På svenska
Yleiskirje
11/2023
Hyvinvointialueille, hyvinvointiyhtymille ja ympäristöterveydenhuollon yksiköille

Verrokkialojen vaikutukset lääkärien virka- ja työehtosopimukseen (LS), Lääkärisopimuksen paikalliset järjestelyerät ja yleiskorotus 1.6.2023 ja 1.10.2023 lukien

Tässä yleiskirjeessä selostetaan, miten verrokkialojen ns. perälautatarkastelu vaikuttaa Lääkärien virka- ja työehtosopimuksen mukaisiin palkankorotuksiin (yleiskorotus, paikallinen järjestelyerä, kertapalkkio).

Neuvotteluja 1.6.2023 paikallisten erien kohdentamisesta ei pidä aloittaa paikallisesti ennen kuin KT:n, Lääkäriliiton ja Hammaslääkäriliiton tekemä perusratkaisu palkkausjärjestelmästä valmistuu. Valtakunnalliset osapuolet pyrkivät päättämään työnsä viimeistään kesäkuussa 2023. Joka tapauksessa neuvotteluissa tehdään vähintään osaratkaisu, jonka jälkeen paikalliset neuvottelut kohdentamisesta voivat alkaa. Paikallisten neuvotteluosapuolten on kuitenkin hyvä valmistautua neuvotteluihin mm. palkkatietoja keräämällä. Työnantajan on ennen neuvotteluja annettava tarpeelliset palkkatiedot siten, että luottamusmiehellä on riittävä aika perehtyä tietoihin.

Suosittelemme tutustumaan myös yleiskirjeeseen 1/2023, jossa on selostettu vuoden 2023 muita maksuun tulevia eriä (Kehittämisohjelma 2023–2027, Virka- ja työehtosopimus palkkausjärjestelmän kehittämisestä, palkkauksen kehittämisestä sekä palkkojen yhteensovittamisesta).

Liitettä 5 (eläinlääkärit) koskevat paikallisen erän neuvottelut kunnissa ja kuntayhtymissä voidaan aloittaa.

Ohjeet vuoden 2024 osalta annetaan myöhemmin.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä JUKO ry:n kanssa ja sopijaosapuolet ovat sen sisällöstä yksimielisiä.

1 Ns. perälaudan vaikutukset lääkärien virka- ja työehtosopimukseen (LS)

KT:n hallinto ja kaikki pääsopijajärjestöt ovat hyväksyneet neuvottelutulokset 7.3.2023.

KT, JAU ry, JUKO ry ja SOTE ry ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen työ- ja virkaehtosopimusten allekirjoituspöytäkirjojen perälautatarkastelusta liittyen vuoden 2023 ja 2024 sopimuskorotuksiin. Allekirjoituspöytäkirjat mahdollistavat perälautatarkastelun 1.2.2023 ajankohdasta huolimatta, koska sopijaosapuolten tarkoituksena on ollut ottaa huomioon verrokkialojen työehtosopimusten kustannusvaikutusprosentti vuosien 2023–2024 sopimuskorotuksiin liittyen.

Verrokkisopimuksia ovat Teknologiateollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus, Kemian perusteollisuuden työehtosopimus ja Kuorma-autoalan työehtosopimus.

1.1 Lääkärisopimuksen yleiskorotuksen ja paikallisen järjestelyerien prosentit muuttuvat

Allekirjoituspöytäkirjassa sovittuihin 1.6.2023 ja 1.6.2024 tuleviin yleiskorotuksiin lisätään vuonna 2023 0,70 prosenttia ja vuonna 2024 0,77 prosenttia. Lääkärisopimuksen osalta tuo 0,77 prosentin lisäys maksetaan kuitenkin jo 1.10.2023 alkaen.

Allekirjoituspöytäkirjassa todettuihin paikallisiin järjestelyeriin lisätään vuonna 2023 0,30 prosenttia ja vuonna 2024 0,33 prosenttia. Tässä yleiskirjeessä kerrotaan liitteittäin, miten korotukset toteutetaan.  

Liitteiden 1–5 palkkahinnoittelujen mukaiset peruspalkat korottuvat 1.6.2023 ja 1.10.2023.

Vuoden 2024 korotukset ilmoitetaan myöhemmin, koska palkkausjärjestelmäuudistus voi vaikuttaa toteutukseen.

1.2. Korotuksia toimenpiteistä, käynneistä ym. suoritteista maksettaviin korvauksiin ja eräisiin palkkioihin

Toimenpiteistä, käynneistä ym. suoritteista maksettavat euromääräiset korvaukset ja eräät muut palkkiot nousevat 1.6.2023 alkaen. Tässä yleiskirjeessä kerrotaan liitteittäin, miten korotukset toteutuvat. Myös paikallisesti sovitut suoritteet korottuvat.

Vuoden 2023 ko. korvausten ja palkkioiden uudet euromäärät ovat tämän yleiskirjeen liitteenä ja päivitetään sähköiseen Lääkärisopimukseen.

Vuoden 2024 korotukset ilmoitetaan myöhemmin, koska palkkausjärjestelmäuudistus voi vaikuttaa toteutukseen.

1.3 Lääkärisopimuksen kertapalkkio kesäkuussa 2023

Myös Lääkärisopimuksessa maksetaan euromääräinen kertapalkkio, jonka suuruus on 467 euroa. Kertapalkkio maksetaan 30.6.2023 niille työntekijöille/viranhaltijoille, joiden yhdenjaksoinen työ-/virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Osa-aikaiselle palkkio maksetaan osa-aikaisuuden suhteessa.  Osa-aikaprosenttina käytetään 31.5.2023 voimassa olevaa osa-aikaprosenttia. Hyvinvointialan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (HYVTES) yleiskirjeessä 8/2023 on kertapalkkiota koskevia esimerkkejä, joita sovelletaan myös Lääkärisopimuksen osalta.

2 Paikalliset järjestelyerät 1.6.2023 lukien

2.1 Lääkärisopimuksen paikallinen järjestelyerä liitteittäin

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 perustuu kahteen eri Lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan kohtaan:

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 lukien

Allekirjoituspöytäkirja

Paikallisen järjestelyerän suuruus

liitteet 1–4

 

 

  • A-kohta Paikallisen järjestelyerän suuruus alun perin

3 § 2 mom.

 

0,4 prosenttia

  • B-kohta Lisäys paikalliseen järjestelyerään (verrokkialojen vaikutus)

3 § 4 mom.

 

0,3 prosenttia *)

Paikallisen järjestelyerän suuruus yhteensä

 

0,7 prosenttia

Paikallinen järjestelyerä on yhteensä 0,7 (0,4+0,3) prosenttia Lääkärien virka- ja työehtosopimuksen kunkin liitteen piirissä olevien palkkasummasta.
*) Liitteen 5 paikallinen erä on 0,3 prosenttia eli jaetaan vain B-kohdan mukainen erä. Liitteessä 5 0,4 %:n suuruinen erä on käytetty jo aiemmin.

Jos A-kohdan mukaisen paikallinen erän kohdentamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaosta päättää työnantaja.

Jos B-kohdan mukaisesta paikallisen erän (0,3 %) jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, puolet jaetaan paikallisena yleiskorotuksena (0,15 %) ja toisesta puolesta (0,15 %) päättää työnantaja.
    
Paikallisten järjestelyerien suuruus lasketaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta. Palkkasummaan lasketaan mukaan kaikki liitteen piiriin kuuluville maksetut palkat lukuun ottamatta sellaisia poikkeuksellisia palkkaeriä kuten lomarahoja ja tulospalkkioita.

KT:n yleiskirjeessä 2/2023 on annettu ohjeita ja esimerkkejä 1.6.2023 paikallisen järjestelyerän laskemisesta.

Vuoden 2024 paikallisista eristä tiedotetaan erikseen.

Paikallisten järjestelyerien kohdentaminen (A-kohta ja B-kohta)

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat henkilöstön saatavuuden turvaaminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta ja tuottavuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esihenkilöasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden.

Paikallista järjestelyerää käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano ja neuvottelumenettely

Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisten järjestelyerien käyttämisestä. Tällöin hyvänä käytäntönä on käydä yhdessä läpi laskentaperiaatteet (katso tarkemmin KT:n yleiskirje 2/2023) ensimmäisessä neuvottelussa. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen A- ja B-kohtien paikallisesta järjestelyerästä kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia. Neuvotteluosapuolille annettu riittävä tieto palkkausjärjestelmän tilanteesta ja palkkauksen kehittämisen vaihtoehdoista edesauttaa yhteisymmärrykseen pääsemistä.

Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

Selvitys järjestelyerän käytöstä

Työnantajan on annettava pääsopijajärjestöjen edustajille kirjallinen selvitys siitä, miten järjestelyerät on jaettu. Selvityksessä on erotettava toisistaan A-kohdan mukainen paikallinen järjestelyerä (0,4 %) ja B-kohdan mukainen paikallinen järjestelyerä (0,3 %).

3 Yleiskorotus 1.6.2023 lukien

Yleiskorotus 1.6.2023 perustuu kahteen eri Lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan kohtaan:

Yleiskorotus 1.6.2023 lukien
Liitteessä 1

Allekirjoituspöytäkirja

Yleiskorotuksen
suuruus

  • Yleiskorotuksen suuruus alun perin

3 § 1 mom.

 

1,5 prosenttia

  • Lisäys yleiskorotukseen (verrokkialojen vaikutus)

3 § 4 mom.

 

0,7 prosenttia

Yleiskorotus yhteensä

 

2,2 prosenttia *)

 

 

 

Yleiskorotus 1.6.2023 lukien
Liitteessä 2

 

 

Yleiskorotuksen suuruus alun perin

3 § 1 mom.

 

1,92 prosenttia

Lisäys yleiskorotukseen (verrokkialojen vaikutus)

3 § 4 mom.

 

0,7 prosenttia

Yleiskorotus yhteensä

 

2,62 prosenttia *)

 

 

 

Yleiskorotus 1.6.2023 lukien
Liitteissä 3–4

 

 

Yleiskorotuksen suuruus alun perin

3 § 1 mom.

 

1,48 prosenttia

Lisäys yleiskorotukseen (verrokkialojen vaikutus)

3 § 4 mom.

 

0,7 prosenttia

Yleiskorotus yhteensä

 

2,18 prosenttia *)

 

 

 

Yleiskorotus 1.6.2023 lukien
Liitteessä 5

 

 

Yleiskorotus (verrokkialojen vaikutus)

3 § 4 mom.

 

0,7 prosenttia

*) Jos 2.1 B-kohdan mukaisesta paikallisen erän jakamisesta ei päästä paikallisesti yksimielisyyteen, puolet jaetaan yleiskorotuksena (0,15 %) ja toisesta puolesta (0,15 %) päättää työnantaja. Tällöin paikallisesti toteutettava yleiskorotus on esimerkiksi liitteessä 1 2,35 (2,2 + 0,15) prosenttia.

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2023 lukien taulukossa esitetyillä yleiskorotuksella. Palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan samalla prosentilla.

4 Yleiskorotus 1.10.2023 lukien

Verrokkialatarkastelun kustannusvaikutus Lääkärisopimuksessa on sama kuin muilla sopimusaloilla. Koska kertapalkkio on kaikilla sopimusaloilla yhtä suuri, verrokkialojen mukaisten korotusten huomioiminen johtaa vuoden 2024 yleiskorotusosan aikaistamiseen.

Yleiskorotus 1.10.2023 lukien
Liitteissä 1–5

Allekirjoituspöytäkirja

Yleiskorotuksen
suuruus

  • Yleiskorotus (verrokkialojen vaikutus)

3 § 4 mom.

 

0,77 prosenttia

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.10.2023 lukien taulukossa esitetyillä yleiskorotuksella. Palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan samalla prosentilla.

Palkkahinnoittelun korotetut peruspalkat 1.6.2023 ja 1.10.2023 lukien palkkahinnoitteluliitteissä 1–5 ovat yleiskirjeen liitteessä 1.

1.6 2024 yleiskorotuksista ym. palkankorotuseristä tiedotetaan erikseen.

5 Yleiskorotuksen vaikutus toimenpide- ja käyntipalkkioihin ym. suoritteisiin

Liite 1
Toimenpiteiden korvaustaulukon palkkioita ja korvauksia sekä kliinisen lisätyön käyntipalkkioita korotetaan 1.6.2023 2,97 prosentilla. Myös paikallisesti sovitut toimenpide-/suoritepalkkiot korottuvat.  Tästä verrokkialojen kustannusvaikutuksen mukainen lisäys on 1,47 prosenttia. Uudet taulukot tämän yleiskirjeen liitteenä 2. Myös sähköistä lääkärisopimusta päivitetään.

Liite 2
Toimenpide- ja käyntipalkkioita korotetaan 1.6.2023 verrokkialojen kustannusvaikutuksen mukaisella lisäyksellä 1,47 prosenttia. Uudet taulukot tämän yleiskirjeen liitteenä 3. Myös sähköistä lääkärisopimusta päivitetään.

Liite 3
Lääkärintodistus- ja lausuntopalkkioita korotetaan 1.6.2023 2,95 prosentilla. Tästä verrokkialojen kustannusvaikutuksen mukainen lisäys on 1,47 prosenttia. Uudet taulukot tämän yleiskirjeen liitteenä 4. Myös sähköistä lääkärisopimusta päivitetään.

Liite 4
Säännöllisen työajan ja kliinisen lisätyön toimenpidepalkkioita sekä kliinisen lisätyön käyntipalkkioita korotetaan 1.6.2023 1,97 prosentilla. Tästä verrokkialojen kustannusvaikutuksen mukainen lisäys on 1,47 prosenttia. Uudet taulukot tämän yleiskirjeen liitteenä 5. Myös sähköistä lääkärisopimusta päivitetään.

Liite 5
Eläinlääkärien päivystyskorvauksia korotetaan 1.6.2023 0,7 prosenttia ja 1.10.2023 0,77 prosenttia.

Perjantaista klo 16.00 alkaen maanantaihin klo 8.00 saakka sekä arkipyhää tai joulu- ja juhannusaattoa edeltävästä arkipäivästä klo 16.00 alkaen ensiksi seuraavaan arkipäivään klo 8.00 saakka (ns. pyhäpäivystys):
1.6.2023 alkaen 9,90 €
1.10.2023 alkaen 9,98 €

Muuna aikana (ns. arkipäivystys):
1.6.2023 alkaen 5,80 €
1.10.2023 alkaen 5,84 €

Eläinlääkäritaksan euromääräisiä palkkioita korotetaan 1.6.2023 3,67 prosenttia (verrokkialojen vaikutus tästä on 1,77 prosenttia). Eläinlääkäritaksa 1.6.2023 alkaen on tämän yleiskirjeen liitteenä 6. Myös sähköistä lääkärisopimusta päivitetään.

Vuoden 2024 korotuksista toimenpide- ja käyntipalkkioihin, taksoihin ja muihin suoritteisiin ilmoitetaan myöhemmin.

6 Monivuotisten ohjelmien mukaiset erät 1.6.2023 lukien

Lääkärisopimuksen piirissä tulee jaettavaksi myös
•    Keskitetty *) ja/tai paikallinen erä 1.6.2023 lukien kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevan kehittämisohjelman 2023–2027 mukaan (1,2 %).
•    Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 lukien Lääkärisopimuksen palkkausjärjestelmän kehittämistä, palkkauksen kehittämistä ja palkkojen yhteensovittamista koskevan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan (1,5 %).

Näistä eristä enemmän yleiskirjeessä 1/2023.

*) Osapuolet tarkentavat erien jakotapaa ym. palkkausjärjestelmäuudistusta koskevassa ohjeistuksessaan viimeistään kesäkuussa 2023.

7 Tarkistettujen palkkojen maksaminen

Edellä selostettujen paikallisten järjestelyerien ja yleiskorotusten osalta noudatetaan seuraavia periaatteita:

Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niillä suurilla työnantajilla, joissa laskentateknisistä syistä ei palkkioiden ja lisien osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomaiset ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voimaantulosta.

Työajan perusteella maksettavat tarkistetut korotukset maksetaan tarkistusten voimaantuloajankohdasta lukien tai sen jälkeen ensiksi alkavan työaikajakson alusta lukien.


KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelujohtaja Henrika Nybondas-Kangas
    
Liite 1 Palkkahinnoittelun korotetut peruspalkat 1.6.2023 ja 1.10.2023 lukien palkkahinnoitteluliitteissä 1–5
Liite 2 Terveyskeskusten lääkärien toimenpidepalkkioiden korvaustaulukot ja käyntipalkkiot 1.6.2023 alkaen
Liite 3 Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpidepalkkioiden korvaustaulukot ja käyntipalkkiot 1.6.2023 alkaen
Liite 4 Sairaalalääkärien lääkärintodistus- ja lausuntopalkkiot 1.6.2023 alkaen
Liite 5 Sairaalahammaslääkärien toimenpidepalkkiot ja käyntipalkkiot 1.6.2023 alkaen
Liite 6 Eläinlääkäritaksa 1.6.2023 alkaen

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Virpi Taavitsainen

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2185
Matkapuhelin:
+358 50 570 3882
Sähköposti:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Jenni Aaltonen

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2116
Matkapuhelin:
+358 44 336 9670
Sähköposti:
Jenni.Aaltonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Tanja Vierula

työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2035
Matkapuhelin:
+358 50 433 0662
Sähköposti:
Tanja.Vierula@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Mirja-Maija Tossavainen

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2117
Matkapuhelin:
+358 50 527 6019
Sähköposti:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT