Suomeksi
Cirkulär
8/13
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Utvärdering av personalresurserna – rekommendation om utveckling

KT Kommunarbetsgivarna och huvudavtalsorganisationerna har i samarbete gett ut en rekommendation om utveckling av personalrapporter. Rekommendationen ersätter rekommendationen om personalrapporter från år 2004.

Den nya rekommendationen ger en god grund för utveckling av kommunens egna personalrapporter och stöder den strategiska personalledningen och den kontinuerliga utvecklingen av personalen och arbetsenheterna. Grunden för utvärderingen av personalresurserna är kommunens egna strategier och målen för personalen. Kommunens personalrapport är avsedd för såväl personalen och ledningen som de politiska beslutsfattarna.

Rekommendationen bygger på en referensram som betonar utvärdering av utvecklingen och effekterna, men innehåller också kvantitativa och kvalitativa nyckeltal. I ramen har beaktats aspekter från rekommendationen om resultatutveckling i verksamheten och den nationella strategin för arbetslivsutveckling.

I slutet av rekommendationen presenteras rekommendabla kvantitativa nyckeltal för personalresurserna som samlas in och följs upp på samma sätt över hela landet. Detta enhetliga insamlingsförfarande ger möjligheter att jämföra kommuner sinsemellan. Målet är att i fortsättningen samla in dessa uppgifter i en gemensam databank.

Enligt statsminister Katainens regeringsprogram ska i samband med utvecklingskampanjen för produktivitet och goda resultat i kommunerna skapas ett mätinstrument för en hållbar kommunal produktivitet för bedömning av den kommunala servicens kvalitet och effekter. Även i detta arbete strävar man efter att utnyttja den nya rekommendationen.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör   Markku Jalonen
 
Utredningschef  Margareta Heiskanen

Bilaga

Utvärdering av personalresurserna – rekommendation om utveckling av personalrapporter