På svenska
Yleiskirje
4/09
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset 1.5.2009

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) allekirjoituspöytäkirjan 3 ja 6 §:n määräysten mukaan TTES:n soveltamisalalla on 1.5.2009 lukien paikallisesti käytettävä järjestelyerä ja lisäksi samapalkkaisuuserä, joiden kustannusvaikutus on yhteensä 0,8 % sopimusalan palkkasummasta. Tässä yleiskirjeessä annetaan tiedoksi sopijaosapuolten tarkemmat ohjeet palkantarkistusten toteuttamisesta.

Paikallinen järjestelyerä 1.5.2009 lukien

Paikallisesti on sovittu käytettäväksi 1.5.2009 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,5 %:n suuruinen järjestelyerä, joka lasketaan toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevien työntekijöiden TTES:n 35 §:n mukaisten keskituntiansioiden summasta.

Järjestelyerällä pyritään edistämään naisvaltaisten alojen palkkakilpailukykyä sekä poistamaan naisten ja miesten perusteettomia palkkaeroja kohdentamalla palkkojen korotuksia koulutetuille naisvaltaisille ryhmille. (Pöytäkirja samapalkkaisuuden edistämisestä ja palkkakilpailukyvyn ylläpitämisestä, yleiskirjeen 15/2007 liite 2).

Järjestelyerä käytetään myös paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen paikallisesti siten, että korotukset kohdennetaan niihin yksiköihin, jotka ovat toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyillä parantaneet toiminnan laatua ja tehokkuutta. Järjestelyerästä päätettäessä on myös otettava huomioon, että esimiesasemassa olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa palkkaan nähden.

Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano

Asianomainen kunnallinen viranomainen ja pääsopijajärjestön edustaja neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoituksena antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia. Osapuolet neuvottelevat järjestelyerän käytöstä edellä sanottuihin tarkoituksiin sekä perustuntipalkkojen ja urakkapalkkojen korottamisesta ja henkilökohtaisiin lisiin käytettävän erän suuruudesta. Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, kunnan tai kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen päättää järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Perustuntipalkan korotus eräissä palkkaryhmissä 1.5.2009 lukien

Henkilökohtaisia perustuntipalkkoja korotetaan 1.5.2009 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien seuraavasti:

IA  7 senttiä/tunti 
IB 5 senttiä/tunti 
IC 5 senttiä/tunti

Urakkapalkat

Urakkapalkkahinnoitteluja ja hinnoittelemattomia urakoita korotetaan keskimäärin 0,8 %. Yksityisen alan hinnoitteluja ei koroteta. TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioita korotetaan 0,8 %.

Tavoiteansiot euroa/tunti 1.5.2009 lukien

Taso I    14,5618,04
Taso II   13,0516,11
Taso III  12,5214,69
Taso IV  11,9613,98
Taso V   11,1112,97
Taso VI  10,1611,81

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Tutkimuspäällikkö                                     Margareta Heiskanen

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi