Suomeksi
Cirkulär
8/10
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Anställningsvillkor för medlemmarna i Finlands Maskinbefälsförbund från och med 1.2.2010

Anställningsvillkoren för medlemmar i Finlands Maskinbefälsförbund grundar sig på det medlingsförslag som riksförlikningsmannen lämnade 23.11.2007 för att avgöra arbetstvisten mellan Finlands Maskinbefälsförbund (FMF) rf och Kommunala arbetsmarknadsverket (KA). Medlingsförslaget gäller alla FMF-medlemmar som är anställda i kommunerna och samkommunerna.

Eftersom ingendera parten har sagt upp medlingsförslaget gäller villkoren i förslaget inklusive uppsägningsvillkor tills vidare också efter 1.2.2010.

På FMF:s medlemmar iakttas från och med 1.2.2010 anställningsvillkoren i tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS-10) med vissa preciseringar som framgår av medlingsförslaget.

Kommunala arbetsmarknadsverket och Finlands Maskinbefälsförbund är förpliktade till arbetsfred enligt lagen om kollektivavtal och lagen om kommunala tjänstekollektivavtal så länge villkoren i medlingsförslaget gäller.

Medlingsförslaget har skickats till kommunerna och samkommunerna i cirkulär 25/07, och anvisningarna i cirkuläret gäller fortfarande i tillämpliga delar.

Lokala justeringspotter 2010

FMF:s huvudförtroendeman eller förtroendeman förhandlar och försöker uppnå samförstånd med arbetsgivaren innan beslut fattas om användningen av de lokala justeringspotterna enligt § 2 och 3 i underteckningsprotokollet till TS-10 i enlighet med underteckningsprotokollet. När justeringspotterna fördelas ska arbetsgivaren se till att samma principer tillämpas på FMF:s medlemmar som på den övriga personalen.

Närmare upplysningar ges av Erkki Hintsanen, ledande arbetsmarknadsjurist, 
tfn 09 771 2111 eller 050 357 4335.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Utvecklingchef Jorma Palola

Ledande arbetsmarknadsjurist Erkki Hintsanen