Suomeksi
Cirkulär
10/12
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremierna överförs till Arbetslöshetsförsäkringsfonden

Riksdagen godkände 12.9.2012 regeringens proposition (RP 42/2012) om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, enligt vilken uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremier ska överföras till Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

 

Lagändringen träder i kraft 1.10.2012. Enligt lagen ska rådgivningen i anslutning till arbetslöshetsförsäkringspremierna koncentreras till Arbetslöshetsförsäkringsfonden som också ska ansvara för övervakningen. Lagen tillämpas första gången på fastställandet och uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremier för kalenderåret 2013. 

 

Lagändringen påverkar inte lagstadgade olycksfallsförsäkringar, skadeförsäkringar, arbetspensionsförsäkringar eller uttaget av premierna.

 

I och med reformen effektiviseras verksamheten och Arbetslöshetsförsäkringsfonden sparar cirka 10 miljoner euro på årsnivå i verksamhetsutgifter. Arbetslöshetsförsäkringsfonden har föreslagit för social- och hälsovårdsministeriet att löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremie 2013 ska vara 0,60 % av lönen och att arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie ska vara 0,80 % av en lönesumma på upp till 1 936 500 euro (gränsen för lönesumman 2012) och 3,20 % av lönen för den överskjutande delen av lönesumman.

 

Mer information om arbetslöshetsförsäkringspremier på Arbetslöshetsför-säkringsfondens webbplats på adressen www.tvr.fi.


KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET


Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

 


Förhandlingschef Jorma Palola