På svenska
Yleiskirje
13/11
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Työhyvinvoinnilla tuloksellisuutta – mitä kunta voi tehdä?

Kunta-alan tuloksellisuuden ja henkilöstön työelämän laadun parantaminen edellyttävät kuntajohdon aktiivista otetta. Oheinen muistio kokoaa yhteen tietoa siitä, miten työhyvinvointiin panostaminen kannattaa, tuottaa tyytyväisempiä työntekijöitä ja kustannussäästöjä sekä parempaa palvelua.

Julkisen talouden kestävyysvaje, väestön ja henkilöstön ikääntyminen, työn kuormitus ja uhkaava pula osaavasta työvoimasta ovat osaltaan leimanneet viime aikojen keskustelua kunta-alan työelämän kehittämisestä. Työurien pidentämiseksi työmarkkinaosapuolet ovat sitoutuneet työelämän kehittämiseen, joka parantaa kunnallisten palvelujen ja työelämän laatua.

KT Kuntatyönantajat, Keva ja Työterveyslaitos ovat vastikään uusineet strategiansa – ja niissä kaikissa painotetaan toimenpiteitä, jotka edesauttavat kuntien henkilöstön työurien pidentämistä. Kevan ja Työterveyslaitoksen panos oheisen aineiston laatimisessa on ollut keskeinen.

Liitteenä oleva muistio ’Miksi työhyvinvoinnin johtaminen kannattaa?’
kattaa jaksot

 1. Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys
 2. Työkyvyttömyyden taloudelliset vaikutukset kunnallisessa eläkejärjestelmässä
 3. Elämäntapa ja työelämän laatu
 4. Mitä kunta voi tehdä?
 5. Kunta-alan kokemuksia – työhyvinvointiin investoiminen kannattaa.

Ajankohtaiset valmisteluprosessit

Useat työmarkkinaosapuolten toimesta ja kolmikantaisesti viime aikoina valmisteltavana olleet asiat liittyvät työhyvinvoinnin johtamisen kehittämiseen.

KT:n yleiskirje 13/2010 käsitteli tuolloin valmisteltavana olleita työssä jatkamista edistäviä valmistelu- ja kehittämiskohteita. Sen jälkeen tehdystä jatkotyöstä voidaan nostaa esiin mm. seuraavat asiat:

 1. 1.1.2011 tuli voimaan sairausvakuutuslain 13 §:n 5 momentin muutos, jonka mukaan ennalta ehkäisevän työterveyshuollon kuluista korvataan 60 %, mikäli toimintakäytännöt valmistellaan ja sovitaan yhteistoiminnassa työpaikalla (SVL 1224/2004, lain muutos 1056/2010, HE 67/2010).
   
 2. STM:n ajankohtaiset työryhmäselvitykset ovat valmistuneet: Työterveyshuollon kehittäminen (ns. Rantahalvarin työryhmä STM selvityksiä 2011:6) ja työhyvinvoinnin kehittäminen (ns. Kuuskosken työryhmä STM selvityksiä 2011:4).(www.stm.fi)
   
 3. Selvitysmies Markku Lehto sai äskettäin valmiiksi selvityksensä osatyökykyisten työllistymisestä: Kaikki mukaan – osatyökykyiset työmarkkinoilla (STM selvityksiä 2011:5, www.stm.fi).
   
 4. Osaamisen kehittäminen:

  Kunta-alan työmarkkinaosapuolten yhteistyönä on valmistumassa Osaamista kehittämään! -julkaisu. Se on tarkoitettu erityisesti esimiehille käytettäväksi yhdessä henkilöstön kanssa. Julkaisuun on koottu periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen.

  KT Kuntatyönantajat allekirjoitti syyskuussa 2010 kolmen ministerin ja 22 muun etujärjestön kanssa Suosituksen työpaikalla tapahtuvasta
  oppimisesta. Suosituksen toivotaan parantavan työssä oppimis- ja työharjoittelupaikkojen saatavuutta. Suositus on luettavissa opetus- ja
  kulttuuriministeriön sivuilla (www.minedu.fi/OPM/Koulutus/Liitteet/suositus.pdf).
  Helmikuussa on avattu verkkosivut www.tyossaoppimaan.fi.
   
 5. Innovatiiviset työajat hoitoalalle: Työvuorosuunnittelu hoitoalalla. Er-gonomiaa, autonomiaa, hyvinvointia -opas julkistettiin 19.10.2010 www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/innovatiiviset_tyoajat_hoitoalalle/.
   
 6. Työturvallisuuskeskuksen (TTK) yhteyteen kehitetään työhyvinvoinnin palveluja. Eräänä toimintamuotona on työhyvinvointikortin käyttöönotto, johon valmistava koulutus alkaa syksyllä 2011. TTK:n kuntaryhmä tiedottaa työhyvinvointipalveluista ja korttikoulutuksesta erikseen. Katso www.ttk.fi.

KT Kuntatyönantajat pitää tärkeänä, että yleiskirjettä käsitellään kunnan tai kuntayhtymän johtoryhmässä. KT ja pääsopijajärjestöt ovat yhdessä valmistelleet yleiskirjeen ja liitemuistion ja korostavat työssä jatkamiseen liittyvien asioiden käsittelyä yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. KT on käsitellyt asiaa myös Tehy ry:n kanssa.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kehittämispäällikkö Jorma Palola

Liite Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää -muistio