Suomeksi
Cirkulär
29/04
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

APL-indexförhöjningar år 2005

Social- och hälsovårdsministeriet har utgående från ändringarna i löne- och prisnivån fastställt nästa års lönekoefficient och arbetspensionsindex enligt lagen om pension för arbetstagare och indextalet för övergångsperioden. Lönekoefficienten har fastställts till 1,028 år 2005. För år 2005 har arbetspensionsindex fastställts till 2047 och i anknytning till pensionsreformen har som indextal för övergångsperioden fastställts 2191 för vissa pensioner.

Den fastställda lönekoefficienten innebär en höjning på 2,8 procent jämfört med index år 2004. Arbetspensionsindex stiger med 0,94 procent och index för övergångsperioden med 1,86 procent jämfört med detta år. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2005.

Syftet med indexbindningen är att trygga de långsiktiga socialskyddsförmånernas reella värde.

Om en pensionstagare tidigare meddelat att hans pension justeras enligt den gamla formuleringen i pensionsstadgan, justeras pensionen på ett sätt som motsvarar de allmänna lönejusteringarna enligt det kommunala tjänstekollektivavtalet eller motsvarande kommunala arbetskollektivavtal.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                           Jouni Ekuri

Utredningschef                                         Margareta Heiskanen