Suomeksi
Cirkulär
7/06
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tjänstebiljett

Bifogat sänds för kännedom de ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2005-2007 som möjliggör införandet av tjänstebiljetter (bilaga 1). Ändringarna anknyter till lagen om ändring av inkomstskattelagen, enligt vilken beskattningsvärdet för en biljett inom kollektivtrafiken som arbetsgivaren ger till en arbetstagare är 75 % av biljettens gängse värde från 1.1.2006. 

Ändringarna i tjänste- och arbetskollektivavtalet gäller § 2 i bilaga 17 om resekostnader och tillämpningsdirektivet i § 4 mom. 1 i kapitel II (Avlöning). Ändringarna träder i kraft den dag tjänste- och arbetskollektivavtalet undertecknas.

Bilaga 2 innehåller tillämpningsdirektiv om vars innehåll man nått enighet med representanterna för huvudavtalsorganisationerna.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                     Heikki Saipio

BILAGOR (pdf)
1. Ändring av § 4 i kapitel II och § 2 i bilaga 17 till AKTA 2005–2007
2. Anvisningar om införandet av tjänstebiljett