Suomeksi
Cirkulär
19/04
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Åtgärder för utveckling av lönesystemet för den kommunala timavlönade personalen 1.9.2004

Lönejusteringar

Enligt avtalet om utveckling av det kommunala lönesystemet 2003-2007 skall en lokal justeringspott som är minst 0,5 procent av lönesumman användas inom tillämpningsområdet för det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) 1.9.2004 eller vid ingången av den löneutbetalningsperiod som börjar därefter. Potten räknas ut på summan av de tillsvidareanställdas medeltiminkomst (dvs. den aritmetiskt genomsnittliga timinkomsten, se § 19 punkt 6 i TIM-AKA).

Användningen av justeringspotten

Justeringspotterna används för att rätta till missförhållanden i grundtimlönerna och för att höja prestationslönesättningen. Den lokala justeringspotten bör i synnerhet användas för grundtimlönerna i lönegrupperna I A och I B, där korrigeringsbehovet har konstaterats vara störst. Prestationslöner och ackord som står utanför lönesättningen höjs med i medeltal 0,5 %. Löner som följer lönesättningen inom den privata sektorn höjs inte. Inkomstmålen för delackorden (bilaga 4 delackordlönesättningen, TIM-AKA) höjs med 0,5 procent. Lönenivån, de fasta delarna och koefficienterna för omräkning i pengar är då följande:

Inkomstmål, €/timme

Nivå I 12,73-15,77
Nivå II 11,41-14,08
Nivå III 10,94-12,83
Nivå IV 10,46-12,23
Nivå V 9,72-11,34
Nivå VI 8,87-10,34

Fasta delar, €/timme

Nivå I 8,27-10,25
Nivå II 7,42-  9,16
Nivå III 7,12-  8,33
Nivå IV 6,80-  7,96
Nivå V 6,31-  7,38
Nivå VI 5,77-  6,71

Koefficient för omräkning i pengar, €/min.

Nivå I 0,0743-0,0920
Nivå II 0,0665-0,0833
Nivå III 0,0638-0,0749
Nivå IV 0,0611-0,0714
Nivå V 0,0567-0,0660
Nivå VI 0,0519-0,0603

Förhandlingsförfarande Förhandlingar om användningen av den lokala justeringsmånen förs enligt § 14 i det kommunala huvudavtalet med representanter för respektive huvudavtalsorganisationer. Vid dessa förhandlingar bör man i mån av möjlighet sträva efter enighet. Om enighet inte uppnås, beslutar arbetsgivaren om hur justeringspotten skall användas. Nya förhandlingar behövs inte om man i samband med förhandlingarna som gällde potten 1.3.2004 också förhandlade om den lokala justeringspott som skall användas 1.9.2004 på det sätt som rekommenderas i Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 2/2004.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Förhandlingschef                            Jyrki Hämäläinen

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi