Suomeksi
Cirkulär
6/15
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Löneförhöjningarna för den kommunala timavlönade personalen 1.7.2015

Bifogat sänder vi för kännedom uppgifter om den allmänna förhöjningen enligt § 3 mom. 2 i underteckningsprotokollet till det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) 2014–2016.

Kostnadseffekt

Lönerna justeras 1.7.2015 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum genom en allmän förhöjning vars kostnadseffekt är 0,3 procent. Kostnadseffekten varierar emellertid i olika kommuner och samkommuner beroende på personalstrukturen.

Allmän förhöjning 1.7.2015

Grundtimlönerna och ackordslönerna höjs 1.7.2015 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum.

Arbetserfarenhetstilläggen, de individuella tilläggen och arbetsmiljötilläggen höjs inte.

Grundtimlöner och löner för unga arbetstagare från 1.7.2015

Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms och de individuella grundtimlönerna höjs 1.7.2015 enligt följande:

Lönegrupp €/timme
Höjning av grundtimlönen cent/timme
I  ​ A​ 12,31–14,33 5
B​ 10,95–12,95 ​ 4
C​ 10,14–11,56 ​ 4
II ​ A ​ 9,71–10,65 ​ 4​
B​ 9,52–10,20​ 4
III  ​ 9,28–9,98​ 4​
IV  ​ 8,59​ 4​
O  ​ 8,83​ 4​
Lönerna för arbetstagare under 18 år​
8,02–8,24​
4​
 

Grundtimlönen för en arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade är lägre än ovan nämnda förhöjda fulla grundtimlön i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt.

Ackordslöner från 1.7.2015

Ackordslönerna, med undantag av löner som följer lönesättningen inom den privata sektorn, höjs med i snitt 0,3 procent. På grund av systemet med förkortning av arbetstiden betalas löner som följer den gällande ackordslönesättningen i respektive kollektivavtal inom den privata sektorn, frånsett skogsbranschen, förhöjda med 4,6 procent. Inkomstmålen för delackordslönesättningen i bilaga 4 i TIM-AKA höjs med 0,3 procent.

Inkomstmål från 1.7.2015, euro/timme

Nivå I ​
16,17–20,02
Nivå II 
14,48–17,90​​
Nivå III ​
13,91–16,30​
Nivå IV ​
13,28–15,53​
Nivå V ​
12,35–14,40​
Nivå VI ​
11,27–13,11​

Justering av medeltiminkomsten:

De medeltiminkomster som räknats ut på III och IV kvartalet år 2014 och I och II kvartalet år 2015 höjs med 0,3 procent.

De höjda medeltiminkomsterna används från den dag då den ovan nämnda allmänna förhöjningen har trätt i kraft.

Närmare upplysningar ges av Suvi Kämäri, ledande arbetsmarknadsombudsman, tfn 09 771 2381 eller 050 527 1097.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Sari Ojanen

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi