Suomeksi
Cirkulär
4/04
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

C-lönetabellerna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal samt lönerna och arvodena i euro fr.o.m. 1.3.2004

Bifogat följer för kännedom och verkställighet de C-lönetabeller som träder i kraft 1.3.2004, tabellen för övertimarvoden samt lönerna och arvodena i euro.

Samtidigt vill vi påminna om de avtalsändringar i UKTA 2003-2004 som träder i kraft 1.3.2004 och som endast gäller bilagan om grundskolor. Löneklassen för en lektor i grundskolan, lönekodsgrupp 4 03 04 00 5 och motsvarande timlärare (4 03 07 03 8), stiger till löneklass C53, men övertimarvodesgrunden bibehålls som löneklass C52. Samtidigt stiger löneklassen för lärare som ger specialundervisning och vars lönekodsgrupp är 4 03 04 01 2 och motsvarande timlärare (4 03 07 04 4) till löneklass C53. Höjningen av löneklassen för lärare som ger specialundervisning återspeglas i övertimarvodesgrunden, men å andra sidan slopas tilläggsarvodet för specialisering i denna lönekodsgrupp i samband med lönejusteringen. Efter 1.3.2004 kan tilläggsarvoden för specialisering när förutsättningarna uppfylls betalas endast till den som innehar klasslärar-/specialklasslärartjänst enligt följande lönekodsgrupper:
4 03 04 09 8, 4 03 04 01 4 och 4 03 04 01 3.
 
Under adressen www.kuntatyonantajat.fi > Kollektivavtal > UKTA > Kompletterande information om anställningsvillkoren finns anvisningar för justeringen av lönerna i euro 1.3.2004.
 
Arvodena i euro höjs 1.3.2004 med 1,7 % (UKTA del A § 3). Ovan nämnda arvoden och övriga lönetabeller finns under adressen: www.kuntatyonantajat.fi > Kollektivavtal > UKTA > Löner och arvoden.
 
KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
 
Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri
 
Förhandlingschef                             Vuokko Piekkala

 
Bilagor

  1. C-lönetabellerna fr.o.m. 1.3.2004
  2. Tabellen för uträkning av övertimarvoden fr.o.m. 1.3.2004
  3. Löner och arvoden i euro fr.o.m. 1.3.2004