Suomeksi
Cirkulär
33/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunsektorns resultatkampanj och regionala evenemang

KT Kommunarbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer startade i oktober en resultatkampanj för åren 2011–2014.

Målet med kampanjen är att trygga framtidens kommunala tjänster och ekonomiska balans, bevaka kommunernas intressen så att det inte ställs några kvantitativa produktivitetsmål för kommunerna på riksnivå, skapa förutsättningar för en omstrukturering och en servicereform samt främja åtgärder som förbättrar resultaten och arbetslivskvaliteten på arbetsplatserna.

Parternas gemensamma utgångspunkter är att

  • servicens resultat granskas utgående från effekterna, kvaliteten, flexibiliteten i processerna och personalens prestationsförmåga
  • arbetslivet utvecklas på arbetsplatserna i syfte att förlänga arbetskarriärerna
  • kommunernas verksamhet mäts på riksnivå med hjälp av nyckeltal som utvisar hur hållbar produktiviteten är
  • kommunerna är tillräckligt starka ekonomiskt och funktionellt för att kunna sköta de förpliktelser som åläggs dem
  • finansieringen av den kommunala servicen tryggas i takt med de kostnader som uppkommer allt eftersom staten ålägger kommunerna nya uppgifter

Resultatsamarbetet inom kommunsektorn bygger på en rekommendation om resultatutveckling i verksamheten som KT Kommunarbetsgivarna och löntagarorganisationerna utarbetade år 2008. Kommunsektorns arbets-marknadsparter har tillsammans tagit ställning också till de åtgärder som gäller arbetskarriärerna (KT:s cirkulär 13/2011), www.kommunarbetsgivarna.fi.

I kommunerna och samkommunerna pågår som bäst en enkät om resultat. Syftet med enkäten är att samla in information för att utvärdera nuläget inom resultatarbetet och skapa en grund bland annat för planeringen av kampanjverksamheten och en senare utvärdering av kampanjen.

De regionala evenemangen inom resultatkampanjen under våren 2012

KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer ordnar under våren 2012 regionala eftermiddagsevenemang enligt följande:

  • Nådendal 27.3.2012 
  • S:t Michel 17.4.2012
  • Uleåborg 18.4.2012
  • Vanda 24.4.2012
  • Jyväskylä 3.5.2012

Syftet med evenemangen är att lyfta fram det resultatarbete som gjorts i kommunerna i olika regioner och sprida goda erfarenheter och god praxis. KT Kommunarbetsgivarna och huvudavtalsorganisationerna anser det viktigt att både personalens och arbetsgivarnas representanter från de olika huvudavtalsorganisationerna deltar i evenemangen.

Allt eftersom programförberedelserna framskrider läggs närmare information om evenemangen ut på KT:s webbplats. För hösten planeras inom ramen för kampanjen resultatseminarier för enskilda sektorer.

Material kring resultatkampanjen på KT:s webbplats

Material om kommunsektorns resultat och länkar till andra webbplatser finns på finska på KT:s webbplats på adressen www.kuntatyonantajat.fi/ tuloksellisuus. Där finns bland annat en kampanjbroschyr med resultattema i pdf-format och broschyren "Tuloksellinen kunta on kaikkien etu" (En kommun med goda resultat är till allas fördel) om resultatrekommendationen.

Arbetarskyddscentralens webbplats på adressen www.tuloksellisuustyo.fi öppnades 15.12.2011. På den kommer att läggas ut material om god praxis (på finska).

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Jorma Palola