Suomeksi
Cirkulär
21/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Den lokala justeringspotten 1.5.2011

Lönejusteringarna för år 2011 har avtalats i underteckningsprotokollen till de kommunala kollektivavtalen. I alla underteckningsprotokoll fanns ett förbehåll om en pott som var bunden till personalstyrkans utveckling inom social- och hälsovården. Villkoren för potten har inte uppfyllts, så den blir inte tillämplig. 

Den lokala justeringspotten 1.5.2011 betalas enligt kollektivavtalet för respektive avtalsområde. Fördelningen har beskrivits mer ingående i tidigare cirkulär (5–7,10 och 20/2011). 

Den lokala justeringspotten 1.5.2011 inom de olika avtalsområdena

Den lokala justeringspotten fördelas inom de olika avtalsområdena enligt följande cirkulär:

  • Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet, se cirkulär 5/2011 (den lokala justeringspotten 0,8 %).
  • Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal, se cirkulär 6/2011 (den lokala justeringspotten 0,8 % i dyrortsklass I och 0,2 % i dyrortsklass II).
  • Det allmänna kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare, se cirkulär 20/2011 (den lokala justeringspotten 0,62 %).
  • Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal, se cirkulär 10/2011 (den lokala justeringspotten 0,8 %).
  • Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade, se cirkulär 7/2011 punkt 3 (den lokala justeringspotten 0,44 %).

För anställda med månadslön träder den lokala justeringspotten i kraft 1.5.2011. Tidsfristerna för betalning av potten har angetts för respektive avtalsområde i punkten Betalning av justerade löner. KT Kommunarbetsgivarna och huvudavtalsorganisationerna har kommit överens om att tidsfristerna undantagsvis börjar löpa 16.5.2011.

Den lokala justeringspotten enligt § 6 i Tehy-protokollet blir inte tillämplig

Enligt § 6 i protokollet om anställningsvillkoren för dem som hör till Tehy rf (det s.k. Tehy-protokollet) skulle de som omfattas av Tehy-protokollet ha fått en lokal justeringspott 1.5.2011 utgående från personalstyrkans utveckling inom social- och hälsovården, om den totala personalmängden inom sektorn hade hållits oförändrad eller minskat (justeringspott 2 %) eller vuxit med högst 1 300 anställda per år (justeringspott 1 %).

KT Kommunarbetsgivarna och Tehy rf gick 2.5.2011 igenom Statstikcen-tralens uppgifter om personalstyrkan inom den kommunala social- och hälsovården 2006–2010. Potten som eventuellt skulle ha betalats baserar sig på Tehy-protokollet från år 2007 (cirkulär 20/2007).

Personalstyrkan inom den kommunala social- och hälsovården har ökat från år 2006 till år 2010 med omkring 6 900 personer, dvs. i genomsnitt 1 700 personer per år. KT har dessutom i enlighet med Tehy-protokollet utrett andelen arbete som utförts genom köpta tjänster eller hyrd arbetskraft.

Utgående från Statistikcentralens uppgifter kunde KT och Tehy rf konstatera att den lokala justeringspotten inte blir tillämplig.

Tjänste- och arbetskollektivavtalet om en lokal justeringspott för de olika avtalsområdena tillämpas inte

I tjänste- och arbetskollektivavtalet om en lokal justeringspott för de olika avtalsområdena hade den lokala justeringspotten bundits till personalstyrkans utveckling inom social- och hälsovården.

KT Kommunarbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer gick 6.5.2011 igenom Statstikcentralens uppgifter och konstaterade att den lokala justeringspotten som var bunden till personalstyrkans utveckling inom social- och hälsovården inte heller blir tillämplig i de kommunala kollektivavtalen.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Sari Ojanen