Suomeksi
Cirkulär
2/04
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönejusteringar 2004 i det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2003-2004

Lönejusteringar 1.3.2004

I enlighet med § 4 i underteckningsprotokollet till det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2003-2004 (TIM-AKA) höjs lönerna 1.3.2004 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast därefter, så som nedan sägs. Inom TIM-AKA:s tillämpningsområde är förhöjningen i genomsnitt 2,4 %. Den innefattar en allmän förhöjning på 1,9 % samt en branschpott på 0,5 %. Hur branschpotten används avtalas lokalt.

Grundtimlöner och tidlöner

Grundtimlönerna och lönerna till unga arbetstagare höjs genom en allmän förhöjning med 16-18 cent per timme. Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms då enligt följande tabell:

Lönegrupp

 

€/timme

I

A

9,85-10,90

 

B

8,71-10,08

 

C

8,03-8,97

II

A

7,77-8,37

 

B

7,63-7,97

III

 

7,53-7,58

IV

 

6,92

O

 

7,16

Lönerna för unga arbetstagare

6,37-6,59

De individuella grundtimlönerna i denna tabell höjs med 18 cent per timme i lönegrupp I A och med 17 cent per timme i lönegrupp I B. I övriga fall höjs grundtimlönerna eller motsvarande med 16 cent per timme.

Arbetserfarenhetstillägg

Arbetserfarenhetstilläggen höjs så att det efter 2 tjänstgöringsår är 0,41 euro per timme, efter 4 tjänstgöringsår 0,82 euro per timme och efter 7 tjänstgöringsår 1,23 euro per timme.

Individuellt tillägg

Det individuella tillägget höjs med 1,7 %, dock minst med 1 cent.

Arbetsmiljötillägg

Arbetsmiljötilläggen höjs inte.

Prestationslöner

Prestationslönerna, med undantag för den privata sektorn, höjs i genomsnitt 1,9 %.

De förtjänstmål för delackordlönesättningen som avses i bilaga 4 till TIM-AKA höjs med 1,9 %. Inkomstmålen, de fasta delarna och koefficienterna för omräkning i pengar är då följande:

Inkomstmål
Nivå I 12,67-15,69 €/tim.
Nivå II 11,35-14,01 €/tim.
Nivå III 10,89-12,77 €/tim.
Nivå IV 10,41-12,17 €/tim.
Nivå V 9,67-11,28 €/tim.
Nivå VI 8,83-10,29 €/tim.

Fasta delar
Nivå I 8,23-10,20 €/tim.
Nivå II 7,38-9,11 €/tim.
Nivå III 7,08-8,29 €/tim.
Nivå IV 6,77-7,92 €/tim.
Nivå V 6,28-7,34 €/tim.
Nivå VI 5,74-6,68 €/tim.

Koefficient för omräkning i pengar
Nivå I 0,0739-0,0915 €/min.
Nivå II 0,0662-0,0829 €/min.
Nivå III 0,0635-0,0745 €/min.
Nivå IV 0,0608-0,0710 €/min.
Nivå V 0,0564-0,0657 €/min.
Nivå VI 0,0516-0,0600 €/min.

Lön för arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade

Grundtimlönerna för arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade höjs med den procentsats man får när man räknar ut medeltalet av höjningens övre och nedre gräns i respektive lönegrupp.

Branschpott

För arbetstagare med ett arbetsavtal som gäller tills vidare är branschpotten per timme 0,5 % av summan av det aritmetiska medeltalet av medeltiminkomsterna som anges i § 19 punkt 6 i arbetskollektivavtalet för timavlönade.

I sysselsättningsverksamhet för handikappade är den lokala branschpotten 0,5 %.

Hur branschpotten används avtalas lokalt i enlighet med § 14 i huvudavtalet, och vid dessa förhandlingar bör man i mån av möjlighet försöka uppnå enighet. Potten är avsedd att i första hand användas för att eliminera eventuella missförhållanden i tidavlöningen och prestationsavlöningen. Om enighet inte uppnås, beslutar arbetsgivaren om hur justeringsmånerna används.

Justering av medeltimförtjänsten

Den allmänna förhöjningen har följande verkan på de medeltiminkomster per kvartal som avses i § 19 punkt 6 i arbetskollektivavtalet.

De medeltiminkomster som räknats ut på II, III och IV kvartalet år 2003 höjs med 2,4 %. Den medeltiminkomst som räknats ut på I kvartalet år 2004 höjs med 1,6 %.

De höjda medeltiminkomsterna används från den dag då den ovan nämnda allmänna förhöjningen har trätt i kraft.

Utveckling av lönesystemet fr.o.m. 1.9.2004

Inom tillämpningsområdet för TIM-AKA används fr.o.m. 1.9.2004 en lokal justeringspott som är minst 0,5 % av lönesumman inom avtalsområdet.

Justeringspotterna används för att rätta till missförhållanden i grundtimlönerna och för att höja prestationslönesättningen. Den lokala justeringspotten bör i synnerhet användas för grundtimlönerna i lönegrupperna I A och I B, där korrigeringsbehovet är störst (se KA:s cirkulär 1/2003).

Företrädarna för avtalsparterna rekommenderar att man samtidigt förhandlar om de hur de lokala potterna 1.3.2004 och 1.9.2004 skall användas.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                   Jouni Ekuri

Förhandlingschef                             Jyrki Hämäläinen

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi