Suomeksi
Cirkulär
13/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Arbetshälsa ger resultat – vad kan kommunen göra?

För bättre resultat och högre arbetslivskvalitet inom kommunsektorn krävs en aktiv ledning i kommunerna. Bifogade promemoria innehåller information om varför det lönar sig att satsa på arbetshälsan och hur bättre arbetshälsa kan öka personalens arbetstillfredsställelse och ge kostnadsbesparingar samt bättre service.

Hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin, den allt äldre befolkningen och personalen, arbetsbelastningen och den kommande bristen på kompetent arbetskraft har påverkat den senaste tidens diskussion om arbetslivsutvecklingen inom kommunsektorn. För att förlänga arbetskarriärerna har arbetsmarknadsparterna förbundit sig att utveckla arbetslivet, vilket förbättrar kvaliteten på den kommunala servicen och arbetslivet. 

KT Kommunarbetsgivarna, Keva och Arbetshälsoinstitutet har nyligen reviderat sina strategier. I alla strategier betonas åtgärder som bidrar till att förlänga arbetslivet för de kommunanställda. Kevas och Arbetshälsoinstitutets insatser har varit centrala för utarbetandet av bifogade material. 

Den bifogade promemorian "Varför behövs hälsofrämjande ledarskap?" omfattar

 

 1. Arbetshälsans ekonomiska betydelse
 2. De ekonomiska konsekvenserna av arbetsoförmåga i det kommunala pensionssystemet
 3. Livsstilen och arbetslivskvaliteten
 4. Hur kommunen kan främja arbetshälsan och ett längre arbetsliv
 5. Erfarenheter från kommunerna – lönsamt att satsa på arbetshälsan.

Aktuella beredningar

Flera av de åtgärder som arbetsmarknadsparterna initierat och som bereds på trepartsbasis på senaste tid, hänför sig till utvecklingen av hälsofrämjande arbetshälsa.

 

KT:s cirkulär 13/2010 behandlade berednings- och utvecklingsåtgärder för främjande av ett längre arbetsliv som vid den tidpunkten var under arbete. Av det fortsatta arbetet kan bland annat följande lyftas fram:

 

 1. En ändringen av 13 § 5 mom. i sjukförsäkringslagen som trädde i kraft 1.1.2011. Enligt momentet ersätts kostnaderna för den förebyggande arbetshälsovården till 60 % om man på arbetsplatsen i samverkan berett och avtalat om handlingspraxis (SjukförsL 1224/2004, lagändringen 1056/2010, RP 67/2010).
 2. Arbetsgruppernas aktuella utredningar vid SHM är färdiga. Utredning-arna gäller utvecklingen av företagshälsovården (Rantahalvaris arbetsgrupp, SHM utredningar 2011:6) och utvecklingen av arbetshälsan (Kuuskoskis arbetsgrupp, SHM:s utredningar 2011:4, www.stm.fi)
 3. Utredningsman Markku Lehto blev nyligen klar med en utredning om sysselsättningen av personer med partiell arbetsförmåga: Kaikki mukaan – osatyökykyiset työmarkkinoilla (SHM:s 2011:5, www.stm.fi). 
 4. Kompetensutveckling:

  Arbetsmarknadsparterna inom kommunsektorn håller på att utarbeta en publikation om kompetensutveckling: Osaamista kehittämään! Publikationen är avsedd speciellt för chefer och den är tänkt att användas i samarbete med personalen. Publikationen innehåller principer och metoder för att upprätta och utveckla kompetensen.

  I september 2010 undertecknade KT Kommunarbetsgivarna, tre ministrar och 22 andra intresseorganisationer en rekommendation om inlärning i arbetet. Rekommendationen syftar till att förbättra tillgången på arbetsplatsförlagd utbildning och arbetspraktik. Rekommendationen finns på finska på undervisnings- och kulturministeriets sidor (www.minedu.fi/OPM/Koulutus/Liitteet/suositus.pdf). I februari öppnades de finskspråkiga webbsidorna www.tyossaoppimaan.fi.
 5. Innovatiiviset työajat hoitoalalle: Handboken Työvuorosuunnittelu hoitoalalla. Ergonomiaa, autonomiaa, hyvinvointia publicerades 19.10.2010 på adressen www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/innovatiiviset_tyoajat_hoitoalalle/.
 6. I anslutning till Arbetarskyddscentralen kommer man att utveckla service kring arbetshälsan. En verksamhetsform är arbetshälsokorten för vilka en beredande utbildning inleds hösten 2011. Arbetarskyddscentralens kommungrupp informerar senare om tjänsterna kring arbetshälsa och om kortutbildningen. Se www.ttk.fi.

KT Kommunarbetsgivarna anser att det är viktigt att detta cirkulär behandlas i kommunens eller samkommunens ledningsgrupp. KT och huvudavtalsorganisationerna har tillsammans berett cirkuläret och den bifogade promemorian. De poängterar att frågor som gäller längre arbetsliv ska behandlas i samverkan med personalen. KT har tagit upp frågorna i promemorian också med Tehy rf.

 

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
 

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

 

Utvecklingschef Jorma Palola


Bilaga Promemoria: Varför är hälsofrämjande ledarskap viktigt?