Suomeksi
Cirkulär
13/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tillämpningsdirektiv och fel i cirkulär 24/2004 och 6/2005 (UKTA)

Specialundervisning i grundskolan 

Den 6 oktober 2004 undertecknades tjänste- och arbetskollektivavtalet för utvecklingspotten år 2004 inom det kommunala löneutvecklingsprogrammet 2003-2007 (13.11.2002). Vi skickade ut ett cirkulär 24/2004 om detta och en bilaga med de nya löneklasserna fr.o.m. 1.1.2005 för lärare med specialundervisning i grundskolan. Eftersom vi blivit kontaktade i frågan har vi gjort upp en separat promemoria om behörighetsvillkoren och löneklasserna för lärare med specialundervisning (bilaga 1).

Sjukledighet              

Genom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) 2005-2007 ändrades avtalsbestämmelserna om sjukledighet. Enligt tillämpningsdirektivet i § 34 mom. 1 i del A tillämpas på sjukledigheter som börjat före 1.3.2005 bestämmelserna i UKTA 2003-2004 av den 28.2.2005. På sjukledigheter som beviljats efter detta datum tillämpas de ändrade avtalsbestämmelserna i UKTA. Till exempel om sjukledigheten slutar 28.2.2005 och ny sjukledighet beviljas 1.3.2005 tillämpas AKTA kap. V § 1-5 på den nya sjukledigheten, med undantag från § 2 mom. 4 och 6.

Studiehandledare i gymnasiet

En allmän fullmakt att bestämma arbetstiden för en lektor i studiehandledning i gymnasiet gavs 24.4.2002.  I cirkulär 9/2002 anges att man vid fastställandet av löneklassen ska beakta den lön som betalas till en lektor i elevhandledning i grundskolan. Dessutom hänvisar § 7 mom. 3 i del A i UKTA till de faktorer som ska beaktas vid fastställandet av lönen (arbetsvärdering enligt AKTA).

Om ni har haft problem med det lokala avtalets upprättande/giltighet, ber vi er kontakta dem som ansvar för anställningsfrågor inom undervisningssektorn vid Kommunala arbetsmarknadsverket.

Fel i cirkulär 24/2004 och 6/2005

Det finns fel i bilaga 3 till cirkulär 24/2004 och bilaga 1 och 3 till cirkulär 6/2005. I bilaga 2 till detta cirkulär har ändringarna i text och siffror sammanställts.

Övrigt                        

Vi ber er besöka våra webbsidor där vi i mån av möjlighet uppdaterar aktuella frågor. På sidorna finns också ovan nämnda texter om specialundervisning i grundskolan och felen i cirkulären. Korrigeringarna har förts in i webbversionerna av cirkulären. På webben finns dessutom cirkulär A 21/1985 om samplanering i grundskolan. Adressen är www.kuntatyonantajat.fi > på svenska > kollektivavtal > UKTA > Kompletterande information om anställningsvillkoren.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                     Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                Vuokko Piekkala

 

Bilagor

1. Behörighet och löneklass för lärare som ger specialundervisning i grundskolan 1.1.2005
2. Fel i cirkulär 24/2004 och 6/2005

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT