Suomeksi
Cirkulär
14/15
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tidskriften Kuntatyönantaja - ett verktyg för chefer och beslutsfattare

En god arbetsgivarpolitik är en viktig framgångsfaktor för kommunerna. Tidskriften Kuntatyönantaja ger information och bakgrundsfakta som behövs i arbetsgivarverksamheten och för att utveckla arbetsgivarpolitiken. Tidskriften är den kommunala arbetsgivarens språkrör i den riksomfattande arbetsmarknadsverksamheten och intressebevakningen.

KT:s sakkunniga skriver artiklarna i Kuntatyönantaja som är avsedd att vara ett verktyg för personalförvaltningen i kommunerna och samkommunerna. Kuntatyönantaja innehåller information för arbetsgivare och ställningstaganden som inte finns att tillgå någon annanstans. Tidskriften är en av KT:s informationskanaler vid sidan av cirkulären.

Under 2016 kommer Kuntatyönantaja att följa beredningen av lagstiftning som hänför sig till genomförandet av vårdreformen och bildandet av självstyrande områden. Tidskriftens artiklar kommer att fokusera på personalens ställning och ledningen av personalresurserna när serviceproduktionen förändras. Målet är att erbjuda redskap och anvisningar för förändringsledning och ett gott chefsarbete och att berätta om metoder och möjligheter att få till stånd bättre resultat i serviceverksamheten. I tidskriften publiceras intervjuer med personalledningen och chefer och presenteras god praxis inom personalledningen. Där ingår också en svensk resumé.

Enligt en läsarenkät upplevs tidskriften Kuntatyönantaja som ett tillförlitligt och nyttigt verktyg. KT Kommunarbetsgivarna anser det viktigt att kommunerna och samkommunerna beställer tidskriften bland annat till personer i ledande ställning, anställda inom personalförvaltningen och alla chefer vid verk, inrättningar och olika arbetsenheter.

KT rekommenderar också att Kuntatyönantaja beställs till förtroendevalda som fattar beslut i arbetsgivar- och personalfrågor, till exempel kommunstyrelsernas och personalnämndernas ledamöter.

Beställningar direkt från KT

Kuntatyönantaja utkommer sex gånger per år. Tidskriften kan beställas som fortlöpande prenumeration eller som årsprenumeration för ett kalenderår åt gången. En fortlöpande prenumeration kostar 45 euro per år och en årsprenumeration 50 euro. Tidskriften är momsfri.

Kuntatyönantaja kan beställas på tidskriftens webbplats www.kuntatyonantajalehti.fi där det också finns elektroniska beställningsblanketter.

Närmare upplysningar om prenumerationerna fås per e-post,

ktlehtitilaus@kt.fi, eller av Marko Haakana (marko.haakana@kt.fi). Han kan också kontrollera om prenumerationen är i kraft.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Chefredaktör Suvi Veramo

 

För kännedom
de ansvariga inom personal- och löneadministrationen
direktörerna och cheferna vid verk, inrättningar och arbetsenheter
ordförandena för kommunstyrelser och personalnämnder
de som ansvarar för tidningsprenumerationer