Suomeksi
Cirkulär
7/09
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tillämpningen av bestämmelserna om periodarbetstid i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA)

1
Rekommendation om förfaringssätt 

På grund av tolkningssvårigheter och oklarheter som uppstått i samband med systemet med periodarbetstid rekommenderar Kommunala arbetsmarknadsverket följande: 

  • För periodarbete används i regel treveckors arbetsperioder. Så kallade dubbelperioder (2 x 3 veckor), dvs. 6 veckors arbetsperioder, används endast på arbetsplatser där verksamheten särskilt förutsätter längre arbetsperioder för utjämning av den ordinarie arbetstiden.
  • Om dubbelperioder alltjämt används, bör arbetsgivaren se till att det under en arbetsperiod inte för någon enda anställd läggs mer än 18 arbetstimmar som skulle definieras som övertidsarbete till någondera treveckorsperioden i den ursprungligen godkända arbetsskiftsförteckningen. Ett oundvikligt behov av sådant övertidsarbete hör till ovanligheterna.
  • Om arbetsgivaren fortsättningsvis vill använda dubbelperioder i större omfattning, rekommenderar arbetsmarknadsverket ett lokalt avtal om arbetsperiodens längd och den ordinarie arbetstiden enligt nedan.

 

Dessa rekommendationer iakttas på motsvarande sätt också i fråga om tvåveckors dubbelperioder och trippelperioder (2 x 2 veckor eller 3 x 2 veckor).

Detta cirkulär har till följd av arbetsdomstolens avgörande om övertidsersättningar för en dubbelperiod (42/2008) [Information om ändringarna finns i KA:s brev till löneombuden 29.5.2008. Arbetsdomstolens avgörande 25.4.2008 nr 48 finns på t.ex. www.finlex.fi > sv > Rättspraxis > Arbetsdomstolen (på finska) ] aktualiserats av meningsskiljaktigheter och oklarheter om hur övertidsgränsen under avbrutna dubbel- och trippelperioder ska bestämmas. Det finns också olika åsikter om hur omfattande tillämpligheten hos avgörandet är. Ytterligare har det framförts motstridiga tolkningar av ordalydelsen och vedertagen praxis i fråga om innehållet i ett flertal andra avtalsbestämmelser om periodarbete i AKTA.

En totalrevidering av bestämmelserna om periodarbete i AKTA är under arbete i en arbetsgrupp som har i uppgift att revidera periodarbetsbestämmelserna  [Underteckningsprotokollet till AKTA § 13 punkt 2]. Arbetsmarknadsverket har som mål att få till stånd ett arbetstidssystem för kommunsektorn som kunde ersätta flera av de nuvarande systemen. Arbetet pågår alltjämt.

2
Tillämpning av arbetsdomstolens avgörande om periodarbete

Syftet med dubbel- och trippelperioder är att jämna ut den ordinarie arbetstiden under en längre period. På det sättet har arbetstiderna blivit mer flexibla och kostnaderna rationaliserats. Efter arbetsdomstolens avgörande är det oklart var gränsen för övertidsarbete i en dubbelperiod går. Dubbelperioder är till ingen nytta om man vid ett avbrott i en dubbelperiod i efterhand måste granska båda treveckorsperioderna separat som skilda arbetsperioder när övertidsersättningarna bestäms. Enligt statistiken sker det avbrott i genomsnittligt var tredje treveckorsperiod för varje arbetstagare.

Tvisten gäller gränsen för 50 % och 100 % övertidsersättning

Tvisten i arbetsmarknadsdomstolen gällde tillämpningsanvisningen i AKTA:s arbetstidskapitel § 17 mom. 2, dvs. hur en arbetstagares rätt till 50 % och 100 % övertidsersättning bestäms under en avbruten dubbelperiod. Det gällde ett överraskande avbrott.

Arbetsdomstolen ansåg i sitt avgörande att vid bestämningen av gränsen för 50 % och 100 % övertidsersättning i den aktuella situationen ska båda treveckorsperioderna inom dubbelperioden granskas separat och att arbetstagaren har rätt till en med 100 % förhöjd timlön efter de 18 första övertidstimmarna under en treveckors period. Arbetsdomstolen tog i sin dom inte ställning till vilka timmar i respektive treveckorsperiod som betraktas som de nämnda 18 första övertidstimmar efter vilka ersättningen blir 100 %.

Exceptionellt fall i arbetsdomstolen

I det fall som behandlades i arbetsdomstolen hade arbetsgivaren räknat mängden övertidsarbete för hela arbetsperioden på 6 veckor (en dubbelperiod) enligt AKTA kap. III § 16 mom. 2 punkt 1. Övertidsarbetet bestod med andra ord av den arbetstid som arbetstagaren hade utfört utanför frånvaron (överraskande avbrott) utöver den ordinarie arbetstiden som hade planerats in i den ursprungligen godkända arbetsskiftsförteckningen för sex veckor. Uträknat på detta sätt uppgick övertidsarbetet till sammanlagt 30,5 timmar, som i sin helhet hade uppstått under de tre sista veckorna av dubbelperioden.

Arbetsgivaren hade ersatt detta övertidsarbete enligt AKTA kap III § 17 mom. 2 genom att betala för de två första genomsnittliga övertidstimmar som uträknats per arbetsdag en med 50 % förhöjd timlön och för varje därpå följande timme en med 100 % förhöjd timlön. Den undantagsbestämmelse som avses i tillämpningsanvisningen i AKTA kap III § 17 mom. 2, där man för en avbruten arbetsperiod tryggar minst samma övertidsersättningar som i en full arbetsperiod uppfylldes inte (gränsen för 100 % övertidsersättning är 18 övertidstimmar under en full tre veckors arbetsperiod och 36 övertidstimmar under en sex veckors arbetsperiod, dvs. en dubbelperiod). [Tillämpningsanvisningen till AKTA:s arbetstidskapitel § 17 mom. 2 gäller de situationer av avbrutna arbetsperioder där en övertidsersättning uträknad per arbetsdag enligt § 17 mom. 2 i snitt skulle leda till en mindre övertidsersättning än bestämmelsen i § 17 mom. 1 punkt 2, som gäller full arbetsperiod, skulle leda till om arbetsperioden inte hade avbrutits].

Tillämpning av arbetsdomstolens avgörande vid överraskande avbrott i dubbelperiod

Arbetsdomstolens avgörande gällde enbart tolkningen av tillämpningsanvisningen, dvs. undantagsbestämmelsen, i AKTA kap. III § 17 mom. 2. Avgörandet kan tillämpas endast

  • om det gäller en dubbelperiod som innefattar ett överraskande avbrott och det i arbetsskiftsförteckningen inte på förhand har planerats in något mertids- eller övertidsarbete (AKTA kap. III § 16 mom. 2)
  • om det läggs till mer än 18 arbetstimmar att utföras utöver den ordinarie arbetstiden i någondera treveckorsperioden under dubbelperioden.

 

När det utreds vilka övertidstimmar som berättigar till 50 och vilka till 100 % övertidsersättning i ovan nämnda situation 

- fastställs gränsen för 50 % och 100 % övertidsersättning alltid först enligt huvudregeln för avbruten period, dvs. enligt AKTA kap. III § 17 mom. 2 (genomsnittligt övertidsarbete per arbetsdag) genom att man betraktar dubbelperioden som en helhet, dvs. som en sexveckors arbetsperiod, och 

- sedan utreder man om undantagsbestämmelsen i tillämpningsanvisningen till § 17 mom. 2 på det sätt som arbetsdomstolen fastställt skulle leda till ett förmånligare slutresultat ur arbetstagarens synvinkel. I denna granskning delas den sex veckor långa arbetsperioden undantagsvis in i två treveckorsperioder (de 18 första övertidstimmarna/3 veckor)

- när antalet övertidstimmar räknas ut används den ursprungligen godkända arbetsskiftsförteckningen som jämförelse (AKTA kap. III § 16 mom.2). På samma sätt hade också antalet övertidstimmar räknats ut i det fall som arbetsdomstolen avgjorde.

Arbetsdomstolens avgörande leder till mycket besvärliga uträkningar av övertidsersättningar och till oförutsedda övertidsersättningar, när man vid avbrott i en dubbelperiod i efterhand granskar de båda treveckorsperioderna som separata arbetsperioder. Som en följd av avgörandet kan det vid en dubbelperiod med överraskande avbrott uppkomma övertidsarbete som ska ersättas med 100 % i ett tidigare skede än vad bestämmelserna i AKTA ursprungligen avsett. Därför rekommenderar arbetsmarknadsverket att dubbelperioder används endast i mycket begränsad omfattning eller att parterna ingår ett klart och tydligt lokalt avtal om den ordinarie arbetstiden och om bestämningen av övertidsersättningar för dubbelperioder.

3
Att märka vid tillämpningen av vissa bestämmelser om periodarbetstid i AKTA

Arbetsdomstolens avgörande utvidgas inte till att gälla andra situationer än den situation som domen gällde. Följaktligen granskas dubbelperioder vid tillämpningen av arbetstidsbestämmelserna i AKTA som en enda arbetsperiod, liksom hittills.

Den ordinarie arbetstiden är t.ex. 229,5 timmar under en dubbelperiod på två treveckorsperioder (2 x 114,75), dvs. en sexveckors arbetsperiod. Under en full dubbelperiod (utan avbrott) och under dubbelperioder där man på förhand vet om ett avbrott, bestäms gränsen för övertidsarbete och gränsen för 50 % och 100 % övertidsersättning för alla sex veckor. Under t.ex. en full sexveckors arbetsperiod ska övertidsarbete ersättas så att för de 36 första timmarna betalas en med 50 % förhöjd timlön och för de följande timmarna en med 100 % förhöjd timlön.

Det enda undantaget i AKTA från att betrakta en dubbelperiod som en enda arbetsperiod gäller den så kallade övertidströskeln enligt arbetstidslagen (AKTA kap. III § 9 mom. 1, sista meningen och § 17 mom. 1 tillämpningsanvisningen, 88 tim./2 veckor eller 128 tim./3 veckor). Denna bestämmelse tillämpas endast under fulla dubbelperioder, och detta måste beaktas redan vid planeringen av den ordinarie arbetstiden i arbetsskiftsförteckningen för en dubbelperiod.

Arbetsmarknadsverket betonar också att den ursprungligen godkända arbetsskiftsförteckningen (alltså inte en senare ändrad förteckning) är den förteckning som de utförda arbetstimmarna jämförs med när uppkomsten av övertidsarbete granskas.

4
Innehållet i ett lokalt avtal

Om man lokalt önskar använda sig av dubbel- och trippelperioder i större omfattning, är det ändamålsenligt att ingå ett lokalt tjänste- och arbetskollektivavtal om längden på utjämningsperioden och bestämningen av den ordinarie arbetstiden, dvs. av gränsen för övertidsarbete.

Arbetsperiodens längd och ordinarie arbetstid

Längden på en arbetsperiod kan avtalas uppgå till två sex veckor eller en ännu längre tid, om det finns verksamhetsmässiga skäl för det (maximilängden på en arbetsperiod är ett år). Samtidigt kommer parterna överens om att den fulla ordinarie arbetstiden, och således även gränsen för övertidsarbete, för arbetsperioden bestäms genom att man multiplicerar den genomsnittliga ordinarie veckoarbetstiden, dvs. 38,25 timmar med antalet veckor under arbetsperioden.

När periodens ordinarie arbetstid bestäms i det lokala avtalet på ovan nämnda sätt frångår man begreppen dubbel- och trippelperiod och undviker oklarheterna i fråga om huruvida tvåveckors- eller treveckorsperioderna inom en arbetsperiod har "egna övertidströsklar". I det lokala avtalet sluter parterna således en klart och tydligt avtal om att hela arbetsperioden, oberoende av längd, och eventuella övertidsarbeten betraktas som en helhet. Om den ordinarie arbetstiden definieras på detta sätt ingår inga gränser för ordinarie arbetstid inom fulla dubbel- eller trippelperioder enligt arbetstidslagen, så kallade övertidströsklar (se AKTA kap. III § 9 mom. 1, sista meningen och 
§ 17 mom. 1 tillämpningsanvisningen, 88 eller 128 tim.). Om parterna undantagsvis önskar ha kvar dessa trösklar i det lokala avtalet ska tillämpningen av dessa skrivas in klart och entydigt i avtalet. De gör dock bestämmelserna mer invecklade och begränsar i onödan flexibiliteten i planeringen av arbetstiderna.

Vid på förhand kända avbrott iakttas bestämmelserna i AKTA kap. III § 16 mom. 3 och vid överraskande avbrott § 16 mom. 2 som sådana.

Övertidsersättningens storlek

Antalet veckor under arbetsperioden multiplicerade med 6 timmar visar antalet timmar som överskrider den ordinarie arbetstiden, dvs. övertidstimmarna. För dessa timmar betalas under en full arbetsperiod en med 50 % förhöjd timlön. Därefter är övertidsersättningen en med 100 % förhöjd timlön.  Dessa ersättningar motsvarar de övertidsersättningar för periodarbete som anges i AKTA:s arbetstidskapitel § 17 mom. 1 punkt 2.

Under en avbruten period ersätts övertidsarbete genom att det för de två första genomsnittliga övertidstimmarna som uträknats per arbetsdag betalas en med 50 % förhöjd timlön och för varje därpå följande timme en med 100 % förhöjd timlön. Dessa ersättningar motsvarar de övertidsersättningar för avbrutet periodarbete som anges i AKTA:s arbetstidskapitel § 17 mom. 2. Som arbetsdagar betraktas då också hela lediga dagar på grund av arbetsutjämning eller ersättning i form av ledighet. Med arbetsutjämningsdag avses extra lediga dagar som getts för utjämning av arbetstiden.

Till övriga delar, såsom söckenhelgsperioder, bestämning av mertidsarbete och arbetstidsersättningar, följs bestämmelserna i AKTA.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Markku Jalonen

Förhandlingschef                                     Ulla-Riitta Parikka

Virpi Taavitsainen

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2185
Mobiltelefon:
+358 50 570 3882
E-post:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT