Suomeksi
Cirkulär
12/13
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

KT-kontaktpersonerna är våra viktigaste samarbetspartner

Beteckningen KT:s löneombud ändras till KT-kontaktperson. Den nya beteckningen beskriver bättre löneombudens omfattande arbetsuppgifter. Ändringen genomförs under höstens lopp och den nya beteckningen tas i bruk i bland annat KT:s e-post, Extranät och KT:s övriga kommunikation.

KT-kontaktpersonerna är KT:s samarbetspartner i kommunerna och samkommunerna.

KT-kontaktpersonerna samordnar personalfrågor, ser till att kollektivavtalen verkställs och att alla följer den gemensamma linjen när det gäller att tillämpa avtalen. De sköter också kontakterna till KT.

Till KT-kontaktpersonens uppgifter hör också att förmedla den information som han eller hon får från KT vidare till ledningen och dem som ansvarar för personalfrågor inom kommunen/samkommunen. Kontaktpersonerna ska också se till att KT:s elektroniska cirkulär når kommunens/samkommunens ledning (inklusive kommunstyrelsen/samkommunens styrelse) om cirkulär inte har beställts direkt till deras e-post.

KT-kontaktpersonen företräder arbetsgivaren

KT-kontaktpersonerna företräder den lokala arbetsgivaren. KT-kontaktpersonen ska ha en central och ledande roll i det lokala arbetet med att utveckla och sköta personalfrågor. En viktig uppgift är också att underrätta KT om problem och utvecklingsbehov i anknytning till kollektivavtalen.

KT-kontaktpersonen ska samordna personalfrågor och, vid sidan av kommundirektören eller samkommunens direktör, vara den primära representanten för arbetsgivaren bland annat vid lokala förhandlingar om arbetsmarknadsfrågor. Således kan förtroendemän för personalorganisationer inom kommunsektorn inte utses till KT-kontaktperson.

KT-kontaktpersonens betydelse ökar avsevärt när löneräkningen och/eller delar av de uppgifter som hänför sig till anställningsförhållandena läggs ut och en stor del av kunskapen om anställningsfrågor lämnar den egna kommunen. Även chefernas kunskaper om anställningsfrågor bör förbättras när sakkunskapen inom den egna löneräkningen inte längre finns då verksamheten har överförts till ett utomstående bolag.

KT-kontaktpersonen sköter kontakterna

KT-kontaktpersonerna samordnar kontakterna med KT. Eventuella lokala problem utreds först av dem och vid behov tar de kontakt med sakkunniga vid KT. På det sättet kan man undvika att KT kontaktas flera gånger i samma ärende, och då säkerställs också att en enda person har hand om frågan inom KT. KT uppmanar kommunerna och samkommunerna att ge interna anvisningar om detta.

Varje kommun och samkommun har en egen KT-kontaktperson

Det är bra att utse personalchefen, personalsekreteraren eller någon annan tjänsteinnehavare i ledande ställning till KT-kontaktperson. I de kommuner och samkommuner där det inte finns någon personalchef kan till exempel förvaltningschefen, kommunsekreteraren, ekonomichefen eller kommundirektören utses till KT-kontaktperson.

Egna sidor för KT-kontaktpersoner på extranät

KT-kontaktpersonerna har egna webbsidor på KT:s extranät Eksaitti. KT informerar KT-kontaktpersonerna genom e-postmeddelanden och nyhetsbrev. Även tidskriften Kuntatyönantaja, KT:s webbplats (www.kommunarbetsgivarna.fi) och KT:s cirkulär är viktiga informationskanaler för en kontaktperson.

Ersättare för KT-kontaktpersonen

Om en KT-kontaktperson är borta från sin arbetsplats en längre tid (till ex-empel alterneringsledig, sjukskriven en längre tid, tjänstledig etc.) önskar vi att KT:s kommunikationsenhet får kontaktuppgifter till personens ersättare (e-postadress) för att säkerställa e-posttrafiken till KT-kontaktpersonerna under frånvaron. Bara den ordinarie KT-kontaktpersonen kan skicka uppgifterna om sin personliga ersättare till adressen kttied(at)kt.fi.

Meddela KT om ändrade kontaktuppgifter

Det är viktigt att KT-kontaktpersonernas kontaktuppgifter är korrekta och uppdaterade. Alla som har utsetts till KT-kontaktpersoner får ett friexemplar av tidskriften Kuntatyönantaja. De får också friexemplar av KT:s publikationer.

KT Kommunarbetsgivarna ber alla kommuner och samkommuner kontrollera att kommunen/samkommunen har utsett en KT-kontaktperson som uppfyller de nämnda kraven och att kontaktpersonens kontaktuppgifter har getts till KT. Uppgifterna om kontaktpersoner och ändrade kontaktuppgifter ska meddelas till KT:s Satu Lilja. På KT:s webbplats finns en blankett för meddelande om ändrade kontaktuppgifter: www.kommunarbetsgivarna.fi/sv/for-chefer/kt-kontaktpersoner/kontakt-information/Sidor/default.aspx

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör   Markku Jalonen

Informationschef   Suvi Veramo