Suomeksi
Cirkulär
18/15
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättningar för resekostnader från 1.1.2016

Ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2014–2016 justeras till vissa delar 1.1.2016. De ersättningar som ändrats jämfört med 2015 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid resor till utlandet).

Logiersättningar och hotellersättningar vid resor till utlandet

De maximala beloppen för logiersättningar vid inrikes tjänste- och tjänsteförrättningsresor anges i § 13 i bilaga 16. Hotellersättningarna vid tjänsteresor till utlandet bestäms enligt § 18.

Enligt § 5 i underteckningsprotokollet till AKTA 2014–2016 justeras maximibeloppen för hotellersättningar så att justeringarna av maximibeloppen för statstjänstemännens hotellersättningar iakttas i tillämpliga delar. I fråga om statstjänstemännen har det sedan 1.1.2014 inte längre fastställts några maximibelopp för logiersättningar och för hotellersättningar vid resor till utlandet. Avtalsparterna i AKTA tolkar därför de nämnda avtalsbestämmelserna i fråga om år 2016 enligt följande: Logialternativ (logi- och hotellersättningar både i hem- och utlandet) väljs med beaktande av bestämmelsen i § 1 mom. 3 i bilaga 16, dvs. logialternativet ska vara skäligt och vid valet av logi bör resans längd och syfte beaktas.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Sari Ojanen

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT