Suomeksi
Cirkulär
22/06

Partiell sjukfrånvaro, deltidsarbete och partiell sjukdagpenning

Partiell sjukdagpenning och den därmed sammankopplade möjligheten till partiell sjukfrånvaro, dvs. deltidsarbete under tid av arbetsoförmåga, kan från början av 2007 tillämpas som frivilliga arrangemang enligt en överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Arrangemangen grundar sig på följande lagar: lagen om ändring av sjukförsäkringslagen (459/2006), lagen om ändring av 2 kap. i arbetsavtalslagen (460/2006) och lagen om ändring av 26 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (461/2006), vilka träder i kraft 1.1.2007. 

Utöver lagändringarna hade det varit ändamålsenligt att avtala om vissa justeringar av bestämmelserna om lön under sjukfrånvaro i de gällande kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen, men vid förhandlingarna med de huvudsakliga avtalsorganisationerna kunde enighet inte uppnås. Partiell sjukfrånvaro kommer därför att införas på basis av lagändringarna och gällande avtalsbestämmelser.

Syftet med lagändringarna

Syftet är att göra det lättare för en arbetstagare eller tjänsteinnehavare som under en längre tid varit sjukledig att på eget initiativ återgå till arbetet. En drivfjäder för återgången till arbetet är att tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren har möjlighet att pröva på en återgång till arbetet före utgången av tiden för arbetsoförmåga genom att arbeta på deltid och förutom deltidslönen lyfta också partiell sjukdagpenning som betalas av Folkpensionsanstalten. Den partiella sjukfrånvaron, som alltså innebär arbete på deltid, kommer förhoppningsvis att sänka tröskeln för en återgång till arbetslivet.

Rätt till partiell sjukdagpenning

Också tidigare, dvs. före lagändringarna, har arbetsgivaren och arbetstagaren haft möjlighet att komma överens om en temporär ändring av arbetsavtalet så, att arbetstagaren arbetar på deltid exempelvis av hälsoskäl. Det har också varit möjligt att bevilja en tjänsteinnehavare partiell tjänstledighet på samma grunder. Den partiella sjukfrånvaro som lagändringarna möjliggör sammanhänger däremot i väsentlig grad med arbetstagarens/tjänsteinnehavarens möjlighet att lyfta partiell sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen.

Partiell sjukdagpenning förutsätter:

– att den försäkrades arbetstid före sjukdagpenningsperioden har motsvarat arbete på heltid. Rätt till partiell dagpenning har med andra ord bara de tjänsteinnehavare och arbetstagare som arbetar på heltid.

–    att den försäkrade har haft rätt till sjukdagpenning i minst 60 vardagar utan avbrott omedelbart före ingången av perioden med partiell sjukdagpenning. Enligt sjukförsäkringslagen skall den försäkrades rehabiliteringsbehov utredas senast när sjukdagpenning betalats i mer än 60 dagar.

–    att personen enligt en medicinsk utredning, dvs. ett läkarintyg, alltjämt är arbetsoförmögen på det sätt som avses i sjukförsäkringslagen och att han eller hon kommer att förbli arbetsoförmögen under hela den period för vilken partiell sjukdagpenning betalas.

–    att tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren enligt den medicinska utredningen kan sköta en del av sina arbetsuppgifter utan att hälsan eller tillfrisknandet äventyras. Läkarintyget skall utfärdas av en företagsläkare eller en annan läkare som är insatt i tjänsteinnehavarens/arbetstagarens arbetsförhållanden.

–    att arbetstagaren och arbetsgivaren har kommit överens om att arbetstagaren utför sitt arbete på deltid, så att arbetstiden och lönen är högst 60 % och minst 40 % av full arbetstid och lön.

–    att överenskommelsen om deltidsarbete gäller minst 12 vardagar och att överenskommelsen är i kraft under hela den period då partiell dagpenning betalas.

Betalning av partiell sjukdagpenning

Partiell sjukdagpenning betalas för högst 72 vardagar, antingen utan avbrott eller för en sammanhängande tid om minst 12 vardagar. När maximitiden för den partiella sjukdagpenningen räknas ut beaktas alla dagar med partiell sjukdagpenning under de föregående två åren.

Undantagsvis kan partiell sjukdagpenning betalas för en kortare tid än 12 vardagar, om den försäkrade under den period för vilken partiell sjukdagpenning beviljats övergår till

- sjukdagpenning,

- föräldradagpenning eller

- arbetslöshetsförmån som avses i 3 kap. 3 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Betalning av partiell dagpenning förutsätter då att tjänsteinnehavaren/arbetstagaren företer en behövlig och tillförlitlig utredning över att han eller hon trots den tidigare medicinska utredningen av hälsoskäl är oförmögen att utföra deltidsarbete eller en annan tillförlitlig utredning om orsaken till att rätten till partiell dagpenning upphör.

Tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren övergår till full sjukdagpenning, föräldrapenning eller arbetslöshetsförmån som avses i 3 kap. 3 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa under den period för vilken partiell dagpenning betalas. Betalning av partiell dagpenning för en kortare period än 12 dagar förutsätter att den försäkrade företer en behövlig och tillförlitlig utredning över att han eller hon av hälsoskäl är oförmögen att utföra deltidsarbete eller en annan behövlig och tillförlitlig utredning om orsaken till att rätten till partiell dagpenning upphör.

Partiell sjukdagpenning är en separat förmån vars utbetalning inte påverkar maximitiden för sjukdagpenning. Arbetsgivaren bör också vara medveten om att partiell sjukdagpenning alltid betalas endast till tjänsteinnehavaren/arbetstagaren, inte till arbetsgivaren. Beloppet av partiell dagpenning är hälften av den sjukdagpenning till fullt belopp som har föregått den partiella dagpenningen.

Partiell sjukfrånvaro

Bestämmelser om det avtal om deltidsarbete som ligger till grund för partiell sjukdagpenning finns i lagen om arbetsavtal (2 kap 11a §), i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (26 § 2 mom.) och i 8 kap. 11 § i sjukförsäkringslagen. Såsom ovan har konstaterats, förutsätter beviljande av partiell sjukdagpenning att arbetsgivaren och arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren på det sätt som avses ovan kommer överens om deltidsarbete i en situation där frånvaron med anledning av sjukdom har fortgått en längre tid och där arbetstagaren under sjukledigheten har återfått så mycket av sin arbetsförmåga att han eller hon kan utföra deltidsarbete.

En återgång till arbete på deltid efter en sjukledighet på heltid grundar sig alltid på tjänsteinnehavarens/arbetstagarens samtycke. I lagmotiveringen konstateras att det ofta är arbetstagaren som är initiativtagare till en återgång till arbetet på deltid. Om en tjänsteinnehavare/arbetstagare under en långvarig sjukledighet besöker företagshälsovården, kan man i samband med besöken bedöma hans eller hennes arbetsförmåga och möjligheter att återgå till arbetet på deltid och på så sätt sänka tröskeln för en återgång till arbetet på heltid. Också arbetsgivaren har möjlighet att tillsammans med tjänsteinnehavaren/arbetstagaren ta upp frågan om en partiell återgång till arbetet.

Under alla omständigheter förutsätter beviljande av partiell sjukdagpenning och därmed partiell sjukfrånvaro en medicinsk utredning om förutsättningarna att utföra arbetet i fråga. En återgång till arbetet medan arbetsoförmågan fortgår skall ske så att tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren inte utsätts för hälsorisker.  En central utgångspunkt är att man vid bedömning av tjänsteinnehavarens eller arbetstagarens arbetsförmåga införskaffar tillräckliga uppgifter om de sjukdomar som påverkar hans eller hennes arbetsförmåga och om de begränsningar det innebär för funktionsförmågan, men också väsentliga uppgifter om det arbete som han eller hon utför och om arbetsförhållandena. Arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren har under en sjukledighet alltid rätt att besluta att han eller hon inte återgår till arbetet ens på deltid medan sjukledigheten fortsätter.

Det är arbetsgivarens uppgift att bedöma om arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren är i ett sådant skick att han eller hon klarar av att utföra sitt arbete utan att arbetstagaren/tjänsteinnehavaren själv, andra arbetstagare eller övriga personer som befinner sig på arbetsplatsen blir utsatta för risker.  Arbetsgivaren skall alltså uppfylla de förpliktelser som avses i arbetarskyddslagen.

I sjukförsäkringslagen, i arbetsavtalslagen eller i lagen om kommunala tjänsteinnehavare finns inga bestämmelser om det sätt på vilket arbetstiden förkortas. Det här är alltså något som arbetsgivaren och arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren kan komma överens om sinsemellan.

För en tjänsteinnehavares vidkommande finns det skäl att beakta att det är fråga om en partiell tjänstledighet. En partiell tjänstledighet, dvs. en partiell sjukledighet, förutsätter 1) att arbetsgivaren och tjänsteinnehavaren har kommit överens om arbete på deltid, 2) att tjänsteinnehavaren enligt denna överenskommelse ansöker om partiell tjänstledighet och 3) att arbetsgivaren med anledning av ansökan fattar ett positivt beslut genom vilket tjänsteinnehavaren beviljas rätt till partiell sjukfrånvaro för viss tid (alltså partiell tjänstledighet för den period för vilken tjänsteinnehavaren har rätt till partiell sjukdagpenning) och att sjukledigheten på heltid avbryts för den tid som den partiella sjukfrånvaron fortgår. Samtidigt bör man avgöra på vilket sätt arbetstiden förkortas. Arbetsgivaren bör förbehålla sig rätten att vid behov justera sättet att förkorta arbetstiden utan att omfattningen av arbetstidsförkortningen ändras.

Arbetsuppgifter under en partiell sjukfrånvaro

Utgångspunkten är att arbetstagaren under den partiella sjukfrånvaron utför sina arbetsavtalsbaserade uppgifter men med kortare arbetstid än normalt eller alternativt bara en del av sina normala uppgifter. Om arbetstagaren inte klarar av att utföra sina normala uppgifter, kan man avtala separat om lämpliga uppgifter under den partiella sjukledigheten. När avtalet om deltidsarbete upphör har arbetstagaren rätt att på nytt iaktta villkoren i det avtal om heltidsarbete som föregick avtalet om deltidsarbete.

På motsvarande sätt utför en tjänsteinnehavare under sin partiella sjukfrånvaro de arbetsuppgifter som hör till tjänsten eller en del av dessa uppgifter. Om en tjänsteinnehavare inte förmår utföra de uppgifter som hör till tjänsten under sin partiella sjukledighet, kan uppgifterna med hans eller hennes samtycke justeras för en bestämd tid, vid behov genom att ändra tjänsteutövningsskyldigheten (23 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare).  När den partiella tjänstledigheten upphört fastställs också tjänsteinnehavarens rättigheter och skyldigheter enligt vad han eller hon är berättigad till vid arbete på heltid.

Ändring av avtal

Ändring av ett avtal om arbete på deltid under avtalsperioden förutsätter en separat överenskommelse. Ändringen skall meddelas Folkpensionsanstalten. Ett avtal för viss tid upphör dock under avtalsperioden, om arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren på grund av sjukdom inte längre klarar av sitt deltidsarbete. Då återgår arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren till sjukdagpenning och sjukledighet på heltid.

Tillfälligt insjuknande under en partiell sjukfrånvaro

Om en arbetstagare eller tjänsteinnehavare under en partiell sjukledighet insjuknar tillfälligt exempelvis i en vanlig förkylning och blir arbetsoförmögen, så att han eller hon inte kan utföra arbete ens på deltid, avgörs hans eller hennes eventuella rätt till sjuklön enligt det kommunala tjänste- eller arbetskollektivavtal som han eller hon omfattas av. Sjuklönen fastställs då på basis av lön som motsvarar deltidsarbete. Arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren har dessutom alltjämt rätt till partiell sjukdagpenning. Arbetsgivaren är däremot i detta fall inte berättigad till någon ersättning från Folkpensionsanstalten.

I lagmotiveringen preciseras inte närmare när insjuknande betraktas som tillfälligt. I motiveringen konstateras bara att ett tillfälligt insjuknande inte ger rätt att upphäva ett deltidsavtal på viss tid utan en överenskommelse mellan de berörda parterna. I motiveringen konstateras dock att ifall den tillfälliga arbetsoförmågan på grund av sjukdom drar ut på tiden så, att en återgång till deltidsarbetet inte längre blir aktuell med beaktande av den tid för vilken avtalet om deltidsarbete gäller, så kan avtalet om deltidsarbete på viss tid avbrytas före utgången av den bestämda tiden.

Ett avtal för viss tid upphör dock under avtalsperioden, om arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren på grund av arbetsoförmåga orsakad av sjukdom inte längre klarar av sitt deltidsarbete. Arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren återgår då till sjukledighet på heltid (se 2 kap.11a § i lagen om arbetsavtal, 26 § 2 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare och 8 kap. 11 § i sjukförsäkringslagen).

Omständigheter som bör beaktas i samband med arrangemang
som gäller partiell sjukfrånvaro

Om en vikarie har anställts för den tid en tjänsteinnehavare eller arbetstagare är sjukledig, begränsar det arbetsgivarens möjligheter att låta tjänsteinnehavaren/arbetstagaren återgå till arbetet medan den beviljade sjukledigheten fortgår. Arbetsgivaren har nämligen inte rätt att ensidigt omvandla en vikaries heltidsanställning på viss tid till en deltidsanställning. Även möjligheten att överföra en på viss tid anställd vikarie i tjänsteförhållande till ett tjänsteförhållande på deltid är snarast teoretisk med beaktande av de grunder som gäller för en sådan åtgärd, de förfaringssätt åtgärden inbegriper och den tid det tar i anspråk.

Också deltidsarbete som utförts under en partiell sjukfrånvaro kan tillgodoräknas som sådan oavbruten tjänstgörings-/arbetstid på minst 30 kalenderdagar som avses i kap. 5 § 2 mom. 5 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Detta innebär att även om en arbetstagares eller tjänsteinnehavares sjukledighetsförmåner redan har avbrutits av den anledningen att han eller hon har beviljats sjukledighet under en eller flera perioder i mer än 12 månader, kan sjukledighetsförmånerna återaktiveras ifall arbetet på deltid fortgår oavbrutet i minst 30 kalenderdagar under den partiella sjukfrånvaron. I sådana fall kan den partiella sjukledigheten motverka sitt syfte, vilket är att sjukledigheterna inte ska dra ut på tiden, utan att tjänsteinnehavarna/arbetstagarna fortare ska kunna återgå till arbetet.

I regel berättigar ett tillfälligt insjuknande inte att avsluta ett avtalat deltidsarrangemang, om inte parterna kommer överens om annat. Även om arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön för denna tid, är arbetsgivaren inte berättigad till partiell sjukdagpenning.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                    Jouni Ekuri

Förhandlingschef                              Heikki Saipio

BILAGOR (www.finlex.fi)
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen (459/2006)
Lag om ändring av 2 kap. i arbetsavtalslagen (460/2006)
Lag om ändring av 26 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (461/2006)