På svenska
Yleiskirje
12/13
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

KT-yhteyshenkilöt ovat KT:n tärkeimpiä yhteistyökumppaneita

KT:n palkka-asiamiehinä toimivien nimike muutetaan KT-yhteyshenkilöksi. Uusi nimike kuvaa paremmin palkka-asiamiesten laajaa tehtäväkuvaa. Muutos toteutetaan kuluvan syksyn aikana ja uusi nimike otetaan käyttöön mm. KT:n sähköposteissa, Ekstranet-sivuilla ja muussa KT:n viestinnässä.

KT-yhteyshenkilöt toimivat KT:n yhteistyökumppaneina kunnissa ja kuntayhtymissä.

KT-yhteyshenkilöt koordinoivat henkilöstöasioita, huolehtivat virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta sekä yhtenäisen linjan noudattamisesta sopimusten soveltamisessa. He myös hoitavat yhteydenpidon KT:hen.

KT-yhteyshenkilön tehtävä on myös välittää KT:n hänelle toimittamaa tietoa edelleen kunnan/kuntayhtymän johdolle ja henkilöstöasioista vastaaville. Yhteyshenkilöiden on huolehdittava myös siitä, että KT:n sähköiset yleiskirjeet menevät kunnan/kuntayhtymän johdolle (mukaan lukien kunnanhallitus/kuntayhtymän hallitus) tiedoksi, jos yleiskirjeitä ei ole tilattu suoraan kyseisten henkilöiden sähköposteihin.

KT-yhteyshenkilö on työnantajan edustaja

KT-yhteyshenkilöt ovat paikallisen työnantajan edustajia. KT-yhteys-henkilöllä on oltava keskeinen ja johtava rooli henkilöstöasioiden paikallisessa kehittämisessä ja hoitamisessa. Tärkeä tehtävä on myös antaa palautetta KT:lle virka- ja työehtosopimuksiin liittyvistä ongelmista ja kehittämistarpeista.

KT-yhteyshenkilön kuuluu koordinoida henkilöstöasioita sekä toimia kunnan tai kuntayhtymän johtajan ohella ensisijaisena työnantajan edustajana mm. paikallisissa työmarkkina-asioita koskevissa neuvotteluissa. KT-yhteyshenkilöksi ei siis voida nimetä kunta-alan henkilöstöjärjestön luottamusmiehenä toimivaa henkilöä.

KT-yhteyshenkilön merkitys lisääntyy huomattavasti silloin, kun palkanlaskenta ja/tai osia palvelussuhteen elinkaareen liittyvistä tehtävistä ulkoistetaan ja suuri määrä palvelussuhdeosaamista siirtyy pois omasta kunnasta. Myös esimiesten palvelussuhdeasioiden osaamista on syytä lisätä, kun oman palkanlaskennan asiantuntemusta ei enää ole toiminnan siirryttyä ulkopuoliselle yhtiölle.

KT-yhteyshenkilö hoitaa yhteydenpidon

KT-yhteyshenkilöt koordinoivat yhteydenottoja KT:hen. He selvittävät ensi vaiheessa paikalliset ongelmat ja ottavat tarpeen vaatiessa yhteyttä KT:n asiantuntijoihin. Näin vältytään useilta yhteydenotoilta samassa asiassa, ja myös KT:ssa kunnan/kuntayhtymän palvelu on tällöin yhden toimihenkilön hoidossa. KT esittää, että kunnissa ja kuntayhtymissä annetaan asiasta sisäiset toimintaohjeet.

KT-yhteyshenkilö jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä

KT-yhteyshenkilöksi on hyvä nimetä henkilöstöjohtaja tai -päällikkö, henkilöstösihteeri tai muu johtavassa asemassa oleva viranhaltija. Jollei kunnassa tai kuntayhtymässä ole henkilöstöpäällikköä, KT-yhteyshenkilönä toimii usein esimerkiksi hallintojohtaja, kunnansihteeri, talousjohtaja tai kunnanjohtaja.

Ekstranetissä omat sivut KT-yhteyshenkilöille

KT-yhteyshenkilöillä on omat sivut KT:n ekstranetissä Eksaitissa. KT tiedottaa KT-yhteyshenkilöille sähköpostitiedottein ja uutiskirjein. Myös Kuntatyönantaja-lehti, KT:n nettisivut (www.kt.fi) ja KT:n yleiskirjeet ovat tärkeitä yhteyshenkilön tietokanavia.

KT-yhteyshenkilön sijaisuus

Mikäli KT-yhteyshenkilö on pois työyhteisöstään pidemmän aikaa (esim. vuorotteluvapaalla, pitkällä sairauslomalla, virkavapaalla tms.), pyydämme että KT:n viestintään välitetään varahenkilön yhteystieto (sähköpostiosoite), jotta KT-yhteyshenkilöiden sähköpostien välittyminen eteenpäin voidaan varmistaa poissaolon aikana. Tiedon henkilökohtaisesta varahenkilöstä voi lähettää osoitteeseen kttied(at)kt.fi ainoastaan varsinainen KT-yhteyshenkilö.

Ilmoitus muuttuneista yhteystiedoista KT:lle

On tärkeää, että KT:lla on oikeat ja ajan tasalla olevat yhteyshenkilöiden yhteystiedot. Jokainen KT-yhteyshenkilöksi nimetty kuuluu Kuntatyönantaja-lehden vapaakappalejakeluun. He ovat myös KT:n julkaisujen vapaakappalejakelussa mukana.

KT Kuntatyönantajat pyytää kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä tarkistamaan, että kunta/kuntayhtymä on nimennyt edellä luetelluilla edellytyksillä toimivan KT-yhteyshenkilön ja että hänen yhteystietonsa ovat KT:n tiedossa. Tiedot yhteyshenkilöistä tai yhteystietojen muutoksista ilmoitetaan KT:ssa Satu Liljalle. Muutosilmoituksiin tarkoitettu lomake löytyy KT:n nettisivuilta osoitteesta: www.kuntatyonantajat.fi/fi/esimiehille/kt-yhteyshenkilot/yhteystiedot/Sivut/default.aspx

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Viestintäpäällikkö Suvi Veramo