Suomeksi
Cirkulär
1/08
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkringen träder i kraft 1.1.2008 (bilaga).

Texterna och tabellen i tjänste- och arbetskollektivavtalet angående ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkringen och som betalas till förmånstagarna har ändrats. Ändringarna motsvarar de ändringar i försäkringsvillkoren som avtalats inom den privata sektorn. Den viktigaste textändringen är att precisera begreppet studerande.

Parterna förhandlar årligen i december om justering av den förmån som motsvarar grupplivförsäkring.

För att förmånstagarna skall kunna bemötas på ett jämlikt sätt är det viktigt att kommunerna och samkommunerna följer tolkningarna av Arbetstagarens grupplivförsäkringspool och Delegationen för grupplivförsäkringsfrågor också då kommunen eller samkommunen själv betalar förmånen till förmånstagaren.

Kommunala arbetsmarknadsverket uppmanar kommunerna och samkom­munerna att fästa uppmärksamhet vid informationen till förmånstagarna om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                     Markku Jalonen

Utredningschef                                   Margareta Heiskanen

Bilagor

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som skall betalas då en arbetstagare som varit anställd vid en kommun eller samkommun avlidit

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som skall betalas då en arbetstagare som varit anställd vid en kommun eller samkommun  avlidit   (Ett likalydande avtal, undertecknat av KA och Tehy)