Suomeksi
Cirkulär
6/07
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Utveckling av lönesystemet för den timavlönade personalen inom kommunsektorn 1.9.2007

Lönejusteringarna

Enligt avtalet om utveckling av det kommunala lönesystemet 2003–2007 ska en lokal justeringspott som är minst 0,5 procent av lönesumman användas inom tillämpningsområdet för det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) 1.9.2007 eller vid ingången av den löneutbetalningsperiod som börjar närmast detta datum. Potten räknas ut på summan av de tillsvidareanställdas medeltiminkomst (dvs. den aritmetiskt genomsnittliga timinkomsten, se § 19 punkt 6 i TIM-AKA).

Användningen av justeringspotten

Justeringspotterna används för att rätta till missförhållanden i grundtimlönerna och för att höja prestationslönesättningen. Den lokala justeringspotten bör i synnerhet användas för grundtimlönerna i lönegrupperna I A och I B, där korrigeringsbehovet har konstaterats vara störst. Prestationslöner och ackord som står utanför lönesättningen höjs med i medeltal 0,5 procent. Löner som följer lönesättningen inom den privata sektorn höjs inte. Inkomstmålen för delackorden (bilaga 4 delackordlönesättningen, TIM-AKA) höjs med 0,5 procent.

Inkomstmål, €/timme

Nivå I

13,53-16,77

Nivå II

12,13-14,97

Nivå III

11,64-13,65

Nivå IV

11,12-13,00

Nivå V

10,33-12,06

Nivå VI

9,44-10,98

Förhandlingsförfarande

Förhandlingar om användningen av den lokala justeringsmånen förs enligt § 14 i det kommunala huvudavtalet med representanter för respektive huvudavtalsorganisationer. Vid dessa förhandlingar bör man i mån av möjlighet sträva efter enighet. Avtalsparterna rekommenderar att en del av justeringspotten används för att betala individuella tillägg. Om man inte når enighet i saken beslutar arbetsgivaren om användningen av justeringspotten för att rätta till missförhållanden i grundtimlönerna och för att höja prestationslönesättningen.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                       Markku Jalonen

Förhandlingschef                                  Jyrki Hämäläinen

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi