Suomeksi
Cirkulär
11/2023
Till välfärdsområdena, välfärdssammanslutningarna och enheterna för miljö- och hälsoskyddet

Jämförelsebranschernas inverkan på tjänste- och arbetskollektivavtalet för läkare (LÄKTA), lokala justeringspotter och den allmänna förhöjningen inom LÄKTA 1.6.2023 och 1.10.2023

Jämförelsebranschernas inverkan på tjänste- och arbetskollektivavtalet för läkare (LÄKTA), lokala justeringspotter och den allmänna förhöjningen inom LÄKTA 1.6.2023 och 1.10.2023
I detta cirkulär redogörs för effekterna av den så kallade stupstocken, dvs. hur kollektivavtalen i vissa branscher påverkar tjänste- och arbetskollektivavtalet för läkare (allmän förhöjning, lokal justeringspott, engångsarvode).

Lokala förhandlingar om fördelningen av de lokala potterna 1.6.2023 bör inte inledas förrän KT:s, Läkarförbundets och Tandläkarförbundets grundläggande lösning om lönesystemet är färdig. De riksomfattande parterna strävar efter att avsluta sitt arbete senast i juni 2023. I vilket fall som helst kommer förhandlingarna att leda till åtminstone en partiell lösning, varefter de lokala förhandlingarna om fördelningen kan börja. Det lönar sig dock för de lokala förhandlingsparterna att förbereda sig för förhandlingarna genom att bland annat samla in löneuppgifter. Arbetsgivaren ska före förhandlingarna ge förtroendemännen de nödvändiga löneuppgifterna i tillräckligt god tid så att de kan fördjupa sig i uppgifterna.

Läs även cirkulär 1/2023 som behandlar övriga potter som betalas ut år 2023 (utvecklingsprogrammet 2023–2027, tjänste- och arbetskollektivavtalet om utveckling av lönesystemet och lönesättningen och samordning av lönerna).

Förhandlingar om den lokala potten inom bilaga 5 (veterinärer) kan inledas i kommunerna och samkommunerna.

Anvisningarna för 2024 ges senare.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med FOSU rf och avtalsparterna har nått samförstånd om dess innehåll.

1 Hur den så kallade stupstocken påverkar det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för läkare (LÄKTA)

KT och alla huvudavtalsorganisationer har godkänt förhandlingsresultaten 7.3.2023.

KT, JAU rf, FOSU rf och SOTE rf har nått ett förhandlingsresultat enligt klausulen om avtalshöjningarna 2023 och 2024 i underteckningsprotokollen till kollektivavtalen. Underteckningsprotokollen gör det möjligt att justera avtalshöjningarna 1.2.2023 oberoende av tidpunkten eftersom avtalsparterna har haft för avsikt att beakta kostnadseffekten av kollektivavtalen inom vissa branscher i samband med avtalshöjningarna 2023–2024.

Kollektivavtalen är Teknologiindustrins kollektivavtal för arbetare, kollektivavtalet för den kemiska basindustrin och kollektivavtalet för lastbilsbranschen.

1.1 Procenttalen för den allmänna förhöjningen och de lokala justeringspotterna enligt LÄKTA ändras

Till de allmänna förhöjningar som avtalats i underteckningsprotokollet 1.6.2023 och 1.6.2024 läggs 0,70 procent år 2023 och 0,77 procent år 2024. För läkaravtalets del betalas tillägget på 0,77 procent redan 1.10.2023.

Till de lokala justeringspotter som avtalats i underteckningsprotokollet läggs 0,30 procent år 2023 och 0,33 procent år 2024. I detta cirkulär beskrivs förhöjningarna bilaga för bilaga.
 
Grundlönerna enligt lönesättningen i bilagorna 1–5 höjs 1.6.2023 och 1.10.2023.

Förhöjningarna 2024 meddelas senare eftersom reformen av lönesystemet kan påverka genomförandet.

1.2 Förhöjningar av ersättningar och vissa arvoden för åtgärder, besök och andra prestationer

Ersättningarna i euro och vissa andra arvoden för åtgärder, besök och andra prestationer höjs 1.6.2023. I detta cirkulär beskrivs förhöjningarna bilaga för bilaga. Även lokalt avtalade ersättningar för prestationer höjs.

De nya beloppen av dessa ersättningar och arvoden år 2023 anges i bilagorna till detta cirkulär och uppdateras i det elektroniska läkaravtalet.

Förhöjningarna 2024 meddelas senare eftersom reformen av lönesystemet kan påverka genomförandet.

1.3 Engångsarvode enligt LÄKTA i juni 2023

Också till de anställda som omfattas av läkaravtalet betalas ett engångsarvode på 467 euro. Engångsarvodet betalas 30.6.2023 till de arbetstagare och tjänsteinnehavare som haft en oavbruten anställning under perioden 2.5.2023–31.5.2023. För deltidsanställda betalas arvodet i proportion till deltidsarbetstiden.  Som deltidsprocent används den deltidsprocent som gäller 31.5.2023. I cirkulär 8/2023 om det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA) finns exempel på engångsarvoden som också tillämpas i fråga om läkaravtalet.

2 Lokala justeringspotter 1.6.2023

2.1 Den lokala justeringspotten enligt LÄKTA bilaga för bilaga

Den lokala justeringspotten 1.6.2023 baserar sig på två olika punkter i underteckningsprotokollet till LÄKTA:

Lokal justeringspott 1.6.2023

Underteckningsprotokollet

Storleken på den lokala justeringspotten

bilagorna 1–4    

 

 

  • Punkt A Den lokala justeringspottens ursprungliga storlek

§ 3 mom. 2

 

0,4 procent

  • Punkt B Tillägg till den lokala justeringspotten (effekten av jämförelsebranscherna)

§ 3 mom. 4

 

0,3 procent *)

Storleken på den lokala justeringspotten sammanlagt

 

0,7 procent

Den lokala justeringspotten är sammanlagt 0,7 (0,4 + 0,3) procent av lönesumman inom respektive bilaga till tjänste- och arbetskollektivavtalet för läkare.

*) Den lokala potten i bilaga 5 är 0,3 procent, dvs. endast den pott som anges i punkt B fördelas. Potten på 0,4 % har använts redan tidigare i bilaga 5.

Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten i punkt A, beslutar arbetsgivaren hur den fördelas.
Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten i punkt B (0,3 %), fördelas hälften som en lokal allmän förhöjning (0,15 %) och arbetsgivaren beslutar hur den andra hälften (0,15 %) fördelas.

De lokala justeringspotterna beräknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av detta avtal. Till lönesumman räknas samtliga löner som betalats till dem som omfattas av bilagan med undantag för extraordinära löneposter såsom semesterpenningar och resultatbonus.

I KT:s cirkulär 2/2023 finns anvisningar om och exempel på hur den lokala justeringspotten 1.6.2023 beräknas.

De lokala potterna 2024 meddelas separat.

Fördelning av de lokala justeringspotterna (punkterna A och B)

När den lokala justeringspotten fördelas är syftet först och främst att trygga tillgången på personal, rätta till lokala missförhållanden i lönerna samt stödja resultat- och produktivitetsfrämjande omorganiseringar av verksamheten och arbetsuppgifterna. Samtidigt gäller det att se till att lönenivån för personer i lednings- och chefsställning och för andra som står utanför den uppgiftsrelaterade lönesättningen står i rätt proportion till de underställdas löner eller till lönerna i jämförbara grupper.

Den lokala justeringspotten används för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för betalning av individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

Användning av och förhandlingar om den lokala justeringspotten

Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av de lokala justeringspotterna. Till god praxis hör att man då går igenom beräkningsprinciperna tillsammans (se KT:s cirkulär 2/2023) vid den första förhandlingen. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd om den lokala justeringspotten enligt punkt A och B genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor. Då förhandlingsparterna fått tillräcklig information om situationen för lönesystemet och alternativen för utvecklingen av lönesättningen är det lättare att nå samförstånd.

Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

Utredning om justeringspotten

Arbetsgivaren ska ge huvudavtalsorganisationernas representanter en skriftlig utredning om hur justeringspotterna fördelats. I utredningen ska det göras åtskillnad mellan den lokala justeringspotten enligt punkt A (0,4 %) och den lokala justeringspotten enligt punkt B (0,3 %).

3 Allmän förhöjning 1.6.2023

Den allmänna förhöjningen 1.6.2023 baserar sig på två olika punkter i underteckningsprotokollet till LÄKTA:

Allmän förhöjning 1.6.2023Bilaga 1

Underteckningsprotokollet

Storleken på den allmänna förhöjningen

  • Den allmänna förhöjningens ursprungliga storlek

§ 3 mom. 1

 

1,5 procent

  • Tillägg till den allmänna förhöjningen (effekten av jämförelsebranscherna)

§ 3 mom. 4

 

0,7 procent

Allmän förhöjning sammanlagt

 

2,2 procent *)

 

 

 

Allmän förhöjning 1.6.2023
Bilaga 2

 

 

Den allmänna förhöjningens ursprungliga storlek

§ 3 mom. 1

 

1,92 procent

Tillägg till den allmänna förhöjningen (effekten av jämförelsebranscherna)

§ 3 mom. 4

 

0,7 procent

Allmän förhöjning sammanlagt

 

2,62 procent *)

 

 

 

Allmän förhöjning 1.6.2023
Bilaga 3–4

 

 

Den allmänna förhöjningens ursprungliga storlek

§ 3 mom. 1

 

1,48 procent

Tillägg till den allmänna förhöjningen (effekten av jämförelsebranscherna)

§ 3 mom. 4

 

0,7 procent

Allmän förhöjning sammanlagt

 

2,18 procent *)

 

 

 

Allmän förhöjning 1.6.2023
Bilaga 5

 

 

Allmän förhöjning (effekten av jämförelsebranscherna)

§ 3 mom. 4

 

0,7 procent

*) Om samförstånd inte nås lokalt om fördelningen av den lokala potten i punkt 2.1 B, fördelas hälften som en allmän förhöjning (0,15 %) och arbetsgivaren beslutar hur den andra hälften (0,15 %) fördelas. I så fall är den allmänna förhöjningen på lokal nivå till exempel i bilaga 1 2,35 (2,2 + 0,15) procent.

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2023 genom den allmänna förhöjning som anges i tabellen. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet höjs med lika många procent.

4 Allmän förhöjning 1.10.2023

Jämförelsebranscherna har samma kostnadseffekt på läkaravtalet som på de övriga avtalsområdena. Eftersom engångsarvodet är lika stort inom alla avtalsområden, leder förhöjningarna enligt jämförelsebranscherna till att den allmänna förhöjningen för 2024 tidigareläggs.

Allmän förhöjning 1.10.2023
Bilaga 1–5

Underteckningsprotokollet

Storleken på den allmänna förhöjningen

  • Allmän förhöjning (effekten av jämförelsebranscherna)

§ 3 mom. 4

 

0,77 procent

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.10.2023 genom den allmänna förhöjning som anges i tabellen. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet höjs med samma procent.

De höjda grundlönerna 1.6.2023 och 1.10.2023 i lönebilagorna 1–5 finns i cirkulärbilaga 1.

De allmänna förhöjningarna och andra lönehöjningar 1.6.2024 meddelas separat.

5 Hur den allmänna förhöjningen påverkar åtgärds- och besöksarvoden och andra ersättningar

Bilaga 1
Arvodena och ersättningarna i tabellen över åtgärdsersättningar samt besöksarvodena för kliniskt mertidsarbete höjs 1.6.2023 med 2,97 procent. Även de lokalt avtalade åtgärds-/prestationsarvodena höjs.  Kostnadseffekten av jämförelsebranscherna utgör 1,47 procentenheter av förhöjningen. De nya tabellerna finns i bilaga 2 till detta cirkulär. Även det elektroniska läkaravtalet uppdateras.

Bilaga 2

Åtgärds- och besöksarvodena höjs 1.6.2023 med 1,47 procent enligt kostnadseffekten av jämförelsebranscherna. De nya tabellerna finns i bilaga 3 till detta cirkulär. Även det elektroniska läkaravtalet uppdateras.

Bilaga 3
Arvodena för läkarintyg och läkarutlåtanden höjs 1.6.2023 med 2,95 procent. Kostnadseffekten av jämförelsebranscherna utgör 1,47 procentenheter av förhöjningen. De nya tabellerna finns i bilaga 4 till detta cirkulär. Även det elektroniska läkaravtalet uppdateras.

Bilaga 4
Åtgärdsarvodena för ordinarie arbetstid och kliniskt mertidsarbete samt besöksarvodena för kliniskt mertidsarbete höjs 1.6.2023 med 1,97 procent. Kostnadseffekten av jämförelsebranscherna utgör 1,47 procentenheter av förhöjningen. De nya tabellerna finns i bilaga 5 till detta cirkulär. Även det elektroniska läkaravtalet uppdateras.

Bilaga 5
Veterinärernas jourersättningar höjs med 0,7 procent 1.6.2023 och 0,77 procent 1.10.2023.

Från fredag kl. 16.00 till måndag kl. 8.00 och från vardag som föregår söckenhelg, julafton och midsommarafton kl. 16.00 till följande vardag kl. 8.00 (s.k. helgjour):
från 1.6.2023: 9,90 €
från 1.10.2023: 9,98 €

Under övrig tid (s.k. vardagsjour):
från 1.6.2023: 5,80 €
från 1.10.2023: 5,84 €

Arvodena i euro i veterinärtaxan höjs 1.6.2023 med 3,67 % (effekten av jämförelsebranscherna är 1,77 %). Veterinärtaxan 1.6.2023 finns i bilaga 6 till cirkuläret. Även det elektroniska läkaravtalet uppdateras.

Förhöjningar av åtgärds- och besöksarvoden, taxor och andra ersättningar 2024 meddelas senare.

6 Potter enligt fleråriga program 1.6.2023

Inom läkaravtalet fördelas också
•    Den centrala *) och/eller lokala potten 1.6.2023 enligt programmet för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027 (1,2 %).
•    Den lokala justeringspotten 1.6.2023 enligt arbets- och tjänstekollektivavtalet om utveckling av lönesystemet, lönesättningen och samordning av lönerna inom LÄKTA (1,5 %).

Läs mer om detta i cirkulär 1/2023.

*) Parterna preciserar sättet att fördela potterna m.m. i sina anvisningar om reformen av lönesystemet senast i juni 2023.

7 Betalning av justerade löner

Följande principer ska iakttas för de lokala justeringspotter och allmänna förhöjningar som beskrivs ovan.

De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader och retroaktiva förhöjningar senast inom tre månader efter att justeringarna trätt i kraft. Hos stora arbetsgivare där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas i fråga om arvoden och tillägg, betalas de första justerade beloppen senast inom tre månader och de retroaktiva förhöjningarna senast inom fyra månader efter ikraftträdandet.

De justerade förhöjningar som baserar sig på arbetstiden betalas från den tidpunkt då justeringarna träder i kraft eller från ingången av den arbetsperiod som börjar närmast efter detta datum.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingsdirektör Henrika Nybondas-Kangas
    
Bilaga 1 De höjda grundlönerna i lönebilaga 1–5 i LÄKTA från 1.6.2023 och 1.10.2023
Bilaga 2 Tabeller över åtgärdsersättningar och besöksarvoden från 1.6.2023 för läkare vid hälsocentraler
Bilaga 3 Åtgärdsersättningar och besöksarvoden för tandläkare vid hälsocentraler från 1.6.2023
Bilaga 4 Sjukhusläkares arvoden för läkarintyg och läkarutlåtanden från 1.6.2023
Bilaga 5 Åtgärdsersättningar och besöksarvoden för sjukhustandläkare från 1.6.2023
Bilaga 6 Veterinärtaxa 1.6.2023

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Virpi Taavitsainen

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2185
Mobiltelefon:
+358 50 570 3882
E-post:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Jenni Aaltonen

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2116
Mobiltelefon:
+358 44 336 9670
E-post:
Jenni.Aaltonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Tanja Vierula

arbetsmarknadsutredare
Telefon:
+358 9 771 2035
Mobiltelefon:
+358 50 433 0662
E-post:
Tanja.Vierula@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mirja-Maija Tossavainen

ledande arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2117
Mobiltelefon:
+358 50 527 6019
E-post:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT