Suomeksi
Cirkulär
18/2023
Till kommunstyrelserna, samkommunerna, välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna

Riksomfattande utveckling av arbetslivet stöder utvecklingsarbetet i kommunerna och välfärdsområdena och lyfter fram det offentliga arbetets betydelse

Den riksomfattande arbetslivsutvecklingen sker som ett samarbete mellan KT och huvudavtalsorganisationerna. Från början av 2023 gäller samarbetet både kommunsektorn och välfärdsområdena. Utvecklingsarbetet främjar nya arbetsmetoder i kommunerna och välfärdsområdena samt den utveckling som sker i samarbete mellan ledningen och personalen i organisationerna. Målet är också att lyfta fram och utveckla god praxis i det offentliga arbetet. Förhoppningen är att göra kommun- och välfärdssektorn mer attraktiv samt förbättra både arbetsgivarnas profil och medarbetarupplevelsen.

Bestående finansiering av den grundläggande arbetslivsutvecklingen

KT och huvudavtalsorganisationerna har avtalat om finansiering av den grundläggande arbetslivsutvecklingen. Detta innebär att arbetslivsutvecklingen inte längre är beroende av enbart projektfinansiering. Från början av 2023 en sköts den grundläggande arbetslivsutvecklingen av ett serviceteam med tre personer. Teamets uppgift är att stödja utvecklings- och förnyelsearbetet på arbetsplatserna i sektorn och lyfta fram det offentliga arbetet genom kommunikation i många olika kanaler. 

Målet är att skaffa utomstående projektfinansiering utöver finansieringen av det grundläggande arbetet. Den utomstående finansieringen ska stöda kommunernas och välfärdsområdenas utvecklingsarbete med olika tjänster och andra åtgärder till exempel inom ramen för något tema.

Webbplatsen för arbetslivsutveckling heter nu Tärkeissä töissä

Webbplatsen för arbetslivsutveckling heter nu tarkeissatoissa.fi. Webbplatsen har verktyg och metoder till stöd för utvecklingsarbetet och förebyggandet av belastning på arbetsplatsen samt aktuell information om arbetslivsutveckling. Tärkeissä töissä finns också på sociala medier. Kom med, följ och gilla arbetslivsutvecklingen på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. 

Portalen Tekojen tori som finns på webbplatsen har redan mer än tusen utvecklingsåtgärder inom olika teman och sektorer, inklusive vårdsektorn. Nya utvecklingsåtgärder önskas också från välfärdsområdena och deras enheter. De mest inspirerande utvecklingsåtgärderna år 2023 belönas som tidigare under galan i slutet av året.

På sidan Hyvän työn edellytykset (Förutsättningarna för ett gott arbete) finns fungerande modeller och verktyg som kan användas på alla arbetsplatser. Det finns till exempel modeller för utveckling av välbefinnandet i arbetet, stödjande av arbetsförmågan eller ledarskapet och samarbete med företagshälsovården. Verktygen har samlats in från aktuella nationella projekt och program.

Webbinarier och distansworkshoppar ger praktiskt stöd för utvecklingen

Som en del av den grundläggande arbetslivsutvecklingen ordnas avgiftsfria webbinarier om aktuella teman och distansworkshoppar till stöd för utvecklingsarbetet i kommunernas och välfärdsområdenas enheter. Serviceteamet samordnar ett utvecklarnätverk till vilket alla som arbetar i en kommun eller ett välfärdsområde och som är intresserade av utvecklingsarbete kan ansluta sig. Närmare upplysningar och anmälning på webbplatsen Tärkeissä töissä. Där kan man också beställa nyhetsbrevet för arbetslivsutveckling.

Arbetsgruppen för arbetslivsutveckling Tekry samordnar utvecklingsarbetet

KT och de kommunala huvudavtalsorganisationernas gemensamma arbetsgrupp för arbetslivsutveckling Tekry, som är underställd huvudförhandlingsgruppen, samordnar och leder den riksomfattande arbetslivsreformen inom kommunsektorn. Parterna har förbundit sig att främja lanseringen och genomförandet av projekt och åtgärder för arbetslivsutveckling samt spridningen av information om resultaten av dem i sin kommunikation och utbildningsverksamhet. KT:s förhandlingsdirektör Anna Kukka är Tekrys ordförande.

Utvecklingssektionerna i kommunerna och välfärdsområdena stöder den riksomfattande utvecklingen

Till stöd för arbetsgruppen för arbetslivsutveckling inrättas utvecklingssektioner för både kommun- och välfärdssektorn. Utvecklingssektionerna består av representanter för ledningen och personalen i kommuner eller välfärdsområden runt om i landet samt Tekry. Sektionerna har till uppgift att stödja beredningen och genomförandet av projekt för arbetslivsutveckling samt att lyfta fram utvecklingsbehov som observerats på arbetsplatserna och utarbeta utvecklingsinitiativ i anslutning till dem. 

Kampanjen Finlands viktigaste investering inleds 16.5.2023

KT och huvudavtalsorganisationerna inom kommun- och välfärdssektorn inleder vid arbetsmarknadsseminariet i Lahtis 16.5.2023 den gemensamma kampanjen Suomen tärkein sijoitus (Finlands viktigaste investering) om det offentliga arbetets betydelse. Kommunerna och välfärdsområdena ombeds följa kampanjen och sprida kampanjens budskap i sin kommunikation och egna kanaler. Kampanjmaterial finns på sidan tarkeissatoissa/tarkeinsijoitus.fi.

KT, JAU rf, FOSU rf och Sote rf är eniga om innehållet i detta cirkulär.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingsdirektör Anna Kukka

Anna-Mari Jaanu

sakkunnig, arbetsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2727
Mobiltelefon:
+358 50 572 4620
E-post:
Anna-Mari.Jaanu@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Ansvarsområden:
  • Arbetslivsutvecklingsprojekt

Anna Kukka

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2385
Mobiltelefon:
+358 50 347 9342
E-post:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT