Suomeksi
Cirkulär
13/09
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönejusteringar i det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 1.9.2009

I enlighet med § 2 i underteckningsprotokollet för det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) höjs lönerna genom en allmän förhöjning 1.9.2009 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum.

Höjningarna genomförs så att de individuella grundtimlönerna höjs med 19-29 cent per timme, arbetserfarenhetstilläggen med 13 cent per timme och de individuella tilläggen, arbetsmiljötilläggen och prestationslönerna med 2,4 procent per timme.

Den allmänna förhöjningens kostnadseffekt är i snitt 2,4 procent, men den varierar i olika kommuner och samkommuner beroende på personalstrukturen.

Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms fr.o.m. 1.9.2009 enligt följande:  

Lönegrupp

 

euro/timme

Höjning av grundtimlönen cent/timme

I

A

11,3613,13

29

 

B

10,0912,09

26

 

C

9,3710,79

24

II

A

8,999,93

22

 

B

8,849,52

21

III

 

8,659,10

20

IV

 

8,00

19

O

 

8,24

19

Lönerna för arbetstagare under 18 år

7,447,66

19

 

I lönegrupperna IA, IB och IC har den undre gränsen i skalan för grund­imlönerna höjts mera än de 2429 cent som anges i tabellen. Om grundtimlönen för en arbetstagare i en av dessa lönegrupper understiger löneskalans undre gräns, ska grundtimlönen höjas så att den motsvarar minst den undre gräns som anges i tabellen.

Den övre gränsen i skalan för grundtimlöner har höjts mer än den nedre gränsen.

Grundtimlönen för en arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade är lägre än den ovan nämnda förhöjda fulla grundtimlönen i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt.

Arbetserfarenhetstillägg 1.9.2009

Arbetserfarenhetstilläggen höjs så att tillägget efter 2 års anställning är 0,46 euro, efter 4 års anställning 0,92 euro och efter 7 års anställning 1,38 euro.

Individuellt tillägg 1.9.2009

Det individuella tillägget höjs med 2,4 procent, dock minst med 1 cent.

Arbetsmiljötillägg fr.o.m. 1.9.2009

Arbetsmiljötillägget höjs med i genomsnitt 2,4 procent. Efter förhöjningen kan arbetsmiljötillägget uppgå till högst 2,69 euro i timmen.

Ackordslöner fr.o.m. 1.9.2009

Ackordslönerna, med undantag av löner som följer lönesättningen inom den privata sektorn, höjs med i snitt 2,4 procent. På grund av systemet med förkortning av arbetstiden betalas löner som följer den gällande ackordlönesättningen i respektive kollektivavtal inom den privata sektorn, frånsett skogsbranschen, förhöjda med 4,6 procent. Inkomstmålen för delackordlönesättningen i bilaga 4 i TIM-AKA höjs med 2,4 procent.

Inkomstmål fr.o.m. 1.9.2009, euro/timme 

Nivå I

14,9118,47

Nivå II

13,3616,50

Nivå III

12,8215,04

Nivå IV

12,2514,32

Nivå V

11,3813,28

Nivå VI

10,4012,09

Justering av medeltiminkomsten

Den allmänna förhöjningen har följande verkan på de medeltiminkomster enligt § 35 mom. 1 i kollektivavtalet som baserar sig på kvartalsvisa uträkningar:

De medeltiminkomster som räknats ut på IV kvartalet år 2008 och I och II kvartalet år 2009 höjs med 2,4 procent. De medeltiminkomster som räknats ut på III kvartalet år 2009 höjs med 1,6 procent.

De höjda medeltiminkomsterna iakttas från den dag då den ovan nämnda allmänna förhöjningen har trätt i kraft.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Jyrki Hämäläinen

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi