Suomeksi
Cirkulär
3/12
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Etisk rekrytering av personal inom hälso- och sjukvården

Arbetskraftsinvandringen har ökat inom EU under de senaste åren. Mot denna bakgrund har de europeiska arbetsmarknadsparterna inom sjukhussektorn, HOSPEEM (europeiska arbetsgivarorganisationen för sjukhussektorn) och EPSU (Europeiska federationen för offentliganställdas förbund) utarbetat en gemensam uppförandekod för etisk rekrytering med syfte att främja etiska principer vid rekrytering av utländsk arbetskraft inom EU.

Enligt uppförandekoden bör man vid rekrytering av utländsk arbetskraft i synnerhet betona etiska principer, integration, öppenhet, samhällsansvar och samarbete mellan de olika parterna.

I den gemensamma uppförandekoden

  • styrs rekryteringen av arbetskraft och uppgörandet av tillhörande avtal
  • ges riktlinjer för personal som rekryterats från utlandet: bland annat 
    rätt till icke-diskriminering, lika tillgång till utbildning och 
    karriärutveckling, tillbörlig introduktion och föreningsfrihet
  • uppmuntras arbetsgivarna att kontinuerligt främja etiska 
    rekryteringsförfaranden.

Med detta cirkulär delges EPSUs svenska översättning av uppförandekoden. KT är medlem i HOSPEEM.

Närmare upplysningar ges av Eeva Nypelö, arbetsmarknadsjurist, 
tfn 09 771 2114 eller 050 343 3034.

Nätverk för internationell rekrytering

Vid internationell rekrytering ger samarbete mellan arbetsgivarna minskade kostnader och ökad kompetens. KT har startat om ett nätverk för internationell rekrytering i kommunsektorn. Målet för nätverket är att diskutera rekrytering av utländsk arbetskraft med avsikt att trygga tillgången till kompetent arbetskraft inom kommunsektorn. Nätverket stöder de kommunala arbetsgivarna i de olika skedena av rekryteringsprocessen vid rekrytering av utländsk arbetskraft och ger möjlighet att byta erfarenheter av arbetskraftsinvandring. Alla kommunala arbetsgivare är välkomna att delta i nätverkets verksamhet.

Närmare upplysningar ges av Riikka-Maria Yli-Suomu, utvecklingschef,

tfn 050 348 6544 eller riikka-maria.yli-suomu(at)kommunarbetsgivarna.fi.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas

 

Bilaga 

EPSU:s och HOSPEEM:s uppförandekod och uppföljning av etiska förfaranden för att rekrytera och behålla personal över gränserna i sjukhussektorn

Eeva Nypelö

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2114
Mobiltelefon:
+358 50 343 3034
E-post:
Eeva.Nypelo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT