Suomeksi
Cirkulär
4/2022
Till kommunstyrelserna, samkommunerna och välfärdsområdesstyrelserna

Medlemsavgifter till fackföreningar

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har i samråd med huvudavtalsorganisationerna uppdaterat anvisningen om inkassering av medlemsavgifter till fackföreningar. Parterna har nått samförstånd om anvisningens innehåll.

Den nya anvisningen träder i kraft 1.5.2022 och ersätter KT:s cirkulär 11/1997, som gäller samma frågor. Det finns hänvisningar till anvisningen i underteckningsprotokoll, såsom § 9 i underteckningsprotokollet till AKTA 2022–2025. 

Anvisningen om medlemsavgifter till fackföreningar från 1997 har moderniserats och uppdaterats för att motsvara den praxis som redan följs av arbetsgivarna på det lokala planet.

I anvisningen om finns information om 
•    förutsättningarna för inkassering
•    hur de anställda ansluter sig till debiteringssystemet
•    inkassering av medlemsavgift
•    avslutande av inkasseringen
•    betalning av medlemsavgifterna till organisationen/föreningen
•    utredning om betalda avgifter till organisationen/föreningen
•    undantag från anvisningarna

Ändringar jämfört med den tidigare anvisningen

Här följer ändringar som gjorts i anvisningen.

Förutsättningar för inkassering 

I förutsättningarna för inkassering av medlemsavgifter har tillfogats att den blankett/fullmakt som behövs för inkassering också kan vara elektronisk.

Anslutning till debiteringssystemet

De anställda ansluter sig till debiteringssystemet genom en fullmakt till arbetsgivaren. Enligt den tidigare anvisningen skulle fullmaktsgivarens namn, personbeteckning samt eventuella medlemsnummer framgå av fullmakten. Enligt den nya anvisningen räcker det med namn och födelsedatum eller personbeteckning.

I anvisningen har lagts till att fullmaktsgivarens underskrift också kan vara en elektronisk underskrift eller elektronisk identifiering. Dessutom är det möjligt att lämna in fullmakten elektroniskt. 

Inkassering av medlemsavgift

Arbetsgivaren börjar inkassera medlemsavgiften enligt den av organisationen angivna grunden för medlemsavgift från och med ingången av följande lönebetalningsperiod efter att arbetsgivaren har fått den fullmakt som krävs. I den nya anvisningen har tillfogats att inkasseringen även kan inledas någon annan dag som överenskommits med arbetsgivaren.

Arbetsgivaren ska informera den anställda om den debiterade medlemsavgiften i lönespecifikationen eller på något motsvarande sätt. Tidigare förutsattes att arbetsgivaren dessutom skulle ge den anställda ett separat intyg över de medlemsavgifter som debiterats under året samt ett motsvarande intyg i slutet av en anställning som upphört under kalenderåret. Enligt den nya anvisningen krävs varken något separat intyg över de totala medlemsavgifterna under året eller något intyg när anställningen har upphört. Den anställda får information om de totala betalda medlemsavgifterna till fackföreningar från sin lönespecifikation eller sina beskattningsuppgifter.

Avslutande av inkasseringen

Enligt den tidigare anvisningen skulle av anmälan om att inkasseringen ska upphöra framgå anmälarens namn, personbeteckning samt eventuella medlemsnummer. På samma sätt som när en anställd ansluts till debiteringssystemet, räcker det i fortsättningen med anmälarens namn och födelsetid eller personbeteckning också vid utträde ur debiteringssystemet. Anmälan om utträde kan också göras elektroniskt. 

 Arbetsgivaren slutar inkassera medlemsavgift när anställningen upphör efter att slutlönen betalats, med anledning av en anmälan om återkallelse av fullmakten eller när den tidsfrist som framgår av fullmakten gått ut. I den nya anvisningen preciseras att när anställningen upphör, avslutas inkasseringen först efter att slutlönen betalats ut.

Utredning om betalda medlemsavgifter

Arbetsgivaren ska lämna in en utredning om betalda medlemsavgifter till respektive organisation/förening kvartalsvis före utgången av följande månad efter kvartalet. Enligt den tidigare anvisningen skulle utredningen lämnas in senast den 15 dagen i den mittersta månaden i följande kvartal. 

I den nya anvisningen slopades kravet på att lämna in en separat utredning om betalda avgifter för hela kalenderåret till organisationen/föreningen. Dessutom slopades föråldrade delar i fråga om rättelser och avstämningar av betalda avgifter.

Av utredningen som lämnas till organisationen/föreningen skulle tidigare framgå namn och personbeteckning för alla de personer från vilkas lön medlemsavgifter debiterats. Enligt den nya anvisningen är också namn och födelsedatum tillräckliga uppgifter.

Utredningarna kan i fortsättningen skickas till organisationen/föreningen elektroniskt, i maskinläsbar form eller som pappersutskrift.

Undantag från anvisningarna

Arbetsgivaren och den organisation/förening som tar emot avgifterna kan sinsemellan också avtala om avvikande tidsfrister och förfaranden, vilket varit möjligt även tidigare.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör    Markku Jalonen

Förhandlingschef    Anne Kiiski
 

Bilaga     Anvisning om inkassering av medlemsavgifter till fackföreningar (1.5.2022)

Merja Renko

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2111
Mobiltelefon:
+358 50 305 3026
E-post:
Merja.Renko@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT