Suomeksi
Cirkulär
18/08
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Rekommendation om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning

Avtalsbestämmelserna om personalutbildning och facklig utbildning har reviderats i enlighet med förhandlingarna hösten 2007. De nya bestämmelserna bifogas (bilaga).

Lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (449/2007) förpliktar arbetsgivaren att behandla principer och planer för utvecklingen av personalen, till exempel personal- och utbildningsplaner samt inskolning, genom samarbetsförfarandet.

Personalutbildningen kan stödja den kompetens som uppgifterna och en persons karriärutveckling kräver. Yrkesinriktad personalutbildning kan bestå av kompletterande utbildning, omskolning och vidareutbildning. De kommunala arbetsgivarna har lagstadgad skyldighet att anordna kompletterande utbildning för vissa yrkesgrupper. Bestämmelserna om den kompletterande utbildningen för personalen inom vården och omsorgen finns i lagen om ändring av folkhälsolagen (992/2003), lagen om ändring av 10 § i lagen om specialiserad sjukvård (993/2003) och lagen om ändring av socialvårdslagen (50/2005).
 
Förändringar i kommunens verksamhets- och servicestrategier för också med sig behov av utbildning. Personalutbildningen är en del av den planmässiga kompetensutvecklingen, som på detaljplanet styrs av rekommendationen om resultatutveckling. Uppföljningen av personalutvecklingen kan med fördel tas in i personalrapporterna (rekommendationen om personalrapporter i kommunsektorn, KA:s cirkulär 10/2004). Tecken på god personalpolitik är ett årligt utbildningsprogram och anslagna medel för att genomföra det. I frågor som gäller den rekommendationen ska också anställda på viss tid och deltidsanställda samt anställda som är underställda olika arbetstidsformer behandlas lika.
 
Den nya rekommendationen omfattar en rekommendation om utveckling av personalens kompetens och ett arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning. Rekommendationen om metoder för personalutveckling omfattar inskolning (allmänna principer), yrkesinriktad personalutbildning och mentorskap samt gemensam utbildning som syftar till resultatutveckling och förbättring av arbetslivskvaliteten. I ett senare skede kommer en separat handledning om inskolning och principerna för personalutbildning att ges ut.
 
I rekommendationen tas också upp villkor för återbetalning. Ett återbetalningsvillkor innebär att en tjänsteinnehavare/arbetstagare förbinder sig att stanna i arbetsgivarens tjänst en överenskommen tid efter avslutad utbildning. Om den anställde säger upp sig före den avtalade tiden kan kursavgiften återkrävas. Ett återbetalningsvillkor blir aktuellt också när en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har deltagit i kompletterande utbildning eller i vidarebildning som är dyrare eller längre än normalt. Återbetalningsvillkor ska alltid avtalas innan beslut fattas om deltagande i utbildningen.
 
I den nya rekommendationen ingår också en rekommendation om Kommunernas pensionsförsäkrings (Kevas) utbildningsdagar för förtroendemän. Den utgjorde tidigare en egen separat rekommendation.
 
Bestämmelsen i § 2 i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning avser med den maximala mängden förtroendemanna-, arbetarskydds- och samarbetsutbildning per kalenderår att till exempel fackutbildning för en arbetarskyddsfullmäktig får uppgå till högst 2 veckor arbetarskyddsutbildning respektive samarbetsutbildning per kalenderår.
 
Cirkulärets text har utarbetats i samarbete mellan parterna. Tehy rf har med parternas samtycke anslutit sig till rekommendationen och arbets- och tjänstekollektivavtalet i bilagan.
 
KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
 
Arbetsmarknadsdirektör                          Markku Jalonen
 
Forskningschef                                        Margareta Heiskanen
 
Bilaga
Rekommendation om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning