anne Kiiski

Juha Raunio

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2143
Matkapuhelin:
+358 50 518 1491
Sähköposti:
Juha.Raunio@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Hanne Ojanperä

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2283
Matkapuhelin:
+358 50 526 6182
Sähköposti:
Hanne.Ojanpera@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Piitu Parmanne

työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2242
Matkapuhelin:
+358 50 511 3774
Sähköposti:
Piitu.Parmanne@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT