Suomeksi
Cirkulär
36/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Nätverk för personalledning (HR)

KT Kommunarbetsgivarna öppnar i början av 2012 ett HR-nätverk för kommunernas och samkommunernas personalledning samt för utvecklingschefer och experter med ansvar för personalledningen. HR-nätverket är avsett för arbetsgivarnas representanter. 

Utmaningar i personalarbetet de närmaste åren är också inom kommunsektorn enligt Henkilöstöjohdon yhdistys Henry ry:s HR-barometer att satsa mer på arbetshälsan, att säkerställa kompetensen, att förbättra kvaliteten på ledarskapet, att utveckla personalledningstjänsten, uppföljningen och måtten.

HR-nätverket syftar till att

  •  göra personalledningen mera verkningsfull och synlig och främja personalproduktiviteten
  • stärka personalledningens strategiska roll inom det kommunala ledningssystemet
  • ge kollegialt stöd, dela med sig av sitt kunnande och öka möjligheterna att lära av god och intressant praxis
  • effektivera den gemensamma intressebevakningen för arbetsgivarna
  • stöda strukturreformer med hjälp av personalresursledning
  • skapa en riksomfattande arbetslivsstrategi för kommunsektorn. 

Nätverket arbetar med ett förutseende och strategiskt grepp och det koordineras inom KT:s specialområde för utveckling av personalresurserna. 

År 2012 ordnas två idéworkshopar vilkas syfte är att sätta i gång en diskussion om ett hurdant arbetsliv man vill skapa inom kommunsektorn och vad det förutsätter av personalledningen. Dessa omständigheter inverkar på arbetsgivarprofilen och på personaltillgången. I idéworkshoparna utvecklas handlingsmodeller som stöd för både personalarbetet och intressebevakningen. 

Utöver workshoparna ges informationspuffar (Tietotärskyjä) om aktuella ämnen med presentationer av ny information eller erfarenheter av hur personalledningen kan utvecklas. Man försöker ordna mentorverksamhet för de aktiva inom nätverket efter behov.

I syfte att göra kommunernas eget utvecklingsarbete synligt och att dela med sig av god praxis har KT redan börjat producera publikationerna Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt (God praxis inom personalledningen). Den första publikationen är Työhyvinvointia johtamaan! (Styr arbetshälsan!) som utkommit på finska och har distribuerats till alla kommuner och samkommuner. Extra exemplar kan beställas på KT:s webbplats www.kommunarbetsgivarna.fi.

HR-nätverket startar och håller sin första idéworkshop i Helsingfors i början av februari. Det informeras separat om evenemanget som består av en föreläsning om personalarbetets framtid och av tre parallella workshopar om handlingsmodeller kring förutseende personalplanering, säkerställande av kompetens och ledning av personer i olika åldrar.

KT Kommunarbetsgivarna samlar i början av 2012 in kontaktinformation till personer som är intresserade av HR-nätverket och personer som ansvarar för en kommuns/samkommuns personalarbete. Uppgifterna används för att förmedla aktuell information bland annat per e-post och för att bilda en elektronisk grupparbetsplats (extranet).

Närmare upplysningar om HR-nätverket ger utvecklingschef
Terttu Pakarinen, terttu.pakarinen@kommunarbetsgivarna.fi,
09 771 2228 eller 050 338 0472.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Jorma Palola