Suomeksi
Cirkulär
4/09
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönejusteringar för den kommunala timavlönade personalen 1.5.2009

Enligt § 3 och 6 i underteckningsprotokollet till det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) ska det från 1.5.2009 på lokalplanet användas en justeringspott och en likalönspott. Deras kostnadseffekt ska totalt vara 0,8 % av lönesumman inom avtalsområdet. I detta cirkulär informerar arbetsmarknadsverket om avtalsparternas närmare anvisningar om hur lönejusteringarna ska genomföras. 

Lokal justeringspott 1.5.2009

Enligt avtalet ska en lokal justeringspott på 0,5 % användas 1.5.2009 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum. Justeringspotten beräknas på summan av medeltiminkomsterna enligt TIM-AKA § 35 för tillsvidareanställda arbetstagare.

Syftet med justeringspotten är att främja lönernas konkurrenskraft i kvinnodominerade branscher och eliminera omotiverade löneskillnader mellan kvinnor och män genom att rikta löneförhöjningarna till utbildade kvinnodominerade grupper. (Protokollet om främjande av likalön och upprätthållande av lönernas konkurrenskraft i kommunerna och samkommunerna, cirkulär 15/2007, bilaga 2).

Justeringspotten används också för att rätta till lokala missförhållanden i lönerna och för att utveckla lönesystemet på lokal nivå så att förhöjningarna riktas till de enheter som genom omorganiseringar av funktioner och uppgifter har förbättrat kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. När beslut fattas om användningen av justeringspotten ska man också beakta att lönenivån för personer i chefsställning ska stå i rätt förhållande till de underställdas löner.

Användning av den lokala justeringspotten

Den behöriga kommunala myndigheten och representanten för huvudavtalsorganisationen förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Avsikten är att i förhandlingarna ge personalen faktiska påverkansmöjligheter och att i mån av möjlighet eftersträva enighet genom att förhandlingsparterna hörs på lika villkor. Parterna ska förhandla om användningen av justeringspotten för de nämnda ändamålen, om höjningen av grundtimlöner och ackordslöner och om storleken på potten för individuella tillägg. Över förhandlingarna ska upprättas ett protokoll av vilket parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår. Om enighet i ärendet inte kan nås, beslutar den behöriga myndigheten i kommunen eller samkommunen hur justeringspotten ska användas för höjning av uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg eller för motsvarande höjningar.

 

Höjning av grundtimlöner i vissa lönegrupper 1.5.2009

De individuella grundtimlönerna höjs 1.5.2009 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum enligt följande:

I A                  7 cent/timme
I B                  5 cent/timme
I C                  5 cent/timme

Ackordslöner                     

Ackordslöner och ackord som står utanför lönesättningen höjs i genomsnitt med 0,8 %. Löner som följer lönesättningen inom den privata sektorn höjs inte. Inkomstmålen för delackordlönesättningen i bilaga 4 i TIM-AKA höjs med 0,8 %.

Inkomstmål, euro/timme från 1.5.2009 

Nivå I

14,5618,04

Nivå II

13,0516,11

Nivå III

12,5214,69

Nivå IV

11,9613,98

Nivå V

11,1112,97

Nivå VI

10,1611,81

 

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Markku Jalonen

Utredningschef                                         Margareta Heiskanen

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi