Suomeksi
Cirkulär
3/09
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

De lokala justeringspotterna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) 1.5.2009

Paragraf § 3 i underteckningsprotokollet till avtalsboken UKTA 2007-2009 och punkterna 2 och 3.2 i protokollet om främjande av likalön och upprätthållande av lönernas konkurrenskraft i kommunerna och samkommunerna år 2008 och 2009 (likalönsprotokollet) innehåller bestämmelser om den lokala justeringspotten 1.5.2009.

I början av maj används lokalt enligt § 3 i underteckningsprotokollet 0,30 % och enligt punkt 2 i likalönsprotokollet 0,5 % av lönesumman i november 2008 för undervisningspersonalen i huvudsyssla (§ 4 i underteckningsprotokollet). Timlärare vid medborgarinstitut och folkhögskolor anses höra till undervisningspersonal i huvudsyssla om antalet undervisningstimmar uppgår till i snitt minst 16 timmar per vecka vid den egna läroanstalten.

Enligt § 3 i underteckningsprotokollet används den lokala justeringspotten för att rätta till lokala missförhållanden i lönerna och för att utveckla lönesystemet på lokal nivå så att förhöjningarna stöder omorganiseringar av funktionerna och uppgifterna. Justeringspotten riktas till de enheter som genom omorganiseringar av funktioner och uppgifter har förbättrat verksamhetens kvalitet och effektivitet. När beslut fattas om användningen av justeringspotten ska man också beakta att lönenivån för personer i chefsställning ska stå i rätt förhållande till de underställdas löner. Potten används för justering av de uppgiftsrelaterade lönerna och för betalning av individuellt tillägg.

Enligt 3.2 i likalönsprotokollet används den lokala justeringspotten för att utjämna omotiverade löneskillnader mellan kvinnor och män genom att rikta löneförhöjningarna till utbildade kvinnodominerade grupper, rätta till lokala missförhållanden och upprätthålla konkurrenskraften i lönerna. Justeringspotten riktas särskilt till de enheter som genom omorganiseringar av funktioner och uppgifter har förbättrat kvaliteten och effektiviteten i sin verksamhet. Den lokala justeringspotten används för justering av uppgiftsrelaterade löner och betalning av individuella tillägg.

Enligt § 3 i underteckningsprotokollet kan avtalsparterna i UKTA komma överens om att ovan nämnda justeringspotter används på central nivå. Eftersom avtalsparterna inte har nått enighet om att potterna ska användas på central nivå, används de i sin helhet lokalt för justering av uppgiftsrelaterade löner och betalning av individuella tillägg.

Observera att justeringarna av de uppgiftsrelaterade lönerna minskar övergångstillägg eller individuella lönetillägg. Däremot minskar inte individuella tillägg övergångstilläggen eller individuella lönetillägg.

När kostnaderna beräknas ska hela kostnadseffekten inklusive återverkningarna på bland annat övertimmarna beaktas. Eftersom den lokala justeringspotten ökar lönesumman med sammanlagt 0,80 % beaktas ett eventuellt slopande av övergångstillägget eller det individuella tillägget vid beräkningen av potten på så sätt att storleken på den pott som fördelas lokalt faktiskt utgör 0,80 % av lönesumman för undervisningspersonalen i huvudsyssla.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

 

Arbetsmarknadsdirektör                           Markku Jalonen

Förhandlingschef                                      Vuokko Piekkala

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT