Suomeksi
Cirkulär
7/2023
Välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna

Jämförelsebranschernas inverkan på arbets- och tjänstekollektivavta-let för social- och hälsovårdspersonal (SH-avtalet), lokala potter och den allmänna förhöjningen inom SH-avtalet 1.6.2023, vissa ändringar i tolkningen m.m.

I detta cirkulär redogörs för effekterna av den så kallade stupstocken, dvs. hur kollektivavtalen i vissa branscher påverkar arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdspersonal (allmän förhöjning, lokal pott, engångsarvode) samt de potter som i juni 2023 fördelas inom utvecklingsprogrammet för kommun- och välfärdssektorn och arbets- och tjänstekollektivavtalet om utveckling av lönesystemet och lönesättningen och samordning av lönerna inom SH-avtalet. Cirkuläret innehåller även en redogörelse för det riksomfattande arbetet med att utveckla lönesystemet i SH-avtalet och preciseringar av tidigare tolkningar (lönekapitlet i SH-avtalet).

Anvisningarna för 2024 ges senare.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsorganisationerna JAU rf, FOSU rf och SOTE rf och avtalsparterna har nått samförstånd om dess innehåll.

1 Hur den så kallade stupstocken påverkar arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdspersonal (SH-avtalet)

KT och alla huvudavtalsorganisationer har godkänt förhandlingsresultaten 7.3.2023.

KT, JAU rf, FOSU rf och SOTE rf har nått ett förhandlingsresultat enligt klausulen om avtalshöjningarna 2023 och 2024 i underteckningsprotokollen till kollektivavtalen. Underteckningsprotokollen gör det möjligt att justera avtalshöjningarna 1.2.2023 oberoende av tidpunkten eftersom avtalsparterna har haft för avsikt att beakta kostnadseffekten av kollektivavtalen inom vissa branscher i samband med avtalshöjningarna 2023–2024.

Kollektivavtalen är Teknologiindustrins kollektivavtal för arbetare, kollektivavtalet för den kemiska basindustrin och kollektivavtalet för lastbilsbranschen.

1.1 Procenttalen för de allmänna förhöjningarna och de lokala justeringspotterna enligt SH-avtalet ändras

Till de allmänna förhöjningar som avtalats i underteckningsprotokollet 1.6.2023 och 1.6.2024 läggs 0,70 procent år 2023 och 0,77 procent år 2024. Till de allmänna justeringspotter som avtalats i underteckningsprotokollet läggs 0,30 procent år 2023 och 0,33 procent år 2024.

1.2 Engångsarvode enligt SH-avtalet i juni 2023

Till de anställda som omfattas av SH-avtalet betalas dessutom ett engångsarvode på 467 euro. Engångsarvodet betalas 30.6.2023 till de arbetstagare och tjänsteinnehavare som haft en oavbruten anställning under perioden 2.5.2023–31.5.2023. För deltidsanställda betalas arvodet i proportion till deltidsarbetstiden. Som deltidsprocent används den deltidsprocent som gäller 31.5.2023.

Exempel 1a: Anställningen varar hela granskningsperioden men inte i juni

Anställningen varar 1.5.2023–31.5.2023 och gäller således hela granskningsperioden 2.5.2023–31.5.2023. Den anställdas arbetstidsprocent är 100 % under hela granskningsperioden. I juni 2023 betalas engångsarvodet på 467 euro även om anställningen inte längre är i kraft vid tidpunkten för utbetalningen.

Exempel 1b: Anställningen varar hela granskningsperioden (i två delar) men inte i juni

Anställningen varar i två oavbrutna perioder 2.5–8.5.2023 och 9.5–31.5.2023 och gäller således hela granskningsperioden 2.5.2023–31.5.2023. Den anställdas arbetstidsprocent är 100 % under hela granskningsperioden. I juni 2023 betalas engångsarvodet på 467 euro även om anställningen inte längre är i kraft vid tidpunkten för utbetalningen.

Exempel 1c: Anställningen varar hela granskningsperioden, arbetstidsprocenten är 50 %

Anställningen varar 1.5.2023–31.8.2023 och gäller således hela granskningsperioden 2.5.2023–31.5.2023. Den anställdas arbetstidsprocent är 50 % under hela granskningsperioden. Engångsarvodet betalas enligt den arbetstidsprocent som gäller 31.5.2023. I juni 2023 betalas därmed 233,50 euro (50% av 467 euro).

Exempel 2a: Arbetstidsprocenten ändras under granskningsperioden (t.ex. 100 % => 50 %)

Anställningen har börjat 1.2.2023 och gäller hela granskningsperioden 2.5.2023–31.5.2023. Arbetstidsprocenten på 100 % ändras 8.5.2023 under granskningsperioden till 50 %. Arbetstidsprocenten 31.5.2023 är 50 %. Engångsarvodet betalas enligt den arbetstidsprocent som gäller 31.5.2023. Engångsarvodet är 233,50 euro (50 % av 467 euro).

Exempel 2b: Arbetstidsprocenten ändras under granskningsperioden (t.ex. 50 % => 100 %)

Anställningen varar 1.5.2023–31.8.2023 och gäller således hela granskningsperioden 2.5.2023–31.5.2023. Arbetstidsprocenten på 50 % ändras under granskningsperioden till 100 %. Arbetstidsprocenten 31.5.2023 är 100 %. Engångsarvodet betalas enligt den arbetstidsprocent som gäller 31.5.2023. Engångsarvodet är 467 euro.

Exempel 3a: Ledighet utan lön (gäller under hela granskningsperioden)

Anställningen varar 1.5.2023–31.5.2023 och gäller således hela granskningsperioden 2.5.2023–31.5.2023. Den anställda är ledig utan lön hela granskningsperioden 2.5.2023–31.5.2023. Trots ledigheten utan lön betalas engångsarvodet på 467 euro i juni 2023.

Exempel 3b: Sjukfrånvaro, 2/3-lön (VÄLKA kap. V § 2 mom. 1 punkt 2)

nställningen har börjat 1.2.2023 och gäller hela granskningsperioden 2.5.2023–31.5.2023. Den anställdas arbetstidsprocent är 100 % under hela granskningsperioden. Den anställda har sjukfrånvaro 31.5.2023 och under sjukfrånvaron betalas 2/3 av den ordinarie lönen. Trots sjukfrånvaron (2/3) betalas engångsarvodet enligt arbetstidsprocenten (100 %). I juni 2023 betalas därmed 467 euro.

Exempel 4: Anställningen upphör

Anställningen varar 1.5.2023–20.5.2023 och gäller således inte hela granskningsperioden 2.5.2023–31.5.2023. Inget engångsarvode betalas.

2 Lokala justeringspotter 1.6.2023

2.1 Den lokala justeringspotten enligt SH-avtalet

Den lokala justeringspotten 1.6.2023 baserar sig på två olika punkter i underteck-ningsprotokollet till SH-avtalet:

Lokal justeringspott 1.6.2023

Underteckningsprotokollet

Storleken på den lokala justeringspotten

  • Punkt A Den lokala justeringspottens ursprungliga storlek

§ 3 mom. 2

6 §

0,4 procent

  • Punkt B Tillägg till den lokala justeringspotten (effekten av jämförelsebranscherna)

§ 3 mom. 4

§ 6

0,3 procent

Storleken på den lokala justeringspotten sammanlagt

 

0,7 procent

Den lokala justeringspotten är sammanlagt 0,7 (0,4 + 0,3) procent av lönesumman inom arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdspersonal (SH-avtalet).

Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten i punkt A, beslutar arbetsgivaren hur den fördelas.

Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten i punkt B, fördelas hälften som en lokal allmän förhöjning (0,15 %) och arbetsgivaren beslutar hur den andra hälften (0,15 %) fördelas. Se punkt 3 Allmän förhöjning 1.6.2023.

Den lokala justeringspotten beräknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av detta avtal.
I KT:s cirkulär 2/2023 finns anvisningar om och exempel på hur den lokala justeringspotten 1.6.2023 beräknas.

Fördelning av de lokala justeringspotterna (punkterna A och B)

När den lokala justeringspotten fördelas är syftet först och främst att trygga tillgången på personal, rätta till lokala missförhållanden i lönerna samt stödja resultat- och produktivitetsfrämjande omorganiseringar av verksamheten och arbetsuppgifterna. Samtidigt gäller det att se till att lönenivån för personer i lednings- och chefsställning och för andra som står utanför den uppgiftsrelaterade lönesättningen står i rätt proportion till de underställdas löner eller till lönerna i jämförbara grupper.

Arbetsgivaren bör fästa vikt vid att den lokala justeringspotten fördelas så jämlikt som möjligt mellan de olika lönebilagorna med beaktande av bilagornas lönesummor. De som står utanför lönesättningen betraktas då som en egen grupp.

Den lokala justeringspotten används för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för betalning av individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

Användning av och förhandlingar om den lokala justeringspotten

Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationernas representanter förhand-lar om användningen av den lokala justeringspotten. Till god praxis hör att man då går igenom beräkningsprinciperna tillsammans (se KT:s cirkulär 2/2023). Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd om den lokala justeringspotten enligt punkt A och B genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.

Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

Utredning om justeringspotten

Arbetsgivaren ska utan oskäligt dröjsmål ge huvudavtalsorganisationernas representanter en skriftlig utredning om hur justeringspotterna fördelats. I utredningen ska det göras åtskillnad mellan den lokala justeringspotten enligt punkt A (0,4 %) och den lokala justeringspotten enligt punkt B (0,3 %).

2.2 Den lokala justeringspotten 1.6.2023 enligt programmet för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027 (1,2 %)

Utvecklingsprogrammet har behandlats i KT:s cirkulär 15/2022.

Parterna i SH-avtalet har kommit överens om att potten enligt utvecklingsprogrammet år 2023 är en lokal justeringspott.

Utgångspunkten för utvecklingsprogrammet är att utveckla lönesättningen och lönesystemen.

Målet för utvecklingsprogrammet är att inom kommun- och välfärdssektorn förbättra arbetsplatsernas konkurrenskraft, tillgången till arbetskraft, arbetslivskvaliteten och resultaten i serviceproduktionen. Det är meningen att lönesystemen ska ändras så att det kunnande och det ansvar som behövs i arbetet samt belöningen av enskilda anställda för goda arbetsprestationer kan beaktas bättre än för närvarande.

Beloppet av den justeringspott som fördelas enligt utvecklingsprogrammet i juni 2023 är 1,2 procent av lönesumman för SH-avtalet. Den lokala justeringspotten kan användas bland annat för att främja tillgången på arbetskraft. Potten kan riktas till de uppgiftsrelaterade lönerna och/eller individuella tilläggen.

Vad gäller användningen av justeringspotten tillämpas samma förfaranden som i allmänhet vid förhandlingarna om justeringspotter. I fråga om de lokala justeringspotter som omfattas av utvecklingsprogrammet ska arbetsgivaren förhandla med representanter för huvudavtalsorganisationerna i fråga för att i mån av möjlighet nå samförstånd. Om samförstånd inte kan nås, beslutar arbetsgivaren om användningen av justeringspotten enligt de preciseringar och begränsningar som anges i utvecklingsprogrammet.

Ovan nämnda förhandlingsklausuler om de lokala justeringspotterna för SH-avtalet gäller också vid förhandlingarna om den lokala justeringspotten enligt utvecklingsprogrammet.

2.3 Den lokala justeringspotten 1.6.2023 enligt arbets- och tjänstekollektivavtalet om utveckling av lönesystemet, lönesättningen och samordning av lönerna inom SH-avtalet (1,5 %)

Detta behandlas närmare i cirkulär 23/2022.

Beloppet av den justeringspott som fördelas i juni 2023 är 1,5 procent av lönesumman för SH-avtalet. Den lokala justeringspotten kan användas för samordning av lönerna, utveckling av lönesättningen och förberedelser för införandet av lönesystemet.

Potten riktas i varje gällande lönepunkt lokalt till andra än de högsta uppgiftsrelaterade lönerna i nivågrupperna.

Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av potten. Till god praxis hör att man går igenom beräkningsprinciperna tillsammans (se KT:s cirkulär 2/2023) vid den första förhandlingen. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor. Om enighet inte uppnås, beslutar arbetsgivaren hur potterna ska användas.

Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

Arbetsgivaren ska utan oskäligt dröjsmål ge huvudavtalsorganisationernas representanter en skriftlig utredning om hur potten fördelats.

3 Allmän förhöjning 1.6.2023

Den allmänna förhöjningen 1.6.2023 baserar sig på två olika punkter i underteckningsprotokollet till SH-avtalet:

Allmän förhöjning 1.6.2023

Underteckningsprotokollet

Storleken på den allmänna förhöjningen

  • Den allmänna förhöjningens ursprungliga storlek

§ 3 mom. 1

 

1,5 procent

  • Tillägg till den allmänna förhöjningen (effekten av jämförelsebranscherna)

§ 3 mom. 4

 

0,7 procent

 

 

 

Allmän förhöjning sammanlagt

 

2,2 procent *)

*) Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten i punkt 2.1 B ovan, fördelas hälften som en allmän förhöjning (0,15 %) och arbetsgivaren beslutar hur den andra hälften (0,15 %) fördelas. I så fall är den allmänna förhöjningen på lokal nivå 2,35 (2,2 + 0,15) procent.

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2023 genom den allmänna förhöjning som anges i tabellen. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet höjs med lika många procent.

Minimilönen enligt § 3 i lönekapitlet är 1 746,00 euro från 1.6.2023.

De höjda grundlönerna 1.6.2023 i lönebilagorna 1–2 finns i cirkulärbilaga 1.

4 Ordningsföljden för beräkningen av lönehöjningarna

Eftersom den allmänna förhöjningen, den lokala justeringspotten, potten för utveckl-ingsprogrammet och den lokala justeringspotten för utveckling av lönesystemet och lönesättningen och för samordning av lönerna inom SH-avtalet träder i kraft vid samma tidpunkt, 1.6.2023, ska alla förhöjningar beräknas separat på lönerna. Beräkningen görs på en lönesumma som inte inkluderar höjningar som görs samtidigt.  Se KT:s cirkulär 2/2023.

I exemplen nedan redogörs för i vilken ordning de förhöjningar som träder i kraft vid samma tidpunkt ska läggas till de uppgiftsrelaterade lönerna.

Exempeltabell: Hur den allmänna förhöjningen (2,2 %), justeringspotten (0,7 %), pot-ten för utvecklingsprogrammet (1,2 %) samt potten för utveckling av lönesystemet och lönesättningen och för samordning av lönerna inom SH-avtalet (1,5 %) höjer den uppgiftsrelaterade lönen.

Uppgiftsrelaterad lön före höjningarna 2 550 €/mån.

Allmän förhöjning enligt punkt 3

Justeringspott enligt punkt 2.1

Pott för utvecklingsprogrammet enligt punkt 2.2 

Justeringspott enligt punkt 2.3

Rätt

Fel

Observera!

 

 

 

 

   

Höjningen får inte beräknas på en lön som höjts med en annan förhöjning, för då överskrids kostnadseffekten.
Se KT:s cirkulär 2/2023.

2,20 %

 

 

 

2,2 % av 2 550 € = 56,10 €

2,2 % av 2 550 €

 

 

 

 

 

 = 2 606,10 €

 

 0,7 % *)
(0,4 +0,3)

 

 

0,7 % av 2 550 € = 17,85 €  

2 606,10 + 0,7 %

 

 

 

 

 

 = 2 624,34 €

 

 

1,20 %

 

1,2 % av 2 550 € = 30,60 €

 2 624,34 + 1,2 %

 

 

 

 

 

 = 2 655,83 €

 

 

 

1,50 %

1,5 % av 2 550 € = 38,25 €

 2 655,83 + 1,5 % =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 550 € + 56,10 € + 17,85 € +30,60 € + 38,25 €
2 692,8 €

 = 2 695,67 €

 

 

 

 

 

 

*) Om det råder enhällighet om justeringspotten på 0,3 %. Se punkt 3 Allmän förhöjning 1.6.2023.

6 Vissa preciseringar av tolkningar

Vissa tolkningar av lönekapitlet i SH-avtalet har preciserats på grund av överlåtelsen av rörelse 1.1.2023 (personalen överfördes till välfärdsområ-dena/välfärdssammanslutningarna).

Minimilön (§ 3)

Vid tillämpningen av denna bestämmelse ska beaktas anställningsförhållandets längd i en kommun/samkommun för en praktikant eller en person i jämförbar ställning som övergått från kommunen/samkommunen till ett välfärdsområde/en välfärdssammanslutning genom överlåtelse av rörelse 1.1.2023.

Till exempel då praktikantens anställningsförhållande i den överlåtande kommunen har börjat 1.11.2022, ska bestämmelsen om minimilön tillämpas på praktikanten i välfärdsområdet från 1.2.2023.

Årstillägg (§ 5)

Om en person genom överlåtelse av rörelse övergår från en kommun/samkommun till ett välfärdsområde/en välfärdssammanslutning, betalas ovannämnda årstillägg till samma belopp så länge anställningsförhållandet till välfärdsområdet/välfärdssammanslutningen i fråga fortsätter utan avbrott.

7 Utveckling av lönesystemet inom SH-avtalet – det riksomfattande arbetet pågår

Utvecklingen och införandet av SH-avtalets lönesystem kräver såväl ett riksomfattande förhandlingsresultat och anvisningar som lokala preciserande förhandlingar om systemet.

I § 10 i underteckningsprotokollet konstateras att parterna strävar efter ett förhandlingsresultat om det nya lönesystemet före 1.2.2024. Det nya lönesystemet torde således införas under den andra hälften av år 2024. Närmare förhandlingar om lönebilagorna i SH-avtalet, nivålönesystemet och lönesystemets övriga delar pågår ännu.

Lönesättningen: Förhandlingar om minimilöner (för närvarande grundlönerna) förs på riksnivå för fem så kallade lönebilagor (för närvarande 2 bilagor).

Avsikten är att den lön som betalas för en befattning bättre än hittills ska beakta bland annat betydelsen hos olika yrkesgrupper samt tilläggsutbildning/erfarenhet. Det är meningen att systemet bättre än hittills ska beakta de mest krävande uppgiftshelheterna. Till exempel kan lönepunkten för sjukskötare (för närvarande bilaga 1, 01HOI030) framöver indelas i flera lönebilagor och lönepunkter (till exempel sakkun-niguppgifter, krävande sakkunniguppgifter och specialsakkunniguppgifter). Även då det gäller tjänster för personer med funktionsvariation och äldre samt tjänster inom socialvården kan det finnas arbetsuppgifter på olika sakkunnignivå.

I nivålönesystemet ska varje befattning placeras i rätt lönepunkt och på rätt nivå enligt kompetens och ansvar (KA-nivå). Detta innebär bland annat att sakkunniguppgifterna indelas i ytterligare tre nivåer (normal/krävande/mycket krävande).

Förhandlingsparterna informerar närmare om detta när förhandlingarna framskrider.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingsdirektör Henrika Nybondas-Kangas


Bilaga 1 De höjda grundlönerna 1.6.2023 i lönebilagorna 1–2

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Virpi Taavitsainen

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2185
Mobiltelefon:
+358 50 570 3882
E-post:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT